Вы здесь

Договір найму житла

Автор: 
Бондар Вячеслав Якович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2002
Артикул:
0402U000626
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ДОГОВОРІВ НАЙМУ ЖИТЛА
2.1. Договір комерційного найму житла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88
2.2. Договір найму жила у фонді соціального призначення . . . . 107
2.3. Договір найму службового та відомчого житла . . . . . . . . . . 131
2.4. Договір найму житла у гуртожитках . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.149
ВИСНОВКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .167
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
Житловий кодекс УРСР - ЖК
Житловй кодекс РРФР - ЖК РФ
Німецьке цивільне Уложення - НЦУ
Проект ЦК України - проект ЦК
Цивільний кодекс Російської Федерації - ЦК РФ
Цивільний кодекс УРСР - ЦК
ВСТУП
Актуальність теми зумовлена змінами соціально-економічного устрою України та
новими конституційними засадами права громадян на житло. Якщо головним
принципом Конституції УРСР (1978 року) був принцип безоплатного розподілу житла
під громадським контролем, то Конституція України (1996 року) визначає, що
безоплатно житло надається державою або органами місцевого самоврядування
тільки громадянам, які потребують соціального захисту, а головним обов’язком
держави є створення умов, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати
житло, придбати його у власність або взяти в оренду.
За час існування Радянського Союзу договір найму житла у державному та
громадському житловому фонді був одним із найбільш розповсюджених способів
задоволення громадянами своєї житлової потреби. Як, правило, цей договір
укладався з громадянами, які довгі роки перебували на квартирному обліку.
Виходячи з економічної ситуації, яка склалася за останні роки в Україні, наша
держава не може брати на себе обов’язок безоплатного забезпечення своїх
громадян житлом. Не бажають брати на себе такий обов’язок також інші власники
житлового фонду, які виникли в нашій країні в зв’язку з розвитком
підприємницьких відносин та приватизаційними процесами. Господарські
товариства, приватні та колективні підприємства перш за все ставлять собі за
мету отримувати прибуток, а не задовольняти соціальні потреби своїх
працівників. Зазначену мету мають також і громадяни, які стали власниками житла
в процесі приватизації державного житлового фонду та передачі у власність
квартир в житлово-будівельних кооперативах. Тому постає завдання визначення
основних засад правового регулювання договору найму житла в сучасних
соціально-економічних умовах, які склалися в Україні.
На перший погляд це завдання могло б бути вирішене шляхом запозичення
визначеної ЦК Російської Федерації концепції правового регулювання договору
соціального та комерційного найму житла. Але тоді залишається не вирішеним
питання щодо правового регулювання договору найму службового та відомчого
житла, користування жилими приміщеннями у гуртожитках, житловому фонді, і
знаходяться у володінні приватизованих державних та комунальних підприємств, а
також жилими приміщеннями, які не були приватизовані громадянами.
Все зазначене вище свідчить про актуальність і доцільність для науки цивільного
права обраної теми дисертаційної роботи, направленої на дослідження регулювання
договору найму житла. Не дивлячись на зазначені вище обставини, пік наукових
досліджень договору найму житла припав на радянський період розвитку нашої
країни, коли предметом таких досліджень був договір найму жилого приміщення у
державному та громадському житловому фонді. Сьогодні провадилися окремі
дослідження договорів соціального та комерційного найму житла, але ніхто не
звертався до комплексного дослідження інституту договору найму житла, а також
окремих його видів, які існують у перехідний період розвитку нашої країни.
Вихідними даними для розробки теми стали дослідження таких радянських,
російських та українських вчених як Аскназія С.І., Азімова Ч.Н.,
Брагинського М.І., Братуся С.М., Вітрянського В.В., Голодного М.О.,
Десятника В.О., Золотаря В.А., Дзери О.В., Йоффе О.С, Красавчикова О.А.,
Кучеренко І.М., Лісніченка Т.Н., Ландкофа С.Н., Маслова В.Ф., Мічуріна Є.О,
Підопригори О.А., Пушкіна О.А., Саніахметової Н.О., Суханова Є.А.,
Червоного Ю.С., Чеберяка П.О., Толстого Є.А., Шевченко Я.М. та багатьох інших.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана
відповідно до плану науково-дослідної роботи Інституту держави і права
ім. В.М.Корецького НАН України на тему “Роль і значення цивільного права в
регулюванні майнових і особистих немайнових відносин в сучасній Україні”.
Мета і задачі дослідження. Метою роботи є визначення основних цивільно-правових
теоретичних засад, принципів та методів правового регулювання цивільного
договору найму житла і окремих його видів, а також надання рекомендацій щодо
вдосконалення системи нормативних актів України, які регулюють цей вид
договору.
Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі основні задачі:
* дослідити основні етапи та тенденції розвитку українського законодавства, яке
регулює договір найму житла;
* з’ясувати правову природу договору найму житла, його правовий зміст та
суттєві ознаки;
* встановити основні засади розвитку законодавства та систему нормативних
актів, які повинні регулювати договір найму житла;
* визначити окремі види договорів найму житла та особливості їх правового
регулювання в сучасних умовах;
- проаналізувати спільні та видові елементи окремих видів договорів найму
житла;
Об'єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають при задоволенні
громадянами своєї житлової проб