Вы здесь

Аналіз розвитку податкових відносин

Автор: 
Шиш Анатолій Миколайович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2002
Артикул:
0402U001802
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ДІАГНОСТИКА СТАНУ І РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОГО СЕРЕДОВИЩА ВІТЧИЗНЯНОГО ТОВАРОВИРОБНИКА
2.1. Аналіз стану податкових відносин

Проблема формування ефективних податкових відносин є однією з найбільш актуальних для постсоціалістичних країн Східної Європи. У плановій економіці, де в процесі розподілу ресурсів домінувало централізоване планування, оподаткування носило символічний характер, а податки за своїм змістом становили різницю між обсягом суспільного виробництва та тією його частиною, яка за рішенням уряду залишалась у розпорядженні підприємств, організацій та домашніх господарств. У ринковій економіці, якщо уряд хоче використовувати частину суспільних благ, створених, як правило, у приватному секторі, він здатний забезпечити їх акумулювання лише шляхом запровадження оподаткування. Першочерговим завданням при цьому виступає необхідність створення ефективної податкової системи.
Перепоною на цьому шляху виступає відсутність науково обґрунтованих методів аналізу та оцінки функціонування податкової системи, макро- та мікроекономічних наслідків імплементації її елементів: правового поля, видів податків, їх ставок тощо. Все це вимагає проведення дослідження зарубіжного досвіду, аналізу властивостей податкового середовища України та внесення пропозицій щодо його вдосконалення з врахуванням національних особливостей.
На сьогодні критичним для України є те, що принципові рішення в сфері бюджетної політики досить часто приймаються під тиском політичних амбіцій, які не мають під собою економічного підґрунтя. Розробляючи бюджет, уряд кожного року виявляє, що його доходів не вистачає для покриття запланованих витрат. Це пояснюється тим, що рівень вже взятих на себе державою зобов'язань несумісний з розміром державних доходів. Точно підрахувати обсяги соціальних та інших зобов'язань у відповідності до безлічі нормативних актів досить складно, якщо взагалі можливо.
Проте останнім часом відбувається поліпшення бюджетного балансу країни. Так, за підсумком 2000 р. доходи Зведеного бюджету України вперше перевищили видатки. Профіцит Зведеного бюджету сягнув відмітки 0,7% валового внутрішнього продукту (ВВП), в той час як у попередньому році мав місце бюджетний дефіцит у розмірі 1,5% ВВП (рис. 2.1).

Рис. 2.1 Зведений бюджет України у відсотках до валового
внутрішнього продукту у 1992-2000 рр.
Джерело: офіційний сайт Кабінету Міністрів України: http://www.kmu.gov.ua/statistics/foryears.htm

Серед головних досягнень, що сприяли збільшенню реальних грошових надходжень до бюджету, можна виділити: заборону будь-яких операцій із взаємозаліків і негрошових форм розрахунків у державній сфері, припинення практики реструктуризації і списання податкової заборгованості, надання відстрочок, скорочення обсягів невиправданих податкових пільг, впорядкування системи головних розпорядників бюджетних коштів.
Аналізуючи загальну структуру податкової системи України, можна зробити висновок, що за останні роки податкові надходження держави по відношенню до ВВП суттєво скорочуються (табл. 2.1). Причиною цього є скорочення бази оподаткування внаслідок спаду виробництва, низького внутрішнього попиту, розширення тіньового сектора.

Таблиця 2.1 - Питома вага доходів та основних податків Зведеного
бюджету України у ВВП у 1994-2000 рр., %
Статті бюджетуРоки1994199519961997199819992000Доходи, всього43,537,937,129,427,725,928,4в т.ч. податкові надходження*0,0**0,0**25,926,525,222,321,0 з них:Прибутковий податок з громадян2,82,93,23,53,53,43,7Податок на прибуток підприємств11,98,96,76,15,54,94,5Податок на додану вартість10,88,37,78,17,16,45,4Акцизний збір1,40,70,81,241,21,41,3Мито0,70,80,50,80,90,70,8Плата за землю0,31,21,01,11,10,80,8Фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення2,01,91,81,81,40,20,1 * включаючи державні цільові фонди, крім Пенсійного
** відсутня інформація
Розраховано за даними: - Міністерства фінансів України;
- Національного банку України;
- Рахункової палати України

Протягом досліджуваного періоду зростає питома вага податків на заробітну плату у ВВП. Прибутковий податок і податки по соціальному страхуванню виявились більш життєздатними, оскільки рівень зайнятості зменшувався нижчими темпами, ніж обсяги виробництва. Причиною цього також був і постійний тиск з боку громадськості на уряд щодо проведення постійних індексацій заробітної плати. Проте, успіхи були незначними як у розвитку системи індивідуального оподаткування доходів фізичних осіб, так і системи соціального страхування, які все ще не в змозі охопити працюючих у тіньовому секторі. Тому, розвиток системи оподаткування доходів від діяльності нового приватного сектора, особливо в його офіційній частині, є значним резервом збільшення бюджетних надходжень на перспективу. При цьому, бажано, щоб система оподаткування була простою та мала невелику кількість ставок податків.
Серед непрямих податків, що справляються в Україні, слід виділити податок на додану вартість, застосування якого ґрунтується на принципі європейського методу накладних і введений в Україні замість податку з обороту. Проте, незважаючи на привабливість податку на додану вартість, його питома вага у ВВП скоротилась протягом 1996-2000 рр. на 2,3 пункта і становила у 2000 р. 5,4 відсотка.
Рис. 2.2. Динаміка обсягів ВВП та податкових надходжень (крім
Пенсійного фонду) України у 1996-2000 рр., млн. грн.
Джерело: розробка автора

З економічної точки зору важливим є виявлення та порівняння тенденцій реальних змін ВВП та податкових надходжень. З цією метою дані різних років були приведені до цін 1996 р. за допомогою індексу споживчих цін (рис. 2.2). Не дивлячись на те, що падіння ВВП у 1998 р. було обумовлене