Вы здесь

Розробка технологічного процесу обрізування дискретно-дотичним способом книжково-журнальних блоків.

Автор: 
Коломієць Андрій Борисович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2002
Артикул:
3402U002606
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ОБРІЗУВАННЯ
Для ефективної реалізації дискретно-дотичного способу необхідне об'єктивне наукове обгрунтування конструктивних параметрів вузла обрізування та технологічних режимів процесу. Оптимізація процесу безупинного різання при заданих наперед технологічних умовах (а саме, продуктивності лінії для НКС книжкових блоків) може бути здійснена в основному шляхом раціонального підбору параметрів геометрії і руху РІ.
Аналізуючи матеріали наукових праць [21, 41, 61 ,66, 68, 80], можна відзначити, що параметрами, які найбільше впливають на величини зусиль в процесі обрізування, слід вважати дійсні кути різання, швидкості різання та довжину шляху точки леза ножа в "тілі" блоку.
Метою аналітичних досліджень є вивчення кінематики і енергосилових параметрів процесу безвистійного обрізування КЖБ та оптимізація параметрів на основі результатів аналізу.

2.1. Переміщення і швидкості ножа та блока в процесі обрізування
Процес безвистійного обрізування запропонованим способом здійснюється при поступальному русі блока з лінійною швидкістю VБ та плоскопаралельному обертовому ножа по радіусу R з частотою n. При здійсненні обрізування обраним способом в значних межах трансформуються кінематичні параметри процесу.
Для аналізу кінематики процесу обрізування обираємо систему координат, показану на рис.2.1, з початком у точці О1, що знаходиться у площині різання і співпадає з точкою О' леза ножа при його максимальному проникненні в тіло блока за час циклу T. Осі системи направляємо вздовж леза ножа (О1?) та перпендикулярно до нього (О1n).
Вважаємо, що точка леза О' обертається навколо центра - точки О2 (О'О2 = R). На початку циклу (при О' ? О1) блок займає таке положення, що його точка А співпадає з О1, а проекція його крайнього до ножа аркуша на площину різання (промінь А?') утворює з віссю О1???кут ?.
При подальших розрахунках користуємося наступними залежностями.
Переміщення точки леза ножа розкладаємо на осі координат:

SНН = R?[1 - cos(?tі)], (2.1)
SНТ = ?R?sіn(?tі), (2.2)

де tі - поточний час; знак "+" відповідає випадку зустрічного різання, "-" - випадку попутного різання.
Аналогічно робимо для точок блока:

SБН = VБ?tі?sіn??? (2.3)
SБТ = VБ?tі?cos??? (2.4)

Лінійну швидкість ножа, відповідно, розкладаємо на нормальну вісь О1n:

(2.5)

та на дотичну вісь О1?:
(2.6)

2.2. Аналіз траєкторії взаємного руху точок ножа і блока в процесі обрізування
Кінематичний аналіз параметрів процесу почнемо з визначення траєкторії взаємного руху точок блока і ножа в площині обрізування. Це уможливлює виявлення особливостей, які не визначаються при розгляді умов рухів блока і ножа окремо.
Для побудови траєкторії найбільш доцільно застосувати метод обернення руху [76, с.68-69]. Сутність цього методу полягає у тому, що всьому механізму в цілому надають рух із швидкістю, яка рівна за величиною, але протилежна за напрямком, тієї ланки, яку необхідно зробити нерухомою. Відповідну рухому ланку (у нашому випадку це - книжково-журнальний блок) умовно вважаємо нерухомою, а ніж (точки його леза) рухаємо в протилежному напрямку із швидкістю VБ. Такий рух точок леза ножа називають оберненим рухом по відношенню до книжково-журнального блока. Відносне положення точок блока і ножа при оберненні руху не змінюється.
Аналіз проведемо для однієї з точок леза ножа (рис.2.2 та 2.3) як для зустрічного (ЗР), так і для попутного (ПР) різання.
При графічній побудові траєкторії взаємного руху блока і ножа приймаємо, що за час одного циклу руху ножа T точка його леза займає послідовно одне з положень 1...12 на колі радіусом R1 з центром О. При ЗР відлік положень ведемо проти, а при ПР - за годинниковою стрілкою. Період руху ножа , де ? - кутова швидкість точок ножа, сек-1.
Відкладаючи у кожному з положень точки ножа від'ємне поточного переміщення блока отримаємо положення 1, 2'...12', які утворюють загалом слід точки леза ножа (СТЛ) на поверхні блоку в площині різання. Поточне переміщення блока визначаємо із наступної залежності:
, (2.7)
де ?і - поточне кутове переміщення точки ножа, рад.
Побудова показує (рис.2.2), що слід точок леза в площині зрізування є крива з сімейства циклоїд - трохоїдою.
Трохоїда утворена, згідно [Бр] точкою, що розташована на фіксованій відстані від центра кола, яке перекочується без проковзування вздовж напрямної.

Відоме рівняння цієї кривої в параметричній формі:
X = R?(?і - ?sіn?і) (2.8)
Y = R?(1 - ?cos?і) (2.9)

В цих рівняннях ??R - відстань від точки О до поточного положення точки ножа. Залежно від співвідношення швидкостей блока і лінійної ножа маємо випадок видовженої (при ?>1), або вкороченої циклоїди (при ? За час циклу руху T кожна точка леза ножа переміщується по СТЛ в напрямку, зворотному рухові блока, на відстань LT = VБ?T.
Циклоїди для ПР та ЗР є ідентичними за розмірами та являють дзеркальне відбиття одна одної. Лінія відбиття - пряма, паралельна до напрямку руху блока.
Лінія леза l у всіх положеннях ножа в площині утворює кут ? з напрямком руху блока. Вниз і вправо від цієї лінії знаходиться тіло ножа та зрізана частина блоку. Вочевидь, що різання відбувається у тому випадку, коли лінія lі+1 в поточний момент часу займає положення вліво і вище від усіх попередніх положень lі.
Для визначення положень наявності різання за цикл на кривій СТЛ знайдемо точку, дотична до кривої в якій була б паралельна прямій l лінії леза ножа. Ця точка відповідає моменту припинення процесу різання ножем блока (тобто, виходу із контакту леза ножа і незрізаної частини блока). Наприклад, на рис.2.1 при R=R1 такою точкою є Kі . Пряма lі протягом цик