Вы здесь

Страхування діяльності торговельних підприємств

Автор: 
Сєвка Вікторія Геннадіївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2002
Артикул:
3402U002677
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ І СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

2.1. Оцінка ефективності діяльності страхового ринку Донецької області

Формування страхового ринку області, як і загальнодержавного, почалося з радикальної реформації Держстраху. Ефективність діяльності страхового ринку - це поняття неоднозначне і потребує пояснення. У фінансово-економічній літературі "ефективність" трактується як відношення результатів до витрат. Відзначимо, що страховий ринок є категорією, яка має сукупність особливостей з складними фінансово-економічними зв'язками і широким колом учасників. Тому співставлення прибутку від проведення страхової діяльності (результат) і витрат на страхування (витрати) навряд чи буде відображати якісний зміст ефективності. Більш того, нормальним станом страхового ринку є значна збитковість одних видів страхування і висока прибутковість інших. У зв'язку з цим стандартне визначення ефективності до страхового ринку застосувати не завжди можливо.
Вивчення структури страхового ринку України з різних аспектів і визначення його "сильних" і "слабких" сторін дозволило сформулювати критерії для оцінки ефективності діяльності регіональних ринків з розподілом їх на кількісні і якісні (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Визначення критеріїв ефективності діяльності страхового ринку регіону
Кількісні критерії ефективностіЯкісні критерії ефективності1. Вивчення динаміки і структури страхових надходжень1. Дослідження страхового поля2. Вивчення динаміки і структури страхових виплат2. Встановлення рівня контролю з боку державних органів за діяльністю регіонального страхового ринку Продовження табл. 2.1
3. Оцінка фінансових результатів діяльності страхових компаній 3. Дослідження страхових продуктів, що пропонуються на ринку регіону4. Визначення показника вигідності страхування 4. Вивчення питань організації страхового менеджменту і маркетингу5. Аналіз динаміки кількості страхових компаній і страхових договорів5. Розглядання каналів просування страхових продуктів на ринок6. Структурна характеристика договорів страхування (страховий портфель) 6. Встановлення реальної купівельної спроможності населення щодо страхових послуг (доступність страхування)7. Матеріальний вираз збитків регіону з диференціацією їх за фізичними і юридичними особами7. Чисельність населення, яке зайняте в галузі страхування8. Зіставлення збитків від потенційних страхових випадків і суми реально здійснених страхових виплат 8. Відповідність страхових послуг, що надаються на ринку регіону, світовим стандартам9. Дослідження питань перестраху-вання9. Встановлення спроможності регіональних страховиків адекватно реагувати на ринкові перетворення (гнучкість ринку)10. Співвідношення кількості вітчизняних і іноземних страхових компаній на ринку регіону та результатів їх діяльності10. Розробка і проведення рейтингу страхових компаній регіону
Представлені критерії не можна сприймати як "десять заповідей", оскільки вони відображають лише найбільш істотні показники для оцінки ефективності функціонування страхового ринку регіону і в залежності від споживача можуть бути доповнені і змінені. Дані критерії сформульовані з боку суб'єктів господарювання. На нашу думку, в них представлені ті показники і фактори, які можуть зацікавити підприємства при пошуку ефективного страхового захисту. З метою апробації розробленої системи критеріїв проаналізовано ефективність функціонування страхового ринку Донецької області.
В основі кількісних критеріїв лежить оцінка ефективності функціонування страхового ринку регіону за даними офіційної статистики. У якості вихідних даних для аналізу структури і динаміки надходжень і виплат, показника вигідності страхування в додатку Н представлені основні фінансово-економічні показники діяльності страхових компаній Донецької області [101, 163, 162, 161].
Протягом 1994-2000 рр. спостерігається тенденція збільшення доходів від страхової діяльності з одночасним зростанням витрат страхових компаній області. У 1994 р. загальні доходи страхових компаній області складали 2074 тис. грн., а у 2000 р. - вже 75204 тис. грн., тобто збільшились у 36 разів. Виключення становить 1997 р., за цей період доходи зменшились, як і всі інші показники діяльності страховиків області. Тенденцію до зростання мають за період дослідження і страхові надходження, їх величина збільшилася у 42 рази порівняно з базовим періодом. У той же час, частка страхових надходжень у загальній сумі доходів коливалася від 68,2% (у 1996 р.) до 92,5% (у 1998 р.).
Слід зазначити збитковість страхових операцій у 1995 і 1996 роках у зв'язку з перевищенням видатків страхових компаній над їх доходами відповідно на 4,3% і 6,1% . Співвідношення суми сплаченого відшкодування і страхових надходжень за ці роки становило відповідно: 19,0% і 16,0%.
Питома вага страхового відшкодування за 1994-2000 рр. коливається в межах 40-65% у загальній сумі видатків страховиків (табл. 2.2).
Таблиця 2.2
Аналітичні показники діяльності страхових компаній Донецької області
Показники19941995199619971998199920001. Питома вага над-ходжень у загальній сумі доходів, %75,882,468,287,792,590,387,32. Питома вага від-шкодування у загаль-ній сумі видатків, %62,863,953,947,241,444,739,73. Прибуток (збиток) від страхової діяль-ності на одну страхо-ву компанію, тис.грн.+23,0-27,4-98,8+108,4+92,9+510,1+318,7
За даними Донецького обласного управління статистики, у 2000 р. видатки страхових компаній збільшилися більш ніж у 50 разів порівняно з 1994 р. Слід підкреслити випереджаюче зростання видатків порівняно з доходами страхових компаній.
Найбільший прибуток страхові компанії Донецької області одержали у 1999 р. (9182 тис. грн.). Основними чинниками, що сприяли отриманню прибутку, стали позитивні зміни в системі оподатковування. Насамперед, це прийняття Закону України "Про оподаткування прибут