Вы здесь

Статистичне забезпечення дослідження ефективності видів економічної діяльності

Автор: 
Іщук Ярослава Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2002
Артикул:
3402U003245
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ІНТЕНСИФІКАЦІЇ РОЗВИТКУ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Система показників ефективності видів економічної діяльності
Оцінювання функціонування видів економічної діяльності, здійснення різного роду
порівнянь потребує розробки обґрунтованої та цілісної статистичної системи
показників ефективності видів економічної діяльності з урахуванням переходу на
міжнародні статистичні стандарти.
Ця система дає кількісно-якісну характеристику ефективності видів економічної
діяльності. Показники повинні відповідати наступним умовам:
1. Показники мають бути придатними для агрегування та дезагрегування.
2. Показники мають бути чітко визначеними, вимірюваними, побудованими на
підставі статистичних даних.
3. Система показників повинна забезпечувати комплексну характеристику всіх
категорій економічної ефективності.
4. Система показників повинна бути адаптованою, здатною відображати всі зміни
об’єкту дослідження.
5. Система показників має бути придатною для міжнародних порівнянь ефективності
функціонування видів економічної діяльності.
Як вже говорилось у попередній главі, економічна ефективність являє собою
відношення ефекту до витрат на його одержання. В якості елементів ефективності
нами пропонуються наступні показники (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Елементи економічної ефективності.
Ефект
Витрати
Виробничий
Господарський
Ресурси
Поточні витрати
Обсяг виробленої продукції
Прибуток
Необоротні засоби
Споживання основного капіталу
Обсяг реалізованої продукції
Чиста додана вартість
Оборотні засоби
Проміжне споживання
Валова додана вартість
Ресурси праці
Сума нарахованої заробітної плати
Дана система показників, яка побудована на базі системи національних рахунків,
дозволяє визначити наступні абсолютні показники ефекту і витрат (табл. 2.2).
Розглянемо елементи економічної ефективності більш детально.
2.1.1. Статистичний аналіз економічного ефекту
Економічний ефект суспільного виробництва - це прямий суспільно корисний
результат основної діяльності. Це кількісна та якісна характеристика впливу
елементів економічної системи та результативність її функціонування. На відміну
від технічного, технологічного та інших неекономічних ефектів, економічний
ефект Таблиця 2.2
Абсолютні показники економічної ефективності.
Абсолютні показники
Умовне позначен-ня
Джерело
1) Обсяг виробленої продукції (випуск)
ВП
Форма №1-підприємництво
2) Обсяг реалізованої продукції
ОРП
Форма №1-підприємництво
3) Валова додана вартість
ВДВ
= ВП-ПС
4) Прибуток
= ВП - ПВ
5) Чиста додана вартість
ЧДВ
= ВДВ - СОК
6) Ресурси
= НОЗ+ОЗ+РП
7) Необоротні засоби
НОЗ
Форма №1 "Баланс"
8) Оборотні засоби
ОЗ
Форма №1 "Баланс"
9) Ресурси праці
РП
Форма №1-підприємництво
10) Поточні витрати
ПВ
= ПС+СОК+ЗП
11) Проміжне споживання
ПС
Форма №1-підприємництво
12) Споживання основного капіталу
СОК
Форма №1-підприємництво
13) Сума нарахованої заробітної плати
ЗП
Форма №1-підприємництво
існує переважно у грошовій формі та є грошовим доходом. Залежно від характеру
впливу окремих елементів на результативність функціонування економічної системи
виділяють позитивний, плюсовий (зі знаком "+", "плюс-ефект"), негативний,
від’ємний (зі знаком "-", "мінує-ефект", або, як його часто називають, дефект)
і нульовий ефект.
Статистична оцінка економічного ефекту здійснюється за наступною схемою
(рис.2.1.).

Рис. 2.1. Система показників та напрямки статистичного аналізу економічного
ефекту
Виробничий ефект в натуральному виразі являє собою сумарний випуск окремих
видів продукції з врахуванням їх якості та споживчих властивостей. В силу цього
він є характеристикою обсягу виробництва конкретних споживчих вартостей, які
здатні задовольнити постійно зростаючі як якісно, так і кількісно потреби
суспільства. Тут найбільш чітко виявляється зв’язок між соціальним та
економічним ефектом, тому продукція, що не користується попитом, не може бути
носієм соціального ефекту. Проте отримання зведеного показника ефекту усіх
видів економічної діяльності практично неможливе.
В якості показників, які характеризують виробничий ефект в грошовому виразі,
можуть бути представлені наступні показники - обсяг виробництва, обсяг
реалізації продукції.
Обсяг виробленої продукції запропонований нами в якості економічного
виробничого ефекту тому, що він є узагальнюючою характеристикою виробничої
діяльності підприємства і являє собою вартість виробленої за певний період
продукції та послуг.
Вихідні дані для подальших розрахунків наведені в Додатку А.
Розподіл економіки за видами економічної діяльності вперше дозволив чітко
визначити обсяги, структуру та динаміку виробленої продукції кожною сферою
економічної системи (табл.2.3).
При аналізі розподілу обсягу виробленої продукції за сферами економіки особливу
увагу необхідно приділити розгляду сфери послуг. Як вже зазначалося раніше,
позитивна динаміка в сторону збільшення обсягу та питомої ваги виробленої
продукцією цією ланкою економіки свідчить про прогресивний розвиток економіки
взагалі. Якщо проаналізувати дані про обсяг виробленої продукції у 1998-1999
р.р., то можна зробити висновок, що позитивними є не тільки збільшення обсягів
виробництва (в середньому на 28,8%), а й структурні зрушення.
Таблиця 2.3
Розподіл виробленої продукції за сферами економічної діяльності в Україні у
1998-1999 р.р.
Сфера діяльності
1998
1999
Темп зростання обсягу виробленої продукції
Вироблено продукції, млн. грн.
В % до підсумку
Вироблено продукції, млн. грн.
В % до підсумку
Добувні види діяльності
28463,4
18,3
28742,4
14,3
101,0
Обробні види діяльності
74907,2
48,2
97964,0
48,9
130,8
Сфера послуг
52136,6
3