Вы здесь

Особливості функціонування та геоекологічна роль міських ґрунтів (на прикладі м. Харкова)

Автор: 
Тітенко Ганна Валеріївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
3403U000657
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
КРИТЕРІАЛЬНО-МЕТОДИЧНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ҐРУНТОУТВОРЮВАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНОЇ РОЛІ МІСЬКИХ ҐРУНТІВ
2.1. Система показників геоекологічного стану, функцій та ролі міських ґрунтів
у урболандшафті
Масив показників оцінки геоекологічного стану ґрунтового покриву міст має
ґрунтуватись на порівнянні двох самостійних систем: показників екологічного
моніторингу міського середовища і показників грунтово-екологічного моніторингу
природних ґрунтів. Певна кількість показників успадкоємлюється від однієї
системи, певна - від іншої (рис.2.1). Окрім того, існуючий досвід
ландшафтно-геохімічної оцінки територій (Н.С.Касімов,1995, Л.Л.Малишева,1998)
свідчить про те, що вона переважно ґрунтується на визначенні стану і
властивостей ґрунтового покриву. До того ж більшість досліджень міських ґрунтів
здійснюється саме в межах ландшафтно-геохімічного підходу. Тому вважаємо за
доцільне при створенні масиву показників щодо оцінки стану міських ґрунтів
враховувати надбання й цього напряму досліджень.
Запропонована схема здається простою лише на перший погляд. Реально в наш час
склалася ситуація невизначеності й дискусійності у питаннях складу програм
моніторингу як міських систем, так і природних ґрунтів. Тому ми усвідомлюємо,
що запропонований нами підхід є певною мірою умовним, але не бачимо можливості
уникнути цього на сучасному етапі.
Існуюча ситуація ускладнюється тим, що “відповідальність” за здійснення
моніторингу міських систем поділена між кількома структурами, які підлеглі
різним відомствам і мають відповідно вкрай різні завдання, підходи і критерії
оцінки.
З “Положення про державну систему моніторингу довкілля” (1998) відомо, що
стан ґрунтів контролюють майже всі суб`єкти системи моніторингу. Так, стан
ґрунтового покриву у містах аналізується органами Мінекоресурсів (Департамент
гідрометеорології, Департамент геології), Міністерства охорони здоров’я
(санітарно-епідеміологічною службою), Міністерства надзвичайних ситуацій,
Мінагропрому, Держкомлісгоспу, Держводгоспу, Держкомзему, Держбуду, відомчими
лабораторіями на підприємствах, науково-дослідними та іншими установами.
Незважаючи на певні розбіжності, в їх системах контролю ґрунтів є багато
спільних моментів.
Необхідно з’ясувати, які ж конкретні показники стану і властивостей ґрунту
нормуються різними контролюючими органами у місті. (табл.2.1)
Вміст забруднюючих речовин у ґрунтах, у тому числі радіонуклідів контролюється
Департаментом гідрометеорології Мінекоресурсів. Цією ж установою у ґрунтах
різного призначення (в тому числі на природоохоронних територіях) контролюється
залишкова кількість пестицидів, агрохімікатів і важких металів, природна і
штучна радіоактивність. Мінагропромом у ґрунтах сільськогосподарського
використання здійснюються радіологічні, агрохімічні та токсикологічні
визначення, а також, як і попередньою установою, контролюється залишкова
кількість пестицидів, агрохімікатів і важких металів. Ці ж три останні
показники та визначення радіологічного стану ґрунтів земель лісового фонду
здійснюється Держкомлісгоспом.
Одним із важливих показників, які зумовлюють режим функціонування ґрунтів, є
рівень ґрунтових вод. Цей показник щодо підтоплення міст і селищ міського типу
контролюється Держбудом, а щодо зрошуваних та осушуваних земель -
Держводгоспом. Остання установа контролює також засоленість й солонцюватість
ґрунтів та мінералізацію ґрунтових вод.
Таблиця 2.1
Деякі показники, що контролюються в ґрунтах міста
згідно з чинними нормативними документами
Вид контролю
Організація, що здійснює контроль
Показники, що нормуються
Нормативи
/одиниці виміру
Показники нормування для збереження ґрунтового шару при інженерно-будівельній
діяльності
Держкомзем
Вміст гумусу (на нижчій межі шару)
рН(водна)
Гідролітична кислотність(заAL3+)
Вміст Na+ в обмінному комплексі
Кількість токсичних солей
Гранулометричний склад (часток 0,01)
1,5 - 2%
5,5 - 8,2
Ј3мг.екв/100г ґрунту
Ј 5%
Ј0,25%
10 - 75%
Показники придатності ґрунту ділянки під забудову населеного пункту
МОЗ (СЕС)
Хімічні токсичні речовини (в тому числі вміст пестицидів та важких металів)
Не більше ГДК, ОДК
Сумарний показник забруднення хімічними речовинами, для яких не встановлено ГДК
до 16
Кишкова паличка
1 - 9
Ентерокок
1 - 9
Патогенні ентеробактерії
відсутність
Ентеровіруси
відсутність
Яйця геогельмінтів
відсутність
життєздатних форм
Міністерство надзвичайних ситуацій та Держкомзем, контролюючи ґрунти невід’ємно
від ландшафту, оцінюють вміст забруднюючих речовин, а також радіонуклідів і
просторове поширення (Міністерство з надзвичайних ситуацій) та прояви ерозійних
та інших екзогенних процесів, просторове забруднення земель об`єктами
промислового та сільськогосподарського виробництва (Держкомзем). Оцінку
геохімічного стану ландшафтів в цілому, а саме контроль вмісту і поширення
природних і техногенних хімічних елементів і сполук, здійснює Департамент
геології Мінекоресурсів.
Найдетальніше стан ґрунтів у місцях проживання і відпочинку населення
вивчається Міністерством охорони здоров’я (МОЗ) та підпорядкованими йому
санітарно-екологічними службами. МОЗ контролює вміст пестицидів, важких
металів, бактеріологічну, вірусологічну ситуацію, наявність яєць
геогельмінтів.
Санітарно-епідеміологічні установи здійснюють оцінку санітарного стану ґрунту
через порівняння фактичних концентрацій елементів, сполук та показників
біологічного стану ґрунту з граничнодопустимими (ГДК) (додаток Б, табл.Б.1.1 –
Б.1.3) або орієнтовно допустимими (ОДК) концентраціями (додаток Б, табл. Б.1.4)
показник