Вы здесь

Розроблення комплексного технологічного процесу контролю якості флексографічного друку

Автор: 
Розум Тетяна Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
3403U001876
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Визначення основних технологічно якісних показників флексографічного друку
Для визначення вагомості технологічно якісних показників флексографічного друку застосовано метод оцінки вагомості кожного з них у загальній якості кінцевого продукту за аналогом матриць експертних оцінок [110-113].
Для цього було складено п'ять матриць, що відповідають п'яти групам технологічно якісних показників для кожного технологічного етапу флексографічного друку. Кожна матриця мала перелік показників із символами Хi та Хj, де i та j порядкові номери показників, які змінюються від 1 до 9.
Форма матриць наведена у додатку Б. Для оцінки вагомості показників було залучено провідних спеціалістів галузі, виробничників та викладачів НТУУ "КПІ", УАД та провідних спеціалістів УкрНДІСВД. Всього було опрацьовано 65 матриць. Статистичну обробку проводили за методикою [113]. Порівнювали параметри за методикою евристичної стратегії [111, 112, 114] та приймали їх значення рівними:
при Хi = Хj - за 1;
Хi Хi > Xj - за 0,5.
На основі аналізу матриць експертних оцінок було визначено вагомість технологічно якісних показників, яка наведена на рис. 2.1 - 2.5.

Рис 2.1. Гістограма вагомості технологічно якісних показників
підготовки фотоформ:
X1 - ступінь детальності оригіналу;
Х2 - інтервал оптичних щільностей оригіналу;
Х3 - характеристики програмного і апаратного забезпечення;
Х4 - характеристики задруковуваного матеріалу;
Х5 - характеристики друкарської машини;
Х6 - лініатура растру;
Х7 - структура АВ;
Х8 - будова і репродукційнографічні характеристики друкарської
форми.

Рис. 2.2. Гістограма вагомості технологічно якісних показників
підготовки друкарських форм:
Х1 - інтервал оптичних щільностей фотоформ;
Х2 - чіткість зображення;
Х3 - контраст;
Х4 - спектральні характеристики затяжної плівки та фотоформ;
Х5 - показники активності формного матеріалу;
Х6 - спектральні характеристики джерела опромінення
(насвітлювача).
Рис. 2.3. Гістограма вагомості технологічно якісних показників
друкарського процесу:
Х1 - натяг задруковуваного полотна;
Х2 - структура анілоксового валу;
Х3 - будова і репродукційнографічні характеристики друкарських
форм та спосіб їх кріплення;
Х4 - реологічні властивості фарб;
Х5 - відповідність між друкарськими формами, задруковуваним
матеріалом та фарбою;
Х6 - тип ракельного пристрою;
Х7 - температура сушіння фарби.
Рис. 2.4. Гістограма вагомості технологічно якісних показників
матеріалів:
Х1 - природа, фактура та колір поверхні задруковуваного матеріалу;
Х2 - фарба та температура її сушіння;
Х3 - будова і репродукційнографічні характеристики друкарських
форм;
Х4 - відповідність між друкарськими формами, задруковуваним
матеріалом та фарбою;
Х5 - вимоги до матеріалів в залежності від функціонального призначення продукції.
Рис. 2.5. Гістограма вагомості технологічно якісних показників
продукції:
Х1 - вимоги до готової продукції;
Х2 - можливості друкарського обладнання;
Х3 - структура анілоксового валу;
Х4 - ступінь детальності оригіналу;
Х5 - інтервал оптичних щільностей фотоформ;
Х6 - друкарські форми та спосіб їх кріплення;
Х7 - колірні характеристики зображення;
Х8 - суміщення зображення;
Х9 - відповідність між друкарськими формами, задруковуваним
матеріалом та фарбою.

Як видно з рис. 2.1. - 2.5. у кожній групі є два - три параметри які у сукупності мають вагу більше 50 %. Так при виготовленні ДФ активність ФМ, спектральні характеристики (коефіцієнт пропускання) ЗПл та Фф, а також спектральні характеристики Нсв відіграють основну роль. Їх сукупна вага становить 55,5 %.
У друкарському процесі суттєву роль відіграють реологічні властивості Фр, якість ДФ та колірні характеристики відбитків і їх зміна у процесі друку тиражу. Тим самим ці показники були визначені як предмети досліджень.

2.2. Вибір матеріалів для випробувань
Предметом дослідження було обрано найбільш уживані імпортні фотоплівки Alliance Recording HN та Alliance Recording HS фірми Agfa, Konica WR, Cronotype фірми Du Pont, Kodak, Kimoto та плівки для лазерних принтерів Folex BG, Hewlett Pakcard HP, ЛП-2; формні матеріали Nyloflex FA II та Nyloflex FAR II фірми BASF, Cyrel фірми Du Pont; фарби фірми Sun Chemical Keltainen Yellow 478-22100, Warm Red 478-32100, Process Blue 478-42200, Water Based Black 478-72532 та фірми Gerb. Shmidt. SWE 0179; затяжні плівки товщини 60 та 250 мкм, нові та ті, що були уживані. Дослідження друкарського процесу проводились на гофрованому картоні, папері та поліпропіленовому плівковому матеріалі.
2.3. Контроль затяжних плівок, фотоформ, формних матеріалів та друкарських форм

З метою визначення спектральних характеристик, тобто коефіцієнту пропускання, ЗПл, основ різних Фф, та плівок для лазерних принтерів у робочій зоні спектру 315-440 нм використовували концентраційний фотоколориметр КФК-2МП з мікропроцесорною приставкою з похибкою вимірювання 1,0 % [115].
Перевірку якості ФМ проводили за параметром "активність" з використанням фотоколориметра КФК-2МП з мікропроцесорною приставкою з похибкою вимірювання 1,0 % [115, 116]. Суть методу полягала у тому, що невеличкий зразок формного матеріалу опромінювали у фотоколориметрі визначений час і визначали її оптичні властивості через оцінку зміни оптичної густини. Наявність змін оптичної густини свідчила про життєздатність фотополімеризаційноздатних матеріалів. Метод дає змогу, без виготовлення ДФ, визначати активність ФМ і за результатами досліджень надавати рекомендації щодо часу експонування ФМ, а також спрогнозувати характе