Вы здесь

Трансформація номіналізації в англо-українському та українсько-англійському напрямках перекладу.

Автор: 
Кузьміна Катерина Анатоліївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U002742
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ПРИЧИНИ ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ НОМІНАЛІЗАЦІЇ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ Й УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКОМУ НАПРЯМКАХ ПЕРЕКЛАДУ
У другому розділі розглядаються головні мовні причини застосування трансформації номіналізації в англо-українському й українсько-англійському перекладі, що підводить теоретичну базу під наступний розділ, де розглядаються різновиди номіналізації при перекладі з англійської мови на українську й з української мови на англійську. Саме тому тут подано лише ті різновиди номіналізації при перекладі, які найбільшою мірою розкривають їхні причини. До мовних причин застосування трансформації номіналізації належать граматичні, словотвірні, жанрово-стилістичні й мовленнєві.
2.1. Причини застосування трансформації номіналізації в перекладі з англійської мови на українську
Трансформації номіналізації в англо-українському перекладі зумовлені, перш за все, мовно-системними особливостями англійської й української мов. Мається на увазі відтворення мовними засобами синтетичної української мови відсутніх або менш функціональних у ній англійських дієслівних структур і елементів, які є характерними рисами аналітичності англійської мови. Як засвідчує практика, синтетичні засоби української мови виявляються більш номінативними проти аналітичних засобів англійської мови, утворених на основі дієслова.
2.1.1. Граматичні причини
За даними наших експериментальних досліджень, застосування трансформації номіналізації при перекладі з англійської мови на українську є результатом потреби аналітичної англійської мови у структуруванні синтаксису речення за допомогою складних лексико-граматичних конструкцій, що формуються навколо дієслівного центру, і, відповідно, відсутності такої потреби в синтетичній українській мові. Теоретичною підставою такого спостереження є, по-перше, твердження Е. Сепіра про те, що в аналітичних мовах основне навантаження припадає на речення, тоді як у синтетичних мовах - на слово: "В аналітичній мові найважливіше значення має речення, слово ж становить менший інтерес. У синтетичній мові...поняття щільніше між собою групуються, слова обставлені багатше, але разом із тим виявляється загальна тенденція обмежувати вужчими рамками діапазон конкретного значення певного слова" [140, с. 100].
Примат речення над словом в аналітичних мовах, пише В.М. Ярцева, пояснюється тим, що в реченнях граматичний "(а іноді й лексичний)" зміст слова виявляється лише в контексті за допомогою суміжних слів і не передається формою самого слова [184, с. 62]. Так, в аналітичній англійській мові це виявляється в чіткому порядку слів, в обов'язковій присутності підмета та присудка, які часто бувають надто граматизованими [163, с. 159] й відповідають українським неозначено-особовим реченням, у численності усталених лексико-граматичних аналітичних конструкцій з особовими й неособовими формами дієслова, що тісно пов'язані з "граматизованими сполученнями" [20, с. 126]. В українському тексті перекладу, де "граматичний зміст слова виявляється" [20, с. 126] через флексії і де панує більша гнучкість синтаксичної структури, англійські чітко організовані синтаксичні конструкції розпадаються і спрощуються. Одним із засобів такого спрощення є трансформація номіналізації та зменшення динамічної семантики, при застосуванні якої в українському перекладі здебільшого номіналізуються англійські речення з дієсловами-зв'язками, допоміжними дієсловами, модальними дієсловами, підрядні речення й інші синтаксичні структури з особовими формами дієслова, англійські інфінітивні, дієприкметникові, герундійні форми й утворені з ними складні конструкції. Наведемо деякі приклади:
1. He was unscrupulous. He really was [316, p. 61]. - Совісті в нього ні на крихту. Серйозно [273, с. 35].
2. In order that there should be such a habit no members of the group need in any way think of the general behaviour... [301, p. 55] - Для того щоб такий звичай існував, членам групи аж ніяк немає потреби думати про загальну поведінку... [281, c. 62]
3. May I depend on you to keep a fair distance, and so spare me the necessity of having to restrain an intercourse which promises to be very pleasant to us all? [319, p. 51] - Чи можу я покластися на вас, що ви триматимете себе на пристойній відстані і цим позбавите мене потреби утримуватись від дальших зустрічей, які обіцяють багато приємності нам усім? [286, с. 28 - 29]
4. ...and sometimes they were at sixty fathoms when the fishermen thought they were at a hundred [302, p. 40]. - і часом їхня нажива опинялася на глибині в шістдесят сажнів замість сподіваних ста [302, с. 39].
Тут у 1-ому прикладі повна номіналізація в українському перекладі англійських речень відбувається внаслідок вилучення дієсслівної зв'язки "to be". У 2-3 прикладах номіналізація відбувається на рівні лексико-граматичних елементів, репрезентованих англійським модальним дієсловом "need" та герундієм "having to", які в перекладі перетворюються відповідно на українське словосполучення "прислівник + іменник" і на абстрактний іменник. 4-й приклад унаочнює спрощення двох англійських підрядних речень із двома дієслівними центрами у функції присудка в одне українське номіналізоване словосполучення з дієприкметником у функції означення.
У попередньому розділі ми вже зазначали, що процеси номіналізації в реченні торкаються насамперед присудків в особовій дієслівній формі. Потреба в таких міжмовних трансформаціях пов'язана перш за все з різними нормами "оформлення присудка" [8, с. 29] в різних мовних системах. Так, М.О. Аполлова пише, що "в оформленні присудка різниця мовних систем виявляється сильніше й багатобічніше, ніж в оформленні підмета. Це зумовлено ємністю й важливістю даного члена речення. ... присудок передає набагато більшу кількість граматичних відносин, ніж підмет. Самий предмет, про який ми говоримо, може виявляти себе, тобто визначати себе реально, тільки через дію та функції, що передаються присудком. Присудок пов'язує діяча з об'єктом та обстави