Вы здесь

Інвестиційні чинники розширеного відтворення валового внутрішнього продукту в Україні

Автор: 
Михайлюк Михайло Андрійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
3404U002759
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2. ІНВЕСТИЦІЙНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА
РОЗШИРЕНЕ ВІДТВОРЕННЯ ВВП
2.1. Державна інвестиційна політика і регулювання основних
пропорцій відтворення ВВП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
2.2. Реструктуризація джерел інвестування відтворювальних
процесів у економіці України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
2.3. Залучення іноземного капіталу до формування ВВП України. . . . 127
2.4. Соціально-економічні аспекти стимулювання інвестиційної
активності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Висновки до розділу 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Список використаних джерел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

ВСТУП

Інвестування, як процес різнопланових фінансових, майнових та інтелектуальних вкладень капіталу в економічний розвиток суспільства з метою отримання прибутку, чи соціального ефекту відтворення - є одним з важливих і необхідних етапів становлення і розвитку держави, її подальшої трансформації в напрямі прогресивних ринкових перетворень. Інвестиції є основою розвитку як підприємств і окремих галузей на мікрорівні, так і економіки країни в цілому на макрорівні. Значних інвестицій зараз потребують майже всі суб'єкти господарської діяльності, так як вони є чинником економічного зростання, структурного і якісного оновлення виробництва. Тому інвестиційний процес стає однією з основних умов функціонування економічної системи, яка визначає рівень технологічної основи і ефективності суспільного виробництва. Структура економіки країни, розвиток економічних процесів в нашій державі залежить від стану та обсягів ринку інвестиційних ресурсів, які зумовлюють характер відтворення валового внутрішнього продукту (ВВП). Вітчизняна економіка є матеріало- енерго- і капіталомісткою, не чутливою до вимог науково-технічного прогресу, відзначається великим техногенним навантаженням, має малий відсоток виробництв із закінченим технологічним циклом. В цих умовах актуальною постає проблема приведення в дію інвестиційних чинників відтворювальних процесів, які пов'язані з цілим спектром питань щодо фінансування реального сектора економіки, відновлення виробництва, скорочення державних витрат і зростання надходжень до бюджету, спрощення податкової системи і збільшення амортизаційних відрахувань, зростання зайнятості та платоспроможності населення.
Актуальність теми. Недостатність інвестиційних коштів, яку гостро відчуває будь-яка галузь вітчизняної економіки є причиною і наслідком не сталого економічного розвитку та одним з найвагоміших чинників, що стримують трансформацію національної економіки до ринкових засад. Суттєве скорочення інвестиційної діяльності в перехідний період негативно вплинуло на економічний розвиток країни, збільшило її відрив від ринково розвинутих країн, посилилась структурна диспропорція економіки та знизилась ефективність використання суспільних ресурсів. З огляду на вади розвитку національної економіки та недостатність прогресивних тенденцій, особливо за останні роки, актуальним залишається питання формування інвестиційного впливу на фундаментальні відтворювальні процеси. Не всі аспекти цієї складної і багатогранної проблеми з'ясовані та отримали належне обгрунтування. Багато положень носять суперечливий та дискусійний характер. У вітчизняній науці проблема інвестицій чинників розширеного відтворення розроблена, на наш погляд, недостатньо послідовно та ефективно відносно отримуваних результатів та наслідків. Насамперед, дискусійним є вплив інвестиційного процесу, як специфічного макроекономічного явища, на сучасні умови трансформування вітчизняної економіки, детальнішого дослідження потребує досвід становлення інвестиційних відносин на етапі економічного пожвавлення ринкових перетворень, залишаються недостатньо вивченими окремі теоретичні аспекти макроекономічного регулювання інвестиційних ресурсів на державному рівні тощо.
Актуалізація питання впровадження ефективних інвестиційних заходів зумовлена також наростанням негативних тенденцій усередині інвестиційного сектора: відсутність мотивації до інвестування, консервативність напрямків потоків інвестицій та їх слабка залежність від сучасних потреб економіки, недостатня кількість інвестиційних ресурсів у інвесторів, недосконала амортизаційна політика. Необхідність ґрунтовного дослідження тематики інвестиційної діяльності визначається також і тим, що прорахунки співпраці з інвесторами викликають негативну реакцію громадської думки, оскільки означають надання переваг одним суб'єктам господарювання за рахунок втрат інших.
Перетворення, що відбуваються в економічному житті України, вимагають аналізу не тільки загальних закономірностей залучення та використання інвестиційного капіталу, а й виявлення певних особливостей співпраці інвесторів на різних рівнях, оптимально поєднуючи загальнодержавні інтереси з інтересами реалізації конкретної програми економічного розвитку суб'єктів господарювання.
Перелічені причини й зумовлюють необхідність та актуальність системного дослідження даної проблеми.
Ступінь розробки проблеми. Проблема формування інвестиційної складової розширеного відтворення досліджувалась як вітчизняними, так і закордонними вченими. В роботах вітчизняних економістів досить широко вивчались питання пріоритетів державної інвестиційної діяльності, аналізувався вплив інвестиційних чинників на суспільне відтворення та структурні зрушення галузей економіки. Значна увага приділялась дослідженню економі