Вы здесь

Інвестиційне забезпечення економічної безпеки держави

Автор: 
Сінельник Олександр Вікторович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
3404U003967
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ЗМІСТ ТА СПРЯМОВАНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

2.1. Концептуальні основи аналізу інвестиційної складової економічної безпеки держави

Сучасний стан соціально-економічного розвитку України вказує на гостру необхідність впровадження дієздатного механізму економічної безпеки, та виділення в його структурі визначальних факторів, які б мали спроможність здійснити інтегральний вплив на всі сфери економічного життя в умовах ринкового становлення. Цим вимогам, на нашу думку, повністю відповідає інвестиційний складова економічної безпеки.
Спрямування сучасного інвестиційного процесу на реалізацію національних економічних інтересів - це важлива умова подальшого розвитку виробничої і соціальної сфер, гармонійного і активного включення України в загальносвітові і загальноєвропейські інтеграційні процеси. Тому, зростає актуальність досліджень соціально-економічної ролі та сутнісних характеристик інвестування, як рушійної сили встановлення та підтримки стану безпеки.
Необхідність теоретико - методологічного розгляду цієї категорії продиктована і відсутністю єдиного розуміння суті і ролі інвестицій в процесах суспільного виробництва та соціального розвитку [26;49;107;130;149;165]. Неоднозначність трактовок обумовлена наявністю великої кількості концепцій інвестування, формування яких пов'язане з різними історичними епохами і науковими уявленнями про характер, місце і роль економічних процесів в суспільному житті.
Динамічний розвиток наукової думки з питань раціоналізації інвестиційної діяльності явився наслідком зростання актуальності проблем інвестування, постійного наукового пошуку моделей і механізмів, здатних спрямувати інвестиційний процес на оптимальне вирішення завдань ефективного функціонування і розвитку національних економіки. Постійний науковий інтерес до фундаментальних процесів інвестиційної діяльності обумовив характерні риси сучасної концепції інвестування, яка багато в чому, є результатом зіткнення і взаємопроникнення різних наукових поглядів в даній сфері. Передусім, за необхідне вважаємо визначити загальне поняття інвестицій. Так, у великому енциклопедичному словнику інвестиції ( нім. Investition - от лат. investio - одягаю), визначаються як: "довгострокові вкладення капіталу в галузі економіки усередині країни та за її межами" [157,с.487]. Сьогодні існує багато точок зору на суть даної категорії. У найбільш узагальненому вигляді категорія "інвестиція" характеризується як "використання майна для отримання грошей" або "вкладення капіталу, що супроводжується його збереженням і преумноженням" [143,c.68]. Наведені визначення носять узагальнений характер і включають в себе надзвичайно широке коло відносин. Тому з'ясування суті інвестицій як економічної категорії вимагає, на нашу думку, більш глибокого розкриття сукупності її внутрішніх особливостей і властивостей.
У трактуванні деяких економістів інвестиції являють собою сукупність витрат, які реалізуються в формі довгострокових вкладень капіталу в різні галузі економіки [6,c.79]. Зазначимо, що таке визначення не в повній мірі характеризує особливості даної категорії і, з нашої точки зору, ігнорує наявність короткострокових інвестицій (наприклад, в формі короткострокових фінансових вкладень в облігації, депозитні сертифікати з періодом обігу до одного року і т.п.). Не можна погодиться і з розумінням інвестицій лише як процесу вкладення грошових коштів, без урахування наявності інших форм, зокрема у вигляді рухомого і нерухомого майна, різноманітних фінансових інструментів. Викликає заперечення і ряд позицій відповідно до яких термін "інвестиції" ототожнюється з поняттям "капітальних вкладень". Теоретично обґрунтовано і доведено на практиці, що інвестиції можуть здійснюватися і в приріст оборотних коштів, фінансових інструментів, нематеріальних активів. Згідно з позицією І.А. Бланка, інвестиції являють собою "вкладення капіталу у всіх формах з метою забезпечення його зростання в майбутньому періоді, отримання поточного прибутку або вирішення певних соціальних завдань" [21,c.11].
Більш конкретизоване визначення інвестицій приводиться в Законі України "Про інвестиційну діяльність". У даному законодавчому документі під інвестиціями розуміються всі види майнових і інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької і інших видів діяльності для отримання прибутку або досягнення певних соціальних ефектів [65,c.2]. Відносно такого визначення Н.О.Татаренко і А.М. Поручник уточнюють, що "в першому випадку інвестиції розглядаються як спосіб збільшення капіталу, у другому- як засіб надання соціальних послуг, які зрештою, сприяють соціально-економічному розвитку суспільства" [165,c.5].
Аналіз основних точок зору відносно суті інвестицій, дає змогу підкреслити деякі її особливості. По-перше, економічна природа інвестицій досить близька до категорії капіталу. Трактування капіталу як вартості, що приносить додаткову вартість, в повній мірі характеризує особливості функціонування інвестицій. Однак, наявність різноманітних форм існування капіталу не означає їх автоматичне перетворення в інвестиції. По-друге, маючи єдину матеріально - речову основу, елементи капіталу придбають риси інвестицій в процесі їх руху відповідно до критеріїв прибутковості або соціальної ефективності. По-третє, можна стверджувати, що формою існування інвестицій є їх рух в процесі відтворення суспільного продукту відповідно до закономірностей його розвитку. По-четверте, інвестиціям притаманна сукупність характерних рис і властивостей, що характеризують їх як процес здійснення цілеспрямованої діяльності, тобто усвідомленого впливу на параметри економічного середовища. Це, в свою чергу, дає підстави розглядати інвестиції як відносини, особливості яких формуються на стадіях виробництва, розподілу, обміну та споживання суспільного продукту.
Таким чином, інвестиції, як економічна категорія, розкриває свої специфі