Вы здесь

Індивідуалізація навчального процесу фізичного виховання на підставі комплексного оцінювання рухової підготовленості та рівня соматичного здоров'я студентів

Автор: 
Зеленюк Оксана Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U004418
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1. Вибір напрямку досліджень
Відповідно до завдань дисертаційної роботи були відібрані загальноприйняті методи досліджень, багаторічне використання яких у практиці фізичного виховання студентської молоді підтвердило їх інформативність та адекватність. Разом із тим, певна особливість цього вибору полягала в тому, що до переліку обраних методик досліджень входила також методика експрес-оцінки стану соматичного здоров'я людини за Г.Л. Апанасенком (1988). Використання цієї методики мало подвійну мету: по-перше, на її підставі визначався рівень здоров'я досліджуваного контингенту студентів; по-друге, саме обґрунтування доцільності її використання в навчальному процесі з фізичного виховання студентів було одним із завдань нашої роботи, тобто методика експрес-оцінки стану соматичного здоров'я розглядалася як засіб дослідження і як його певний предмет.
2.2. Методи досліджень
1. Теоретичний аналіз та узагальнення наукових літературних джерел.
2. Методика кількісної експрес-оцінки рівня соматичного здоров'я.
3. Педагогічні дослідження.
4. Соціологічні дослідження.
5. Методи математичної статистики.
2.2.1. Теоретичний аналіз та узагальнення наукових літературних джерел
Ретроспективний аналіз літературних джерел з проблеми трансформації і розбудови освітянської галузі та її складової - фізичного виховання студентської молоді, - дозволив отримати інформацію щодо стану державно-правового, фінансово-нормативного та матеріально-методичного забезпечення процесу виховання нової генерації високоосвічених, здорових і працездатних фахівців, здатних ефективно реалізовувати знання і уміння у нових соціально - економічних умовах незалежної України [38, 65, 141, 170 та ін.].
Проведений нами аналіз друкованих джерел з питань впливу занять фізичною культурою і спортом на стан здоров'я та рухову підготовленість студентської молоді, дозволив констатувати досягнення та недоліки у науково-методичному забезпеченні навчального процесу та визначити напрямки подальшої трансформації системи фізичного виховання у вищих навчальних закладах України [11, 116, 122, 162, 166 та ін.].
Існуючий на сьогодні відносно низький відсоток дисертаційних робіт з проблем фізичного виховання студентів свідчить про недостатню розробку теоретичних і практичних питань з науково-методичного забезпечення навчального процесу з дисципліни "Фізичне виховання". Так, за даними Макарені В. та ін. [114], за період з 1992 по 2001 рр. включно, в Україні в галузі фізичної культури і спорту було захищено 294 дисертації, з яких лише 10% присвячені питанням науково-методичного забезпечення навчального процесу з фізичного виховання студентів ВНЗ.
Аналіз та узагальнення матеріалів літератури надали можливість обґрунтувати актуальність теми дослідження, сформулювати коло його завдань, визначити шляхи й засоби вирішення обраної проблеми та алгоритм виконання дисертаційної роботи.

2.2.2. Методика кількісної експрес-оцінки рівня соматичного здоров'я
Об'єктивну характеристику фізіологічного стану організму, як біологічної складової здоров'я, проводили, скориставшись експрес-методикою визначення так званого рівня фізичного (соматичного) здоров'я за Г.Л.Апанасенком (1988), обґрунтування доцільності застосування якої в навчальному процесі з фізичного виховання студентів є одним із завдань дисертаційної роботи (табл. 2.1 та 2.2).
Обрання цієї методики обумовлено тим, що вона дає можливість комплексно визначити функціональний стан організму за показниками кардіореспіраторної та м'язової системи, які формалізовані у кількісних одиницях (балах) і пов'язуються з рівнем індивідуального здоров'я. Ця методика складається з визначення антропометричних і функціональних показників та їх індексів. Вимірювання антропометричних показників проводилося за загальноприйнятою методикою.
Довжина тіла (ДТ). Вимірювалася за допомогою ростоміра в ранковий час, дотримуючись стандартних умов.
Маса тіла (МТ). Вимірювання маси тіла проводили на електронних вагах "Rowenta" (точність вимірювання ± 100 г ).
Життєва ємність легень (ЖЕЛ). Оцінку стану дихальної системи проводили на підставі вимірювання життєвої ємності легенів за допомогою портативного повітряного спірометра фірми "Rowenta" (точність вимірювання ± 0,1 мл ).
Після двох - трьох глибоких вдихів та видихів, обстежуваний робив максимальний видих у трубку спірометра. Отриманий показник характеризував об'єм повітря, що міститься в легенях, тобто їх анатомічну здатність.

Таблиця 2.1
Експрес-оцінка рівня фізичного (соматичного)
здоров'я (за Г. Л. Апанасенком, 1988)
Чоловіки
ПоказникиІІІІІІІVVнизькийнижче середньогосереднійВище середньоговисокий1. Індекс маси тіла
кг _
(зріст, м)218,9 і менше19,0-20,020,1-25,025,1-28,028,1 і більшеБали-2-10-1-22. Життєва ємність легенів ЖЄЛ
жєл, мл
маса тіла, кг50 і менше51-5556-6061-6566 і більшеБали-101233. Динамометрія кисті, %
__кг х100_
маса тіла, кг60 і менше61-6566-7071-8080 і більшеБали-101234.ЧСС х АТ систол.,
мм.рт.ст.
100111 і більше95-11085-9470-8469 і меншеБали-2-10355. Час відновлення ЧСС після 20 присідань за 30с3 хв і більше2-3 хв1,30-1,59 хв1,0-1,29 хв59 с і меншеБали-213576. Загальна оцінка рівня здоров'я
Сума балів3 і менше4-67-1112-1516-18
Таблиця 2.2
Експрес-оцінка рівня фізичного (соматичного)
здоров'я (за Г.Л. Апанасенком, 1988)
Жінки
ПоказникиIIIIIIIVVнизькийнижче середньогосереднійвище середньоговисокий1. Індекс маси тіла
кг _
(зріст, м)216,9 і менше17,0-18,618,7-23,823,9-26,026,1 і більшеБали-2-10-1-22. Життєва ємність легенів ЖЄЛ
жєл, мл
маса тіла, кг40 і менше41-4546-5051-5656 і більшеБали101233. Динамометрія кисті, %
__кг х 100_
маса тіла, кг40 і менше41-5051-5556-6061 і більшеБали-101234.ЧСС х АТ систол.,
мм.рт.ст.
100111 і біл