Вы здесь

Теоретико-методичні аспекти застосування ігрового методу фізичного виховання у розвитку психомоторики розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку.

Автор: 
Харченко Людмила Леонідівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U000072
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МЕТОДИ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1 Методи дослідження
Для вирішення поставленої мети та завдань, в роботі икористовувався ряд методів
з метою забезпечення об’єктивності досліджень.
Вивчення і аналіз науково-методичної літератури.
Анкетування.
Педагогічне спостереження.
Педагогічне тестування.
Педагогічний експеримент.
Методи математичної статистики.
2.1.1. Вивчення і аналіз науково-методичної літератури
Вивчення науково-методичної літератури, як метод дослідження було застосовано з
метою отримання відомостей про розумову відсталість взагалі, а також
аналізувались особливості психомоторики дітей з легкою формою розумової
відсталості. Вивчались роль, значення фізичного виховання та гри в житті
неповносправних дітей. Визначались прості, доступні, інформативні тести для
дослідження особливостей моторики та деяких психічних процесів розумово
відсталих учнів.
Аналіз науково-методичної літератури дозволив ширше ознайомитись з проблемою,
визначити напрямки роботи, вияснити основні положення, намітити подальші шляхи
дослідження.
2.1.2. Анкетування
Анкетування, як метод отримання інформації шляхом письмових відповідей
респондентів на систему питань анкет застосовувався з метою вивчення
навчально-виховного процесу молодших школярів з легкою формою розумової
відсталості. Запропоновані анкети були трьох типів. На запитання анкет
відповідали психологи, вчителі фізичного виховання у молодших класах та
керівники спеціальних допоміжних навчальних закладів України, які працюють із
відповідним контингентом дітей (додаток А, Б, В).
2.1.3. Педагогічне спостереження
За допомогою педагогічного спостереження аналізувались інтенсивність рухових
дій дітей молодшого шкільного віку з легкою формою розумової відсталості
(діагноз F-70, дебільність) під час гри, виявлялись своєчасність виконання
ігрових дій та характерні труднощі, які виникали в ході гри. Спостерігалась
поведінка учнів та її зміна в залежності від ігрової ситуації, і від загального
навантаження в процесі уроку фізкультури. Аналізувались всі ланки уроку
фізичного виховання молодших школярів з легкою формою розумової відсталості.
2.1.4. Педагогічне тестування
На початку й по завершенні основного педагогічного експерименту в учнів
дослідницьких груп визначався рівень розвитку психомоторики за трьома
складовими: психомоторні здібності (тестування за допомогою тестових
випробувань, які були спрямовані на виявлення показників статичної і динамічної
рівноваги, координації рухів (тест “Десять вісімок”), здатності до маніпуляції
дрібними предметами (відображає ручну швидкість, предметний і просторовий рівні
організації рухів), швидкості рухової реакції (Схоплювання лінійки, що падає),
виявлення здатності до оцінки просторово-часових та динамічних параметрів рухів
(Човниковий біг 4х9 м.)); визначення загального рівня розвитку рухових
здібностей (використовувалась батарея тестів К. Зухори); визначення рівня
розвитку психічних процесів та розумової працездатності [188].
В нашому дослідженні викладачам фізкультури було запропоновано використовувати
тести на виявлення рівня розвитку психічних процесів у молодших школярів з
легкою формою розумової відсталості. На нашу думку, викладачі фізичного
виховання повинні вміти визначати показники психічної сфери учнів, що є
необхідним чинником під час планування й проведення занять. Варто зазначити, що
тестові випробування на виявлення таких психічних процесів як мислення, пам’ять
в ході дослідження були адаптовані для молодших школярів з легкою формою
розумової відсталості, а саме замінені з вербальної форми тестування на наочну.
Для дітей молодшого шкільного віку з легкою формою розумової відсталості були
запропоновані розроблені нами наочні матеріали для тестових випробувань на
виявлення рівня розвитку мислення, пам’яті, уваги (Додатки З, И, К).
Визначення рівня розвитку психомоторних здібностей
Дослідження проводилось в умовах навчання. Нами були обрані прості, доступні
тести, які позитивно зарекомендували себе при масових обстеженнях.
Тест 1. Виявлення здатності до оцінки просторово-часових та динамічних
параметрів рухів.
Човниковий біг із перенесенням кубиків з одного ряду в інший [157, 173].
Обладнання. Шість дерев’яних кубиків, що знаходяться в лівих колах човникової
дистанції; секундомір; розмічена дистанція човникового бігу: 12 кіл діаметром
50 см, відстань між центрами кіл у ряду – 3 м, відстань між центрами кіл у двох
рядах – 5 м.
Рис. 2.1. Схематичне зображення виконання тесту “Човниковий біг із перенесенням
кубиків з одного ряду в другий” [157, 173].
Проведення тесту. За командою “Марш!” учасник тестування нахиляється, бере
перший кубик і переносить його у паралельне коло, що знаходиться праворуч.
Потім біжить до другого кубика і знову переносить його в паралельне порожнє
коло. Так послідовно переносяться всі кубики з лівого боку човникової дистанції
на правий (Рис 2.1).
Результат. Час, витрачений на подолання човникової дистанції, зареєстрований з
точністю до 0,1 секунди.
Загальні вказівки та зауваження.
Учаснику надається одна спроба.
Кубики необхідно класти у коло.
3. Якщо кубик вилітає за межі кола, спроба повторюється.
Тест 2. Статична рівновага за методикою Яроцького [157].
Обладнання. Секундомір.
Проведення тесту. Із вихідного положення основна стійка, очі заплющені, учасник
тестування виконує безперервне обертання голови в одну сторону у темпі – два
рухи за секунду.
Результат. Визначається час з точністю до 0,1 секунди від початку руху головою
до моменту втрати рівноваги.
Оцінка. Утримання рівноваги 35 с – відмінно, 20 с – добре, 16 с – задовільно.
Тест 3. Динамічна рівновага на гімнастичній