Вы здесь

Удосконалення управління діяльністю підприємств за участю іноземного капіталу.

Автор: 
Гуськова Ольга Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U000304
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2. Дослідження умов діяльності підприємств за участю іноземного капіталу
в Україні. Підприємства за участю іноземного капіталу є специфічними суб’єктами
господарювання, що значною мірою зумовлено спільною діяльністю представників
різних країн, і яка потребує спеціального державного регулювання.
Державне регулювання діяльності підприємств за участю іноземного капіталу
розглядається як система заходів, що спрямовані на стимулювання інвестиційної
активності і формування сприятливого інвестиційного клімату, залучення
неінфляційних джерел інвестування і створення єдиних стандартів ефективності
інвестицій. Дослідження показали, що в Україні для державного регулювання
діяльності підприємств за участю іноземного капіталу характерні нестабільність
законодавчої бази та пільгового законодавства, використання ставок
оподатковування доходів, що постійно змінюються. Все це негативно впливає на
рішення іноземного інвестора про створення та розвиток підприємств за участю
іноземного капіталу на території України. Іноземні партнери, вирішуючи питання
про створення підприємств за участю іноземного капіталу на території України,
звертають увагу на політичну й економічну ситуацію в країні. При цьому питання
стабільності існуючого політичного й економічного режиму найчастіше їх
цікавлять більше, ніж інші якісні характеристики цього режиму, до яких вони у
певних межах можуть досить легко пристосовуватися, маючи широкі фінансові
можливості.
З числа виявлених особливостей діяльності підприємств за участю іноземного
капіталу основну увагу в роботі зосереджено на подоланні крос-культурних
розходжень та гармонізації економічних інтересів партнерів, оскільки це впливає
на можливість залучення та використання знань іноземного партнера,
результативність та успішність діяльності підприємств за участю іноземного
капіталу. В діяльності підприємств за участю іноземного капіталу особливу увагу
необхідно приділяти факторам культурного середовища. Саме вони викликають
найбільші складності. Коректна оцінка розходжень національних культур і
адекватне їх урахування стають надзвичайно необхідними в діяльності підприємств
за участю іноземного капіталу. Брати до уваги фактори культурного середовища
необхідно через складну та багаторівневу структуру культури, яка визначає
розмаїтість її функцій у житті кожного суспільства.
У міжнародній практиці найбільш часто використовуються параметри виміру
культури, що запропоновані Г. Хофстедом. Метод Г. Хофстеда базується на аналізі
чотирьох показників організаційної культури: дистанція влади, відхилення від
невизначеності, індивідуалізм (колективізм), мужність (жіночність). Дослідження
Г. Хофстеда дозволяють визначати чисельні величини даних вимірів.
Метод Г. Хофстеда використовується для визначення культурних розходжень на
рівні держави. З метою оцінки культурних розбіжностей партнерів по підприємству
за участю іноземного капіталу в дисертації метод Г. Хофстеда адаптовано до
діяльності таких підприємств. Для адаптації методу Г. Хофстеда щодо діяльності
підприємства за участю іноземного капіталу в роботі запропоновано проводити
анкетування працівників підприємства. Для більш точного та достовірного аналізу
культурних особливостей анкетування персоналу підприємства за участю іноземного
капіталу доцільно проводити в залежності від приналежності працівника до
певного рівня управління підприємством (нижчий, середній і вищий). За
результатами анкетування здійснюється розрахунок кожного показника
організаційної культури. Результати оцінки культурних розходжень за допомогою
адаптованого методу Г. Хофстеда представлено в табл. 1.
Таблиця 1
Результати розрахунку показників Г. Хофстеда підприємств за участю іноземного
капіталу
Підприємство
Кількість анкетованих,
у тому числі
Дистанція влади (PDI)
Відхилення від невизначе-
ності
(UAI)
Індивідуалізм (колекти-
візм)
(IDV)
Мужність (жіночність)
(MAS)
керівники
менеджери середньої ланки
менеджери нижчої ланки
СП "Інтерсплав"
30
107
0,37
0,59
0,42
0,57
українська сторона
20
78
0,65
0,75
0,28
0,58
іноземна сторона
10
29
0,39
0,59
0,56
0,56
УЛ ТОВ "Інтерпласт"
20
28
0,53
0,59
0,37
0,50
українська сторона
16
23
0,60
0,65
0,33
0,54
іноземна сторона
0,46
0,53
0,41
0,46
Значення показників табл. 1 свідчать, що між культурами партнерів оцінюваних
підприємств за участю іноземного капіталу існують помітні розходження щодо
методів і способів вирішення основних питань у діяльності підприємств. Це
говорить про те, що розходження в рівні життя, освіті, менталітеті, ставленні
до досягнень і багатства персоналу підприємства за участю іноземного капіталу є
досить значними.
Адаптований метод Г. Хофстеда допомагає визначати культурні розбіжності
партнерів по підприємству за участю іноземного капіталу, але для більш повного
та всебічного аналізу та вивчення культурних особливостей партнерів по
підприємству доцільним буде використання розробленого в роботі методу оцінки
культурних особливостей з використанням крос-культурних змінних. До числа таких
змінних належать мова, релігія, соціальна організація суспільства, його
цінності та зв'язки, освіта та технологія, право та політика, географія та
мистецтво. Метод аналізу культурних особливостей партнерів по підприємству за
участю іноземного капіталу полягає в якісній оцінці та виявленні проблемних
крос-культурних змінних з подальшим удосконаленням чи мінімізацією культурних
розходжень. Запропонований метод оцінки культурних особливостей з використанням
крос-культурних змінних, який є неформалізованим, визначає послідовність дій
для вдосконалення та