Вы здесь

Управлінський облік виробничих витрат: аспекти оцінки й оптимізації асортиментної політики (на прикладі підприємств молочної промисловості).

Автор: 
Турій Олена Василівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U001202
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
2.1. Методи обліку виробничих витрат
Будь-яка управляюча система повинна бути забезпечена необхідною об’єктивною та
достовірною інформаційною базою.
Інформаційна база представляє собою певну цілеспрямовану сукупність даних, що
відображають стан об’єктів та їх взаємовідносини в певній предметній області
дослідження. Стан та взаємовідносини між об’єктами в процесі виробництва
зумовлюються організаційними та технологічними особливостями цього процесу на
виробничих підприємствах. Спрямованість системи обліку виробничих витрат на
певного користувача (внутрішнього або зовнішнього) вказують на
цілеспрямованість такої інформаційної бази. Тому створення інформаційної бази
про виробничі витрати підприємства можливе тільки на основі системи обліку,
побудованої адекватно до організаційних та технологічних особливостей
підприємства та зосередженої на потребах користувачів як внутрішніх, так і
зовнішніх.
Зовнішні та внутрішні користувачі інформації зацікавлені в отриманні адекватної
інформації про зростання, розвиток та отримання прибутку підприємством, але при
цьому аспекти, стосовно яких проходить аналіз, обробка інформації та подання її
як продукту готового до вжитку, цими категоріями користувачів дещо різняться.
Перших цікавить фінансова та майнова стійкість, спроможність розрахуватись з
боргами, маркетингові позиції підприємства та ефективність управління ним у
цілому. Інформація, що подається для таких користувачів, наводиться у
фінансовій звітності підприємства, яка складається з метою відобразити
результати діяльності у минулому та дати змогу сформувати думку про становище
підприємства та тенденції його розвитку у майбутньому.
Другі зосереджують увагу на прийнятті ефективних тактичних та оперативних
рішень з метою досягнення стратегічних цілей поставлених вищим керівництвом.
Інформація, що подається внутрішнім користувачам, є детальнішою та більше
закцентована на пошук оптимального рішення, яке дозволить ефективно
використовувати ресурси для мінімізації витрат, максимізації сум доходів та
грошових надходжень, розвитку підприємства, зміцнення позицій на ринку. Тому
неможна сказати, що інформація, релевантна для одних користувачів, буде такою ж
для інших. Поряд з цим інформаційна база про виробничі витрати повинна
відтворювати процес споживання ресурсів підприємства протягом технологічного
процесу виготовлення готового продукту.
Таким чином, інформаційна база процесу виробництва будується відповідно до
технологічних та організаційних особливостей виробничого процесу у напрямках
формування кінцевого інформаційного продукту. Облікова система є основним
джерелом постачання економічної інформації. Для підготовки неупередженої,
об’єктивної та релевантної інформації про матеріальне виробництво така система
повинна мати адекватну методику обліку виробничих витрат.
Формування методики обліку процесу виробництва вимагає визначення певних
принципів, форм та способів обліку, що дозволять пізнавати споживання ресурсів
у процесі виробництва. Розроблення принципів та форм обліку створює умови для
побудови моделі обліку процесу виробництва. Така модель повинна відтворювати
усі структурні та організаційні взаємозв’язки, що виникають під час
технологічного процесу виготовлення продукції.
До методологічного інструментарію обліку витрат виробництва включаються певні
способи вивчення дійсності, а саме – методи обліку витрат виробництва. Окрім
того, комплексний характер виробництва молочної продукції зумовлює необхідність
розподілу витрат виробництва у точці появи супутніх продуктів.
Розроблення моделі обліку витрат процесу виробництва, вибір певних методів
обліку витрат та способів їх розподілу за об’єктами обліку дозволяють
сформувати методики обліку процесу виробництва підприємств молочної
промисловості.
Поняття “науковий метод” можна охарактеризувати як цілеспрямований підхід,
шлях, за допомогою якого досягається певна мета, щось пізнається або щось
вирішується. Метод представляє собою комплекс різноманітних пізнавальних
підходів та практичних операцій, спрямованих на отримання нових знань.
Отже, методом обліку виробничих витрат є сукупність прийомів, які шляхом
пізнання виробничого процесу, дозволяють досягти основної мети обліку
виробничих витрат – генерування інформаційних ресурсів, що дають можливість
оптимізувати виробничу діяльність підприємства.
Вибір методу обліку виробничих витрат є найважливішим етапом при побудові
системи обліку процесу виробництва. На вибір методу впливають не тільки
принципи побудови системи бухгалтерського обліку витрат виробництва, але й
організація процесу виробництва, побудова системи внутрішнього контролю та
регулювання процесу виробництва, підготовка інформації для прийняття
довгострокових та короткострокових управлінських рішень.
Вибір методу обліку виробничих витрат зумовлюють два основних користувачі
інформації про виробничі витрати, а саме:
управлінський персонал, функціями якого є прийняття раціональних оперативних,
тактичних та стратегічних рішень на базі інформації про релевантні виробничі
витрати;
зовнішні користувачі фінансової звітності, які прагнуть отримати інформацію про
обсяг собівартості реалізованої продукції, готової продукції на складі і
незавершеного виробництва.
Фактично на протиріччі способів формування інформації про склад та обсяг
виробничих витрат для зовнішніх та внутрішніх користувачів інформації і виник
поділ на фінансовий та управлінський облік.
Прийняття рішення про вибір методу обліку виробничих витрат підприємств