Вы здесь

Становлення та утвердження соціальної держави в Канаді (30-ті - 60-ті рр. ХХ ст.)

Автор: 
Макух-Федоркова Іванна Іванівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U001204
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Глава 25)
„Політологія” Підручник для вищих навчальних закладів / За заг. ред. Ю.І.
Кулагіна, В.І. Полуріза. – К: Альтерпрес, 2002. – С. 483-517.
Катеринчук П.М. Еволюція канадського федералізму та проблема Квебека (80-ті –
90-ті рр. ХХ ст.): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
політичних наук (23.00.02). – Чернівці, 2002. – 178 с.
Катеринчук П.М. Еволюція канадського федералізму та проблема Квебека (80-ті –
90-ті рр. ХХ ст.): Автореферат дис. канд. політичних наук (23.00.02). –
Чернівці, 2002. – 22 с.
Куценко В.І. Соціальна держава (проблеми теорії, методології, практики):
Монографія / В.І. Куценко, В.П. Удовиченко, Я.В. Остафійчук – К.: Заповіт,
2003. – 228 с.
Лупул Т.Я. Сучасна імміграція в Канаді: основні тенденції та особливості:
Автореферат дис. канд. іст. наук (07.00.02). – Чернівці, 1999. – 22 с.
Макар Ю.І. Українсько-канадська проблематика в дослідженнях істориків України
// Міграційні рухи Західної України до Західної Канади. Матеріали спільних
конференцій. – Едмонтон: КІУС, 2002. – С. 60-66.
Макар В.Ю. Динаміка професійної зайнятості представників української етнічної
групи Канади // Наукові записки Ін-ту політичних і етнонаціональних досліджень.
– Вип. 21. – К., 2002. – С. 177-186.
Макух І.І. Зміст та основні напрямки соціальної політики Канади на межі 60-70-х
рр. // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей.
Т.8. – Чернівці: Рута, 2001. – С. 253-261.
Макух І.І. Основні ідейно-концептуальні засади формування „держави соціального
благоденства” в Канаді // Науковий Вісник Чернівецького університету. Історія.
Політичні науки. Міжнародні відносини: Збірник наукових праць. Випуск 123-124.
– Чернівці: Рута, 2002. – С. 361-370.
Макух-Федоркова І.І. До питання про визначення сутності понять „держава
загального добробуту” і „соціальна держава” // Історико-політичні проблеми
сучасного світу: Збірник наукових статей. Т.9. – Чернівці: Рута, 2002. – С.
274-280.
Макух-Федоркова І.І. Соціальна політика Канади в роки Другої світової війни //
Науковий Вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки.
Міжнародні відносини: Збірник наукових праць. Випуск 173-174 – Чернівці: Рута,
2003. – С. 375-383.
Макух-Федоркова І.І. Причини активізації соціальної політики Канади у
післявоєнні роки // Буковинський журнал. – 2004. – № 2. – С. 148-157.
Макух І.І. До питання про період формування „держави соціального благоденства”
в Канаді // Матеріали IV Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої
конференції. – Чернівці: Золоті Литаври, 2001. – С. 225-227.
Механизмы защиты социальной сферы. – М.: Наука, 1992. – 211 с.
Мочульский Н.Ф. Фабианское общество в период его основания (1884-1889) //
Вестник МГУ. – 1948. - № 7. – С. 3-18.
Немова Л.А. Пособия по безработице в Канаде // США: ЭПИ. – 1988. - № 9. – С.
121-124.
Немова Л.А. Канадское правительство меняет социально-экономическую стратегию //
США: экономика, политика, идеология. – 1998. – № 6. – С. 17-31.
Немова Л.А. Канада: фискальный федерализм и социальная политика // США-Канада:
экономика, политика, культура. – 2000. – № 1. – С. 38-53.
Немова Л.А. Канада: реформы в социальной сфере // США – Канада: экономика,
политика, культура. – 2003. – № 4. – С. 3-21.
Немова Л.А. Экономика и социальная сфера Канады в начале XXI века //
США-Канада: экономика, политика, культура. – 2004. – № 7. – С. 113-127.
Нестеренко А. Социальная рыночная экономика: концептуальные основы,
исторический опыт, уроки для России // Вопросы экономики. – 1998. – № 8. – С.
71-84.
Рабінович П., Лобода Ю. Соціальна сутність держави: теоретико-методологічні
засади дослідження // Право України – 2001. – № 8. – С. 41-44.
Рабінович П.М. Соціальна держава // Мала енциклопедія етнодержавознавства. –
К.: Генеза, Довіра, 1996. – С. 374-375.
Риттер Г.А. Социальное государство: возникновение и развитие. Сравнительный
анализ / Реф. Соколовой Р.И. // Реферативный журнал: Общественные науки за
рубежом. Сер. 4. Государство и право. – М.: ИНИОН АНСССР, 1990. – № 6. – С.
26-31.
Панкевич О.З. Соціальна держава: поняття та загальнотеоретична характеристика:
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (12.00.01). –
Львів, 2003. – 182 с.
Патриляк І. Проблеми соціального партнерства – світовий досвід та українська
реальність // Молода нація. Альманах 9 – К.: Смолоскип, 1998. – С. 4-9.
Поздеева Л.В. Канада в годы второй мировой войны. – М.: Наука, 1986. – 334 с.
Поздеева Л.В. Социальная политика канадского правительства в годы Второй
мировой войны // Американский ежегодник. – М.: Наука, 1979. – С. 211-246.
Політологія / Під ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенька. – К., Академія, 2002. –
526 с.
Попов А.А. „Государство всеобщего благосостояния”: мифы и реальность
современной Америки. – М.: Изд-во политической л-ры, 1985. – 250 с.
Сіленко А.О. Соціальна держава: еволюція ідеї, сутність та перспективи
становлення у сучасній Україні: Дис. на здобуття наукового ступеня доктора
політ. наук. (23.00.02) – Одеса, 2000. – 421 с.
Сіленко А.О. Соціальна держава: еволюція ідеї, сутність та перспективи
становлення у сучасній Україні: Автореферат на здобуття наукового ступеня
доктора політ. наук. (23.00.02) – Київ, 2000. – 38 с.
Сіленко А.О. Соціальна держава – територія перемін. Монографія. – Одеса:
Видавничий центр УДАЗ ім. О.С. Попова, 2000. – 280 с.
Сіленко А. Від держави загального добробуту до держави можливостей // Людина і
політика – 2002. – № 3(21). – С. 120-135.
Сіленко А. Моделі соціального партнерства в сучасному світі // Нова політика –
2000. – №2(28). – С. 25-30.
Сіленко А. Соціальна держава: ліквідація чи трансформація? // Трибуна – 1999. –
№ 11-12. – С