Вы здесь

Фінансове планування в малому підприємництві

Автор: 
Ожерельєва Ірина Леонідівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
3405U003965
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ СТАНУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В ДОНЕЦЬКОМУ РЕГІОНІ Й ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ
2.1. Фінансово-економічний аналіз динаміки розвитку малого бізнесу Донецької області
Вирішення проблем економічного і соціального розвитку України вимагає посилення уваги держави до розвитку підприємницької діяльності і, насамперед, малого бізнесу, тому що його подальший динамічний розвиток значно сприяє загальноекономічному зростанню. Однак цей сектор економіки є найбільш чуттєвий до різного роду несприятливих факторів, у тому числі фінансових бар'єрів, що стримують його активність. Основними джерелами інвестицій поки ще залишаються власні фінансові ресурси суб'єктів малого бізнесу й сімейні позики. Банківські кредити використовуються обмежено через великі процентні ставки і відсутність гарантій для банків.
Фінанси підприємницьких структур виступають складовою економічних відносин і пов'язані з формуванням, розподілом і використанням грошових доходів і фондів. Вони тісно пов'язані з державними фінансами: чим вище продуктивність праці, тим більше продукту виробляється фірмою, тим більший обсяг отриманого прибутку, тим більшу його частину можна направити в бюджет і на розширення виробництва, тим більшою буде ефективність виробництва.
Фінанси суб'єктів малого бізнесу мають важливе значення для формування фінансів держави і регіону. Виникають різні прямі й зворотні зв'язки між макрорівнем і численними мікрорівнями фінансів одиниць, що господарюють. Суб'єкти малого бізнесу сплачують державі й місцевим органам влади податки, держава, у свою чергу, надає їм прямі й непрямі субсидії, здійснює заходи, що сприяють розвитку підприємництва.
У структурі фінансових взаємозв'язків ринкового господарства фінанси підприємницьких структур, у тому числі малого підприємництва, відіграють важливу роль тому, що вони обслуговують основну ланку виробництва, де створюються матеріальні й нематеріальні блага і формується значна маса фінансових ресурсів країни. Їм властиві, з одного боку, риси, що характеризують економічну природу фінансів у цілому, а з іншого боку - особливості, обумовлені функціонуванням фінансів у підприємницьких структурах.
Аналіз свідчить, що розвиток малого підприємництва залежить від багатьох факторів, серед яких найважливішу роль відіграють регіональні умови. До них слід віднести: економічний потенціал, наявність ресурсів, господарську структуру, підготовку кадрів, стан ринкової інфраструктури, інформаційне забезпечення й інші. Ці й інші фактори мають братися до уваги при формуванні і реалізації регіональних фінансових інструментів управління малим бізнесом.
Для досягнення поставлених задач дисертаційної роботи необхідно оцінити фінансово-економічні показники і фактичну ефективність функціонування малого бізнесу в Донецькій області. Така оцінка може бути здійснена зіставленням фактичних показників роботи підприємств малого бізнесу (ПМБ) із середніми значеннями аналогічних показників на інших підприємствах території, яка розглядається. Інший шлях оцінки фактичної ефективності малого бізнесу - зіставлення досягнутих ним показників з роллю і функціями малого підприємництва в ефективно функціонуючій ринковій економіці.
Як основні джерела даних, використаних при виконанні дійсного аналізу, стали у пригоді матеріали Донецького обласного управління статистики, публікації Державного комітету статистики України про розвиток, фінансово-економічний і соціальний стан Донецької області.
При використанні цих даних як вихідні були прийняті положення, наведені в додатку Б. Динаміку абсолютних показників наведено в додатках В, Д, Ж, З, К, оскільки вони використані як вихідний матеріал.
Оцінити зміну первинних даних можна за допомогою показу динаміки відносин однорідних або близьких за змістом показників малого бізнесу й економіки в цілому. Це - прибуток, виторг від реалізації в малому бізнесі, національний доход по області, доходи зайнятих у малому бізнесі і середня зарплата по області. Виключенням є загальний обсяг реалізації в малому бізнесі, зміна реального обсягу якого визначається орієнтовно - через зміни його частки у ВВП України з урахуванням динаміки реального обсягу останнього.
З урахуванням зазначених обмежень аналізу отримані наступні результати, важливі для визначення того, яким має бути механізм ефективного фінансового управління малим бізнесом і як його формувати.
Процедура і результати аналізу.
Перш ніж оцінювати якісні параметри малого бізнесу, потрібно визначити його кількісні характеристики. Уявлення про це дають показники табл. 2.1, які підтверджують, що у 1992-2004 рр. число малих підприємницьких структур постійно збільшувалось.
За результатами 2000 року кількість підприємств малого бізнесу Донецької області збільшилося в порівнянні з 1999 роком на 39,9% і склало 24 807 суб'єктів, або 11,4 % усіх малих підприємств України. За результатами 2002 року можна констатувати подальше зростання числа господарюючих суб`єктів малого бізнесу області: у порівнянні з 2001 роком їх стало більше на 521 одиницю, або на 2,1%, що склало цифру 25 354. Це 86,6% загальної кількості суб'єктів господарської діяльності області.
За цим показником Донецька область посіла друге місце після м. Києва (рис.2.1). Тенденція зростання кількості функціонуючих підприємств малого бізнесу продовжується й нині.
Таблиця 2.1
Кількість малих підприємств та чисельність зайнятих у малому бізнесі Донецької області (1991-2004 рр.)
РікКількість підприємств малого бізнесуЗайняті в малому бізнесіЗайняті у всіх секторах господарства областіВідношення зайнятих у малому бізнесі до загального числа зайнятих в області
разому % до 1991 р.осібу % до 1991 р.тис.
осібу % до 1991 р.1234567819915308100,0102915100,02549,6100,04,019928305156,5150922146,62502,298,16,0199311170210,4156518152,12491,297,76,3199413714258,4165413160,72373,493,17,0199514118266,0149581136,62480,797,35,71996