Вы здесь

3,4,6-Тризаміщені 1,2-дигідрохінолін-2-они і похідні на їх основі: синтез, структура, властивості

Автор: 
Грищук Лідія Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U004411
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
3,4,6-ТРИЗАМІЩЕНІ 1,2-ДИГІДРОХІНОЛІН-2-ОНИ

Об'єктами нашого дослідження були похідні 3,4,6-тризаміщених 1,2-дигідрохінолін-2-онів: їх синтез, будова, вивчення деяких властивостей та перетворень. Це азотовмісні гетероциклічні сполуки, такі як 2-R-3-нітро(ціано)-4-феніл-6-R1-хіноліни. Як зручні синтони для їх отримання і реагенти для вивчення реакцій використовувались похідні бензофенонів, N-, O- та S-нуклеофіли.

2.1 Синтез 3-заміщених 1,2-дигідрохінолін-2-онів на основі
5-R-хлороацетиламінобензофенонів

Відомо, що о-ациланіліни конденсуються з кетонами або ацилнітрилами, які містять у ?-положенні CH2-групи, утворюючи відповідні хіноліни ?4,160?. Доцільно було вивчити можливість використання у такому синтезі заміщених 2-хлороацетиламінобензофенонів та "неорганічних" нуклеофілів.
Як зручні синтони для отримання хінолінів використовувались 5-R-заміщені 2-амінобензофенони [161,162], які одержували конденсацією 4-заміщених аналінів з бензоїлхлоридом, котрі самі виявляють широкий спектр біологічної активності [163]. Згідно з [162] були отримані 5-R-2-хлороацетил-амінобензофенони (2.1) з виходами 70-90%.
Нами встановлено, що реакція 5-R-2-хлороацетиламінобензофенонів (2.1 а-г) з NaNO2 і NaCN у середовищі ДМСО або ДМФА при кімнатній температурі закінчується через 24 години утворенням 6-R-4-арил-1,2-дигідро-3-(нітро)ціано-хінолін-2-онів (2.2 а-ж) (схема 2.1).
Таке перетворення можна представити як процес, на першій стадії якого утворюються продукти нуклеофільного заміщення типу (А), які циклізуються потім у хіноліни (2.2).
Низькі виходи 3-нітропохідних (2.2 а-г), приблизно 30-40%, цілком пояснюються амбідентним характером NO2-аніонів і, отже, можливістю утво-рення, окрім нітросполук, етерів азотистої кислоти ?164?. Спроби розширити можливості даної реакції за рахунок використання у ній NaN3 і Na2SO3 успіху не мали.
Схема 2.1
R = Br (a,г,д,ж), Cl (б,е), NO2 (в); Y = NO2 (2.2 а-г), CN (2.2 д-ж);
Ar = Ph (а-в, д,е); 2Сl-C6H4 (г,ж)

Кип'ятінням нітрилів (2.2 д,е) у 75%-вій H2SO4 синтезовані 1,2-дигідро-4-феніл-6-хлорохінолін-2-он-3-карбонові кислоти (2.3 а,б), котрі стали базовими синтонами для отримання похідних за схемами 2.3?2.4?2.5, 2.4?2.6, 2.4?2.7.
Схема 2.2

2.3, 2.4 R = Br(а), Cl(б)
Взаємодією з хлористим тіонілом одержані хлорангідриди (2.4 а,б), які без виділення та додаткового очищення перетворені у 1,2-дигідро-3-метоксикарбо-ніл-4-феніл-6-хлорохінолін-2-он (2.5), 1,2-дигідро-3-гідразинокарбоніл-4-феніл-6-хлорохінолін-2-он (2.6) та 3-амінокарбоніл-6-бром-1,2-дигідро-4-фенілхінолін-2-он-(2.7). Естер (2.5) (вихід 82 %) не реагує при тривалому кип'ятінні з гідратом гідразину в метиловому спирті, що обумовлено депротонуванням OH-групи хіноліну (2.5) і, як результат, дезактивацією метоксикарбонільного замісника молекули до нуклеофільної атаки гідразину.
Як видно з наведених даних мас-спектрів (таблиця 2.1), для більшості сполук пік молекулярних іонів є базовим. Виняток складають сполуки, що містять у положенні 3 карбоксильну групу. Така особливість, ймовірно, пояснюється легкістю здійснення процесу декарбоксилювання, що підтверд-жується високою (100%) інтенсивністю піків іонів ?M-COO?+.
Основні первинні процеси фрагментації пов'язані з розпадом замісників у положенні 3. На більш глибоких стадіях розпаду відбувається викидання галогену з положення 6 і скорочення піридинового циклу, що супроводжується утворенням катіон-радикалів індольного типу (m/z 190).
В роботі [165] повідомляється про отримання 3-амінохінолін-2-онів, поряд з іншими продуктами реакції, взаємодією заміщених 2-хлороацетиламіно-бензофенонів з аміаком. Оскільки аміни раніше не використовувались як нуклеофільні компоненти для гетероциклізації сполук (2.1), було доцільним вивчення їхнього використання для отримання 3-амінохінолінів, заміщених по аміногрупі.
Процес гетероциклізації похідних ацилованих бензофенонів (2.1 а-в) дією нуклеофілів a priori повинен бути, як мінімум, двостадійним; і містити реакції нуклеофільного заміщення атома хлору на відповідний нуклеофіл з утворенням структур (B) (схема 2.3), які через інтермедіат ТПП (тетраедричний проміжний продукт) (C), де вуглець карбонільної групи молекули бензофенону тетра-гональний, перетворюються у кінцеві продукти (2.2).

Таблиця 2.1
Мас-спектри 1,2 дигідрохінолін-2-онів (2.2 - 2.7)?
Сполука
M/Z (інтенсивність, % максимального піка)
2.2 а346 (98.9), 345 (14.0), 344 (М+) (100), 315 (13.8), 314 (51.0), 312 (46.0), 219 (16.8), 191 (36.2), 190 (44.9), 164 (45.0), 163 (37.4), 82(16.2), 81 (22.7), 77 (17.1) 2.2 б302 (30.6), 301 (15.0), 300 (М+) (100), 270 (12.1), 268 (12.8), 199 (15.5), 191 (20.4), 190 (27.7), 164 (17.6), 163 (20.8), 82 (10.1), 81 (17.9), 77 (10.8), 57 (13.1)2.2 д326 (97.4), 325 (18.1), 324 (М+) (100), 245 (15.8), 227 (18.9), 217 (13.0), 190 (22.2), 123 (15.2) 101 (18.0), 57 (11.3)2.2 е282 (34.5), 281 (26.5), 280 (М+) (100), 252 (20.0), 245 (24.6),
229 (21.3), 227 (12.3), 217 (11.0), 216 (12.8), 190 (20.0), 105 (25.7), 177 (31.0), 57 (12.2) 2.2 ж362 (22.8), 361 (13.1), 360 (100), 359 (11.7), 358 (М+) (71.2),
297 (13.4), 295 (13.2), 245 (13.4), 244 (66.9), 216 (4.2), 215 (14.5), 189 (15.9), 188 (17.6), 108 (14.4), 94 (22.7), 56 (10.6)2.3 а345 (37.2), 344 (21.9), 343 (М+) 37.9), 342 (15.9), 301 (31.6),
300 (100),