Вы здесь

Одержання коолігомерів на основі суміші ненасичених вуглеводнів з використанням амінопероксидів

Автор: 
Субтельний Роман Олександрович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U004905
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2
Методики проведення експериментів та аналізів
2.1. Основні фізико-хімічні характеристики реагентів та реактивів
Фракція С9 – рідкий побічний продукт піролізу дизельного палива з специфічним
запахом, що містить суміш алкіл- та алкенілароматичних вуглеводнів, одержується
на ЗАТ „Лукор” (м.Калуш, Івано?Франківська обл.).
Таблиця 2.1
Основні фізико-хімічні показники та вуглеводневий склад
фракції С9 піролізу дизельного палива
Назва параметру
Значення показників
1.
2.
3.
1.
Зовнішній вигляд
Прозора рідина світло-жовтого кольору без домішок
2.
Густина, кг/м3
915
3.
Молекулярна маса
102
4.
Бромне число, г Вr2/100г
115
5.
Колір, мг J2/100 см3
10
6.
Показник заломлення, nD20
1,5143
7.
Масова частка води, %
0,3
8.
Фракційний склад, К:
початок кипіння
95 %
422
467
9.
Вуглеводневий склад, %мас.:
Етилбензоли
5,96
Ксилоли
26,75
Стирол
17,70
Продовження таблиці 2.1
1.
2.
3.
Алілбензол
1,77
н-Пропілбензол
0,50
Етилтолуоли
4,16
Мезиттилен
0,80
Псевдокумол
2,57
Гемимелітол
0,89
Метилстироли
0,36
о, м, п-Вінілтолуоли
5,23
Індан
0,46
Дициклопентадієн
15,88
Інден
2,81
Нафталін
0,32
Неінд. насичені вуглеводні
4,40
Неінд.ненасичені вуглеводні
9,44
Всього:
100,00
Допоміжні реактиви – речовини, використані при синтезі та аналізі N-заміщених
амінопероксидів.
Трет-бутиловий спирт (2-метил-2-пропанол) ((CH3)3C-OH) (для синтезу
амінопероксидів)– марки „х.ч.”, згідно (ТУ 22П-17-69).
Диметиламін (СН3)2NH – марки „ч”, (МРТУ 6-09-1169-64), 33 % водний розчин.
Моноетаноламін (CH2-CH2-NH2) – марки „ч”, згідно (ТУ 6-09-2447).
Тріс-(гідроксиметиламінометан) (2-аміно-2-гідроксиметил-1,3-пропандіолу)
(NH2-C-(CH2-OH)) – марки „х.ч.”, згідно (ТУ-10П-189-68).
Гліцин (амінооцтова кислота) (NH2-CH2-COOH) – марки „ч.д.а.”, згідно
(ГОСТ-5860-68).
Піперидин (гексагідропіридин)пентаметиленімін) (С6Н5N) – марки „ч.д.а.”, згідно
(ТУ-6-09-6355-69).
Піперазин (диетилендиамін) (C4H10N2) – марки „ч”, згідно (ТУ РРЗ 324?67).
п-хлор-анілін (1-аміно-4-хлорбензол) (Cl-C6H4-NH2)– марки „ч.”, згідно (МРТУ
6-09-3261-69).
Пероксид водню (H2O2)– марки „х.ч.”, згідно (ГОСТ 177-88), вміст основного
продукту 35 %мас.
Параформ (поліоксимелен) (СН2О)n – марки „ч”, згідно (МРТУ 6?09?2128-65).
Етиловий спирт (C2H5OH) – марки „о.с.ч”, (ТУ 19П-39-69).
Трихлорид заліза (FeCl3·6Н2О) – марки „х.ч.”, (ГОСТ 4147-65).
Ініціатори коолігомеризації:
Пероксид ди-трет-бутилу (Trigonox В) використовували технічний виробництва
„Akzo Nobel” (Фінляндія) з вмістом основного продукту не менше 98,0 %.
Трет-бутилгідропероксид (Trigonox А–80) використовували технічний виробництва
„Akzo Nobel” (Фінляндія) з вмістом основного продукту не менше 80,0 %.
Допоміжні реактиви – речовини, використані при дослідженні фізико-хімічних
показників одержаних коолгомерів (нафтополімерних смол).
Чотирихлористий вуглець (CCl4) – марки “ч.д.а.”, (ГОСТ 7325-39).
Льодяна ацетатна кислота (CH3COOH) – марки „х.ч.”, (ГОСТ 61-69).
Хлоридна кислота (НСl) – марки “х.ч.”, (ГОСТ 3118-77).
Сульфатна кислота (H2SO4) –марки „х.ч.”, (ГОСТ 4204-77).
Бензол (С6Н6) – марки “х.ч.”, (ГОСТ 5955-75).
Тіосульфат натрію (Na2S2O3·5Н2О) – марки “х.ч.”, (ТУ 6-09-2540-87).
Йодид калію (KJ) – марки “х.ч.”, (ГОСТ 4232-74).
Бромід калію (КBr) – марки “х.ч.”, (ГОСТ 4160-65).
Бромат калію (KBrO3) – марки “х.ч.”, (ГОСТ 4457-65), вміст основного продукту
99,0 %.
Бітум нафтовий будівельний марки БН – 70/30, (ГОСТ 6617-76).
Уайт-спірит – марки “х.ч.” і “ч.д.а.”.
Вакуумну дистиляцію олігомеризату проводили в атмосфері сухого та чистого
аргону, відповідно ГОСТ 10157-73.
2.2. Методика проведення експериментів
2.2.1. Синтез ініціаторів
Синтез допоміжних реактивів для синтезу амінопероксидних ініціаторів:
Трет-бутилгідропероксид (гідропероксид трет-бутилу) для синтезу амінопероксидів
синтезували за відомою методикою [[cxlvii]].
Трет-бутилпероксиметанол (оксиметил трет-бутилпероксиду) – вихідна сполука для
одержання N-заміщених амінопероксидів – синтезували за наступною методикою: в
реакторі поступово перемішують 12 моль 78 % трет–бутилгідропероксиду і
прикапують 12 моль 36...38 % водного розчину формальдегіду (формаліну) при
кімнатній температурі.
Після закінчення синтезу суміш переливають у ділильну лійку, розділяють шари і
сушать, кілька разів змінюючи осушувач (безводний MgSO4).
(2.1)
ТБПМ очищали здійнючи перегонку під вакуумом. Першу фракцію при тиску
0,00133…0,00199 МПа при 323 К, другу – 0,00027…0,00053 МПа при 323 К.
Одержаний продукт – біла прозора рідина з вмістом основного
продукту – 88,0 %мас.
Активний кисень [O%] теор./визн. = 13,33 / 13,38 %
Показник заломлення, nD20 = 1,4160
Елементний вміст, теор. / визн., % мас.:
С 49,98 / 49,88 Н 10,07 / 10,14
Калійну сіль трет-бутилгідропероксиду синтезували за наступною методикою: до
10,0 г (0,071 моль) 40 % водного розчину гідроксиду калію (KOH) протягом 2 год.
прикапували 7,68 г (0,085 моль) трет-бутилгідропероксиду (C(CH3)3-OO-Н) (тбгп).
Темпертатура реакційної суміші 294 К. При додаванні тбгп спостерігається
піноутворення та незначне підвищення температури, з 294 до 296 К. Для кращого
перемішування (зменшення в’язкості реакційної суміші) необхідно додати ще 50 мл
води. Про проходження реакції свідчить випадання осаду нерозчинної у воді
калійної солі трет-бутилгідропероксиду.
Одержаний продукт, 2,04 г в’язкої речовини білого кольору відфільтровували від
води, з наступним висушуванням у ексикаторі під вакуумом. Вихід у перерахунку
на теоретичний – 65,0 %мас.
Рис. 2.1. Схема установки синтезу амінопероксидів та вихідних сполук
1 – тригорла колба; 2 – крапельна лійка; 3 – ртутний термометр; 4 – мішалка; 5
– двигун.
N-заміщені амінопероксидні ініціатори загальної формули C(CH3)3?O O-CH2-N-R