Вы здесь

Застосування магніто-ультразвукової терапії в комплексному лікуванні вперше виявлених хворих на туберкульоз легень

Автор: 
Савченко Володимир Ігорович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U000426
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ І МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Загальна характеристика хворих
Під нашим спостереженням знаходилось 117 хворих з вперше виявленим
туберкульозом легень, які знаходились на лікуванні в І терапевтичному
відділенні ІФПАМНУ ім. акад. Ф.Г. Яновського. Серед них було 77 (65,81 %)
чоловіків та 40 (34,19 %) жінок, віком від 16 до 71 років.
Всі хворі, згідно поставленої нами мети даної роботи, були розділені на
2 групи: основну (1) та контрольну (2). До основної групи входили хворі (61
(52,14 %) особа), які отримували специфічну антибактеріальну терапію в
комплексі з МУЗТ. Хворі контрольної групи (56 (47,86 %) осіб) отримували лише
традиційну протитуберкульозну терапію та патогенетичні засоби без МУЗТ. Треба
відмітити, що до початку нашого дослідження, на кафедрі туберкульозу КМАПО
Кліменко І. В., на базі І терапевтичного відділення IФПАМHУ, проводила роботу
по дослідженню впливу низькочастотної ультразвукової терапії на туберкульозний
процес в легенях і її ефективність була доказана. Результати цих досліджень
приводяться нами нижче в розділах де обговорюються результати нашого
дослідження. Тому ми не вважали за доцільне виділяти для дослідження і
порівняння групу, в якій застосовували окремо НУЗ [63].
Розподіл хворих основної та контрольної груп за статтю та віком представлено в
табл. 2.1. Серед хворих переважали особи віком від 21 до 40 років. Середній вік
становив (33,32 ± 11,86) років.
Таблиця 2.1
Розподіл хворих основної та контрольної груп за віком та статтю
Вік
Основна група
Контрольна група
жінки
чоловіки
Жінки
чоловіки
абс
абс
абс
абс
16-20
3,28
6,56
5,36
1,79
21-30
13,11
18
29,51
16,07
14
25,00
31-40
9,84
15
24,59
12,50
10,71
41-50
6,56
3,57
12,50
51-60
1,64
8,93
61-70
1,64
3,28
1,79
71-80
1,79
Всього
18
29,51
43
70,49
22
39,29*
34
60,71*
Примітка.
* вірогідність відмінностей у порівнянні з показниками у осіб основної групи з
рівнем статистичної значимості р > 0,05
В обох групах - основній та контрольній переважали чоловіки. У всіх хворих були
відсутні ознаки хронічного туберкульозного процесу. За формами туберкульозного
процесу обидві групи також були ідентичними, що дозволило нам проводити
порівняльну характеристику в процесі подальшого дослідження. Розподіл хворих
основної та контрольної груп за
формами туберкульозу легень, представлені в табл. 2.2. Приведені дані свідчать,
що в основній та контрольній групах переважаючою формою був інфільтративний
туберкульоз легень – 47 (77,05 %) та 43 (76,79 %) особи відповідно, значно
менше було хворих з вогнищевим туберкульозом – 5 (8,20 %) та 3 (5,36 %) особи
відповідно та туберкульомами легень – 5 (8,20 %) та 4 (7,14 %) особи відповідно
(Р>0,05). Дисемінований туберкульоз легень мав місце у 4 (6,56 %) та 6
(10,71 %) осіб (Р>0,05). Дисемінований процес в легенях у більшості хворих
носив обмежений характер.
Таблиця 2.2
Розподіл хворих основної та контрольної груп за
формами туберкульозу легень
Клінічні форми
Кількість хворих
Основна група
Контрольна група
Всього
абс
абс
абс
Інфільтративна
47
77,05
43
76,79*
90
76,92
Вогнищева
8,20
5,36*
6,84
Туберкульома
8,20
7,14*
7,69
Дисемінована
6,56
10,71*
10
8,55
Всього
61
100
56
100
117
100
Примітка.
* вірогідність відмінностей у порівнянні з показниками у осіб основної групи з
рівнем статистичної значимості р > 0,05
За розмірами туберкулом в основній групі було 2 (3,28 %), в контрольній – 2
(3,57 %) хворих з дрібними туберкульомами (до 2 см), 2 (3,28 %) основної та 2
(3,57 %) хворих контрольної груп мали туберкульоми середніх розмірів (2-4 см)
та в 1 (1,64 %) хворого основної групи була туберкульома великих розмірів
(більше 4 см) (р > 0,05).
Згідно наказу МОЗ України від 28 жовтня 2003 року № 499: поширеним
туберкульозний процес вважався при ураженні більше 2 сегментів в одній легені,
та більше трьох в двох легенях. З врахуванням цього процес був поширеним у 49
осіб з усіх хворих, відповідно 41,88 %.
В табл. 2.3. наведено дані щодо поширеності туберкульозного процесу в легенях у
пацієнтів обох груп. З наведених даних видно, що розповсюджений туберкульозний
процес мав місце у 25 (40,98 %) хворих основної та у 24 (42,86 %) контрольної
груп (Р>0,05), а обмежений процес – 36 (59,02 %) та 32 (57,14 %) хворих
відповідно (Р>0,05). За локалізацією специфічний процес у більшості хворих
основної та контрольної груп мав односторонній характер – 51 (83,61 %) та 43
(76,79 %) хворих відповідно (Р>0,05).
Таблиця 2.3
Розподіл хворих основної та контрольної груп за поширеністю
туберкульозного процесу в легенях
Поширеність туберкульозного процесу
Кількість хворих
основна група
контрольна група
всього
абс
абс
абс
Хворі з поширеним процесом
25
40,98
24
42,86*
49
41,88
Хворі з обмеженим процесом
36
59,02
32
57,14*
68
58,12
Всього
61
100
56
100
117
100
Примітка.
* вірогідність відмінностей у порівнянні з показниками у осіб основної групи з
рівнем статистичної значимості р > 0,05
Серед хворих основної групи 44 (72,13 %) особи мали деструктивні зміни в
легеневій тканині. В контрольній групі цей показник склав відповідно 44
(78,57 %) людини (р > 0,05).
Табл. 2.4 та 2.5 відображають характеристику хворих обох груп за кількістю
каверн та їх розмірами.
Як видно з наведених даних, у більшості хворих з деструктивним процесом
основної (29,51 %) та контрольної (46,43 %) груп, відповідно 18 та 26 хворих,
була одна порожнина р