Вы здесь

Інформаційно-аналітичне забезпечення розвитку малого підприємництва в регіоні

Автор: 
Климовицька Ганна Юріївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U000941
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМНИЦТВА
2.1. Оцінка розвитку малого підприємництва в Донецькому регіоні
Регіональний аналіз розвитку малого підприємництва має свої особливості за
складом показників та критеріями оцінки стану підприємництва. В такий аналіз
доцільно включати дослідження загальноприйнятих економічних показників.
Важливим у виборі показників є інформаційне забезпечення, можливе дослідження
їх динаміки за рід років. Характерним для кожної групи показників є підбір
власних критеріїв оцінки їх стану, тобто, вивчається динаміка показників,
проводиться співставлення різних показників для вивчення кількісних та якісних
змін у розвитку підприємництва. Показники розвитку малого підприємництва
регіону порівнюються із відповідними даними в Україні, із максимальними та
мінімальними значеннями показників по різних областях, по різних
адміністративних одиницях регіону.
Загальну тенденцію розвитку малих підприємств в регіоні будемо аналізувати по
показниках:
загальна кількість малих підприємств і кількість підприємств на 10 тис.
населення;
кількість малих підприємств за видами економічної діяльності;
кількість малих підприємств за формами власності;
кількість малих підприємств по шляхах формування (створення та структурні
зміни);
кількість малих підприємств за чисельністю працюючих;
кількість малих підприємств за фінансовими результатами.
Незважаючи на те, що дані офіційної статистики відрізняються недостатньою
повнотою і досконалістю, можна простежити тенденції в розвитку малого
підприємництва в Донецькій області і дати їм оцінку. Статистична звітність
сектора малого підприємництва обмежується тільки даними по малих підприємствах.
Всі показники, подані в збірниках Донецького обласного управління статистики,
приведені в цінах і методології відповідного років і стосуються підприємств, що
вважаються малими відповідно до критеріїв, що діяли в ці роки. У 1998-1999 рр.
вони визначалися відповідно до Указу Президента України «Про державну підтримку
малого підприємництва» від 12.05.98 р. № 456/98, у 2000-2001 р. – Закону
України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19.10.2000 р. №
2063-ІІІ.
Проведемо аналіз стану розвитку суб’єктів малого підприємництва Донецької
області на підставі даних, поданих у джерелах [36, 37, 148].
Роль малих підприємств Донецької області в економіці України і області відбито
на рис. Б.1 і Б.2.
В табл. 2.1 наведені дані по основних показниках розвитку малих підприємств за
1998 – 2003 рр. У табл. Б.1 подано кількість малих підприємств по територіям
області і на рис. Б.3 – діаграму кількості малих підприємств (на 10 тис.
чоловік наявного населення) в динаміці за 1998 – 2003 роки.
Одним з основних показників, що характеризують процес становлення малого
підприємництва, є динаміка кількості діючих суб’єктів малого підприємництва. З
наведених даних ми бачимо, що на кінець 2003 р. в економіці області
функціонувало 26011 підприємств з середньорічною кількістю працюючих 170132
осіб. Проти 1998 р. кількість працюючих за відповідний період зросла на 16,7
%.
За період з 1998 р. по 2003 р. кількість малих підприємств по Донецькій області
у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення зросла на 21 одиницю і склала
55, на дві одиниці нижче середнього показника в середньому по Україні.
По території області цей показник розподіляється нерівномірно. Так, у 2003 р. у
Донецьку він склав 109 підприємств, у Авдіївці – 88, у Маріуполі – 68, у
Краматорську – 62, тоді як у Красноармійському районі – 10, у Дзержинську – 14.
Такий розбіг обумовлений, насамперед, розходженням можливостей створення,
функціонування та розвитку малих підприємств.
Таблиця 2.1
Основні показники діяльності малих підприємств Донецької області
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Кількість малих підприємств, одиниць
17076 17831 24807 24833 25354 26011
Середня кількість працівників
(включаючи штатних та позаштатних), осіб.
145864 150806 149885 151172 159439 170132
Кількість малих підприємств на 10 тисяч осіб наявного населення, одиниць
34 36 50 51 53 55
Середня кількість зайнятих на
одному малому підприємстві, осіб
8 8 6 6 6 7
Середньомісячна заробітна плата працівників (включаючи штатних та позаштатних),
грн.
109,93 127,55 159,86 183,18 237,53 289,11
Обсяг виробництва продукції (робіт, послуг), млн. грн.
1901,3 2385,9 1704,5 2022,6 2265,7 2905,0
Операційні витрати на одиницю виробленої продукції (робіт, послуг), коп./ грн.
73,3 91,7 101,5 99,5 101,5 101,4
Інвестиції в основний капітал, всього, млн. грн.
… 71,7 135,0 181,0 265,6 588,5
у тому числі:

в матеріальні активи … 70,5 132,5 178,4 262,6 582,6

в нематеріальний основний капітал
... 1,2 2,5 2,6 3,0 5,9

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, млн. грн.
-5,3 -22,2 393,6 -57,2 -28,5 -323,5
В середньому на одному малому підприємстві у 2003 р. працювало 7 осіб (у 2002
р. – 6 осіб). Нижче цього показника по області середня кількість на
підприємствах державного управління (3 особи), торгівлі (4 особи), з фінансовою
діяльністю (5 осіб). Більш численними були підприємства, які займалися
виробництвом та розподілом електроенергії, газу та води і освітою (по 11 осіб),
які н