Вы здесь

Облік та звітність регіональних університетських центрів

Автор: 
Янчук Галина Василівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U001002
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ДІГНОСТИКА СТАНУ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ЦЕНТРІВ
2.1. Особливості обліку засобів та джерел їх утворення у регіональних
університетських центрах
Вивчення практики ведення обліку у регіональному університетському центрі (РУЦ)
свідчить про притаманні їм особливості методичного та організаційного характеру
щодо накопичення інформації, розрахунків облікових показників та їх
відображення у звітності.
Питання методики формування звітних даних на окремих ділянках відповідно до
потреб складання балансу, а облік витрат і доходів стосовно до необхідності
заповнення звіту про фінансові результати, слід розглядати окремо, присвятивши
їм окремі розділи роботи.
Підготовка інформації для складання балансу передбачає формування даних про
наявність та рух засобів та джерел їх утворення протягом звітного періоду. Ця
інформація в досліджуваних підрозділах має певні особливості, порівняно з
господарськими одиницями, які здійснюють підприємницьку діяльність. Не
дивлячись на те, що бюджетні установи можуть виробляти та реалізовувати певну
продукцію або виконувати роботу, за яку, можливо, отримувати кошти від
замовників, наприклад, надання послуг з підготовки та перепідготовки кадрів, в
них спостерігаються істотні особливості обліку на окремих ділянках, що
пояснюється наявністю бюджетного фінансування та системного контролю за
виконанням кошторисної дисципліни. Тому вважаємо, що одночасно з вивченням
практики ведення обліку у регіональних університетських центрах доцільно
порівняти методику формування облікової інформації та відображення її у
звітності. Такий підхід необхідний через те, що відмінностей порядку ведення
обліку в окремих бюджетних установах, як правило, не спостерігається завдяки
наявності відповідних інструктивних матеріалів, затверджених регістрів та форм
звітності про фінансування та використання коштів, а також необхідності
дотримання вимог Державного казначейства щодо використання бюджетних коштів.
Проте вихід в світ Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності для
громадського сектору поставив питання щодо можливості об'єднання обліку для
громадських організацій, які здійснюють діяльність на засадах госпрозрахунку та
які фінансуються з бюджету.
Розробка системи обліку відповідно до Програми реформування бухгалтерського
обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої Постановою
Кабінету Міністрів України "Програми реформування систем бухгалтерського обліку
з застосуванням міжнародних стандартів" № 1706 від 28 жовтня 1998 р. та
відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні", слугували підставою для розробки плану рахунків бухгалтерського
обліку та інструкції про його застосування. Ці документи були затверджені
наказом Міністерства фінансів України "План рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та
організацій" № 291 від 30 листопада 1999 року [79, 101].
Однак, перший досвід використання цих документів показав, що вони вимагають
певного доопрацювання відповідно до вимог обліку в бюджетних установах. Тому у
план рахунків були внесені зміни та уточнення, що призвели, по суті справи, до
виникнення самостійного плану рахунків бухгалтерського обліку, який був
затверджений наказом Головного управління Державного казначейства України від
10 грудня 1999 р.№ 114 і зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 20
грудня 1999 р. № 890/4183 [90].
Позитивним моментом слід визнати той факт, що на відміну від раніше існуючого
плану рахунків для бюджетних установ, який будувався на самостійній основі, в
основу нового плану рахунків покладено єдиний план рахунків бухгалтерського
обліку. Це дозволило полегшити процес підготовки спеціалістів з бухгалтерського
обліку для бюджетної сфери та створити передумови послідуючої інтеграції всієї
системи звітності в цілому по народному господарству.
Одночасно були внесені зміни до єдиного плану рахунків, які викликані
особливостями функціонування обліку в установах бюджетної сфери. Про характер
цих змін свідчать дані табл. 2.1. В послідуючому в цей план рахунків були
внесені уточнення, зокрема введені окремі рахунки, наприклад - рахунок 14
"Незавершене капітальне будівництво".
Таблиця 2.1
Відмінності плану рахунків бухгалтерського обліку
бюджетних установ від єдиного плану рахунків
Класи рахунків
Кількість рахунків
Відсутні рахунки в бюджетних установах
Введено нові
рахунки
в єдиному плані
у плані для бюджетних установ
1.Необоротні активи
10
14, 15, 16, 17, 18, 19
14 "Незавершене капітальне будівництво"
2. Запаси
23, 24, 25, 26, 27, 28
23 "Матеріали і продукти харчування",
24 "Готова продукція",
25 "Продукція сільськогос-подарського виробництва"
3. Кошти, розрахунки та інші активи
35, 36, 37, 38, 39
32 "Рахунки в казначействі",
35 "Розрахунки з покупця-ми і замовниками",
36 "Розрахунки з різними дебіторами"
4. Власний капітал
10
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,47, 48, 49
40 "Фонд у необоротних активах",
41 "Фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах",
42 "Результати виконан-ня бюджетів",
43 "Результати виконан-ня кошторисів",
44 "Результати виконан-ня переоцінок"
Продовження табл. 2.1
5. Довгостро-кові зобов'я-зання
52, 53, 54, 55
52 "Інші довгострокові зобов’язання"
6. Поточні зобов’язання
10
10
67,68,69
67 "Розрахунки за іншими операціями і кредиторами",
68 "Внутрішні розра-хунки",
69 "Кошти бюджетів"
7. Доходи
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79
70 "Доходи загального фонду",
71 "Доходи спеціально-го фонду",
72 "Доходи від реаліза-ції продукції, виробів",
73 "Доходи