Вы здесь

Підготовка майбутніх вчителів трудового навчання з профілю "Автосправа"

Автор: 
Педорич Анатолій Володимирович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U001984
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2.
Методичні основи вивчення навчальних предметів з автосправи майбутніми
вчителями трудового навчання.
.............................................................................
95
2.1. Визначення новітніх технологій навчання
автосправі................................................................................
95
2.2. Особливості методики вивчення автосправи з використанням новітніх
технологій навчання....................
112
2.3. Експериментальна перевірка підготовки майбутніх учителів трудового
навчання з профілю „Автосправа”....
145
Висновки до розділу
2...........................................................
178
Загальні висновки
..........................................................................
179
Список Використаних джерел..................................................
182
Додатки
....................................................................................................
204
Перелік умовних скорочень
АГ – автомобільна галузь
АТП – автотранспортне підприємство
ВВП – внутрішній валовий продукт
ВНЗ – вищий навчальний заклад
ДАІ – Державтоінспекція
ДТП – дорожньо-транспортна пригода
ЕОМ – електронно обчислювальна машина
ЄС – Європейський Союз
ЗНІТ – засоби нових інформаційних технологій
ЗОШ – загальноосвітня школа
КДІПУ - Кримського державного інженерно-педагогічного університету
К.р. – контрольна робота
к.с. – кількість студентів
КП – комп’ютерні програми
КТН – комп’ютерні технології навчання
ЛНПУ – Луганський національний педагогічний університет
МВС – Міністерство внутрішніх справ
МНВК – міжшкільний навчально-виробничий комбінат
НІТ – нові інформаційні технології
НПТ – новітня педагогічна технологія
ПДР – Правила дорожнього руху ПЕОМ – персональна електронно - обчислювальна
машина
ПЗН – програмовані засоби навчання
ПК – персональний комп’ютер
Пробл.н – проблемне навчання
Прогр.н – програмоване навчання
Проф.н – профільне навчання
ПТ – педагогічна технологія
Р – ремонт
СДПУ – Слов’янський державний педагогічний університет
ТБ – техніка безпеки
ТЗН – технічні засоби навчання
ТН – технологія навчання
ТО – технічне обслуговування
ХДУ – Херсонський державний університет
УДПУ - Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Вступ
В умовах розбудови української держави, глибоких і динамічних перетворень, що
відбуваються в усіх сферах нашого суспільства, входження України в Болонську
угоду відбувається реформування системи вищої освіти. У вищій школі триває
процес розроблення та затвердження державних стандартів освіти, впроваджуються
новітні технології навчання, підвищується професійна підготовка випускників.
Нові вимоги до фахової підготовки майбутніх учителів ставляться в Законах
України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, Національній доктрині розвитку освіти
України у ХХІ столітті, Державному стандарті базової і повної середньої освіти,
Концепції профільного навчання в старшій школі, Концепції загальної середньої
освіти (12-річна школа).
Результати аналізу педагогічної практики у вищих навчальних закладах (ВНЗ)
освіти України свідчать, що рівень підготовки майбутніх вчителів з профілю
„Автосправа” ще не повністю задовольняє сучасним вимогам суспільства і не
забезпечує студента обсягом знань та умінь, які необхідні для майбутньої
професійної діяльності.
Подальший розвиток нашої держави, прискорення науково-технічного прогресу,
розвиток сучасних економіко-правових відносин у нашій країні неможливі без
підвищення якості освіти громадян України, а особливо старшокласників, учнів
професійно-технічної освіти та студентів ВНЗ як майбутніх фахівців народного
господарства. Сьогодні в Україні близько 10 млн. осіб мають посвідчення водія,
що становить майже третину активного населення країни. В майбутньому буде
зростати не тільки їх кількість, а й рівень підготовки, тому гостро стоїть
потреба у кваліфікованих вчителях автосправи.
Окремим аспектам даної проблеми присвячені праці багатьох науковців:
реформування, оновлення змісту освіти та концептуальні засади професійної
підготовки майбутніх фахівців розглядали В.П.Андрущенко, С.У.Гончаренко,
І.А.Зязюн, Н.Г.Ничкало, В.К.Сидоренко та інші; відбір та формування змісту
освіти фахівця та змістовної підготовки вчителя автосправи – П.Р.Атутов,
В.П.Беспалько, В.І.Гусєв, П.Я.Дзюба, В.О.Поляков, П.І.Ставський,
Д.О.Тхоржевський, С.М.Шабалов та інші; розробка моделі фахівця, побудова
навчальних планів та навчальних програм, розроблення та впровадження
інтегрованих навчальних курсів – Г.А.Атанов, В.І.Бондар, У.Н.Нішаналієв,
Г.Є.Левченко, В.М.Мадзігон, Д.О.Тхоржевський та інші; методичні аспекти
вивчення автосправи, впровадження новітніх педагогічних технологій навчання –
В.Г.Гетта, Р.С.Гуревич, А.І.Дьомін, В.Ф.Євграфов, М.И.Єрецкий, О.М.Коберник та
інші.
Проте проблема професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання з
профілю „Автосправа” потребує подальшого дослідження як у змістовному, так і в
методичному аспектах. Так, недостатнім є наукове обґрунтування змісту навчання
майбутніх учителів автосправи. Потребує також впровадження ефективних
педагогічних технологій в процес навчання, що сприятиме кращому розкриттю
змісту та засвоєнню студентами знань і вмінь. Це дасть можливість усунути
протиріччя між: сучасними вимогами до вчителя та фактичним рівнем їх
педагогічної майстерності; потребами студентів у якісній професійній підготовці
і наявною системою вивчення профільних дисциплін; входженням системи освіти
України до Болонської угоди, що п