Вы здесь

Клінічні та морфологічні критерії прогнозування ранніх метастазів у хворих на рак голосового і вестибулярного відділів гортані

Автор: 
Бариляк Андрій Юрійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U002523
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
2.1. Клінічна характеристика хворих
Основою роботи послужив аналіз клінічних спостережень за 191 первинними хворими
на рак гортані, яким проводилось хірургічне або комбіноване (променеве на
другому етапі) лікування за радикальною програмою. Робота виконана на базі
відділення хвороб вуха, горла і носа Львівської обласної клінічної лікарні з
2000 по 2004 рік.
Всім хворим проводилась топічна та диференціальна діагностика раку гортані за
загальноприйнятою схемою: цілеспрямований збір анамнезу, пальпація, візуальний
огляд, фіброларингоскопія, ендоларингеальна біопсія та загальноклінічні
дослідження до та після лікування. Частині хворих виконано інтраскопічні
дослідження: рентгенографія, томографія комп’ютерна та магнітно-резонансна
томографія гортані.
Клінічне обстеження хворих на рак гортані включало комп’ютерне дослідження
гортані з наявністю пухлини та шляхів реґіонарного лімфовідтоку, яке проводили
на комп’ютерному томографі фірми “Siemens“. Магнітно-резонансне дослідження
виконували на томографі "Маgnаvіеw". Перед початком дослідження визначали
програму сканування (товщину зрізу: 0,5-1мм; крок томографа - 2-4мм.).
Комп'ютерна томографія давала можливість з'ясувати архітектоніку первинної
пухлини, її інвазію в оточуючі тканини, діагностувати форми росту пухлини, стан
реґіонарних лімфатичних вузлів.
Додатково проводили сканування реґіонарних лімфатичних вузлів на ультразвукових
томографах фірм "Тоshіbа" і "Аlоса" за допомогою високочастотних датчиків,
працюючих у реальному масштабі часу, ручним скануванням.
Для стандартизації власних спостережень і оптимального порівняння з даними
літератури ступінь розповсюдженості первинного вогнища злоякісних новоутворень
гортані та їх метастазування оцінювалося згідно з 6-ою редакцією класифікації
злоякісних новоутворень за системою символів ТNМ, яка була зареєстрована в
Центрі по контролю та дослідженню хвороб ВООЗ у 2002 році та рекомендована для
застосування в щоденній практиці з 1 січня 2003 р. [300].
Всього було обстежено 191 хворий на рак гортані, з них 185 чоловіків та 6
жінок. Середній вік становив 57,8±1,17 (від 36 років до 78 років), причому
найбільша кількість пацієнтів віком - від 50 до 65 років, тобто особами
працездатного віку, тому проблема лікування даної категорії хворих має важливе
соціально-економічного значення (рис. 2.1).
Рис.2.1. Розподіл хворих за віком в загальній групі.
Переважна більшість хворих палила тютюн (97,29%) та вживала алкоголь (86,48%),
що є підвищеним фактором ризику відносно виникнення раку гортані [301-304].
Перші ознаки захворювання були відмічені пацієнтами в період від 1 до 13
місяців до початку радикального лікувального процесу. В середньому цей термін
становив 6,1±1,2 місяці, що вказує на пізнє звернення пацієнтів при раку
гортані (рис.2.2).
Рис. 2.2. Тривалість періоду від появи перших ознак захворювання хворих на рак
гортані загальної групи до початку лікування.
У 132 хворих при первинному зверненні в стаціонар не було виявлено метастазів в
реґіонарні шийні лімфатичні вузли. При диспансерному спостережені в
післяопераційному періоді у 49 осіб з них діагностовано розвиток метастатичного
ураження шийних лімфатичних вузлів, причому в 28 осіб - за період від 1 до 6
місяців, в 14 - за період від 7 місяців до 1 року і в 6 - за період від 1 до 2
років. В 59 первинних хворих на рак гортані при первинному огляді виявлено
метастази в реґіонарні шийні лімфатичні вузли. (рис.2.3).
Рис. 2.3. Час появи метастазів у хворих на рак гортані від початку лікування.
За ступенем розповсюдженості первинного вогнища у хворих на рак гортані згідно
TNM пацієнти розподілені наступним чином: T1 – у 20 осіб (10,48%), T2 – у 37
осіб (19,37%), T3 – у 74 осіб (38,74%) і T4 – у 60 осіб (31,41%).
За локалізацією ракової пухлини в гортані пацієнти розподілялися так: з
початковою та переважною локалізацією в голосовому відділі - 109 осіб, з
початковою та переважною локалізацією в вестибулярному відділі - 82 особи.
Пацієнтів з пухлиною в підскладковому відділі не було (табл. 2.1)
Таблиця 2.1
Локалізація та ступінь поширення раку гортані у хворих на рак гортані згідно Т
критерії TNM системи
Вестибулярний
Голосовий
T1
19
T2
14
24
T3
28
48
T4
39
18
За ступенем ураження шийних лімфатичних вузлів згідно TNM системи класифікації
пацієнти розподілені наступним чином: N1 – у 29 осіб, N2 – у 71 особи та N3 – у
8 осіб (рис. 2.4). Причому у 81 хворого метастази знаходилися лише на стороні
ураження, а в 27 пацієнтів – двобічні метастази.
Рис. 2.4. Ступінь ураження лімфатичних вузлів згідно з TNM системою
класифікації у хворих на рак гортані.
За локалізацією ракової пухлини в гортані та частотою ураження метастазами
реґіонарних лімфатичних вузлів розподілялися так: серед пацієнтів з початковою
та переважною локалізацією в голосовому відділі метастази виявлено в 42 осіб та
серед пацієнтів з початковою та переважною локалізацією в вестибулярному
відділі метастази виявлено в 66 осіб (табл. 2.2).
Таблиця 2.2
Співвідношення появи та ступеня ураження метастазами реґіонарних лімфатичних
вузлів до локалізації первинного вогнища
Голосовий
Вестибулярний
N1
20
N2a
10
10
N2b
18
N2c
11
14
N3
Всього
42
66
Радикальне лікування хворих на рак гортані здійснювалось комбінованим методом з
використанням на першому етапі хірургічного компоненту при Т3 і Т4 ступенях
розповсюдженості раку гортані згідно з TNM системою та лише хірургічне при Т1 і
Т2 ступенях розповсюдженості раку гортані відповідно до TNM системи. Обсяг
хірургічних втручань на основному вогнищі варіював від резекції гортані з
вилученням пухлини у 72 хворих