Вы здесь

Ефективність експресних маршрутних перевезень пасажирів у найбільших містах.

Автор: 
Лежнева Олена Іванівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U001576
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

<p>РОЗДІЛ 2<br />ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ МІСЬКИХ <br />ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗА УМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКСПРЕСНОГО РЕЖИМУ РУХУ<br /> 2.1. Системні аспекти дослідження міських пасажирських перевезень<br /> <br /> Системний аналіз дослідження транспортної системи включає вибір структури системи, основних її елементів і функцій управління, організацію взаємодії між елементами, оцінку відповідності вибраного варіанта системи вимогам, визначення доцільності її удосконалення [87].<br /> Стосовно транспортної системи проводили аналіз:<br />- діючих систем управління за видами транспорту та перевезень;<br /> - функціонального складу системи, її інформаційного, математичного, технічного, організаційного, правового і кадрового забезпечення;<br /> - форм взаємодії видів транспорту і транспортної системи з суміжними галузями народного господарства;<br />- визначення функцій і конкретних завдань координованої системи;<br /> - обґрунтування критеріїв оптимальності вирішення транспортних задач.<br />Порядок системного аналізу передбачає дві групи робіт:<br /> 1) системний опис об'єкта дослідження; на основі такого опису будується структурна модель системи, уточнюються цілі, критерії і обмеження функціонування системи, виявляються основні функції управління і схеми їх взаємозв'язку;<br /> 2) аналіз системи управління, метою якого є оцінка якості виконання функцій управління в рамках моделі системи, встановлених цілей і критеріїв. Цей етап проводиться на базі використання результатів системного опису транспортної системи і додаткового поглибленого вивчення окремих аспектів її функціонування.<br /> За результатами аналізу розробляють пропозиції з розробки конкретної координованої системи.<br /> За результатами системного аналізу формується організаційно-функціональна схема управління взаємодією систем при організації процесу перевезень, в якій відображаються всі взаємозв'язки систем, на основі організаційно-функціональної схеми будується інформаційна модель взаємодії елементів системи, яка повинна відображати зовнішні інформаційні зв'язки систем із зазначенням переліку показників, їх характеристик в часі й просторі.<br /> Таким чином, завдяки вирішенню завдань, що виникли у зв'язку з системним аналізом транспортного комплексу, можна виділити два основних класи:<br /> 1. Завдання аналізу, що пов'язані з визначенням якості та ефективності функціонування системи.<br /> 2. Завдання синтезу, які зводяться до вибору організаційно-функціональної структури системи.<br /> Для системного аналізу необхідно мати методику, яка визначає послідовність і методи дослідження транспортних систем, має певну технологію. Під технологією системного аналізу мається на увазі програма досліджень, що має свої процедури і методи і яка характеризується певною послідовністю основних дій.<br /> Аналізуючи досвід використання системного аналізу, технологію його проведення доцільно представити як послідовність виконання етапів, наведених на рис. 2.1.<br /> Кожен з етапів системного аналізу є подальшою деталізацією і більш глибоким вивченням тих чи інших аспектів діяльності і функціонування транспортної системи, що досліджується.<br /> <br />Рис. 2.1. Основні етапи системного аналізу транспортної системи<br /> <br /> <br /> Першим пунктом формування програми системного аналізу транспортної системи є формулювання мети дослідження, зафіксоване в її найменуванні й рівні реалізації цієї мети (очікуваних результатів). Після встановлення вимог до цілей дослідження і розробок формулюють основну мету дослідження і проміжні процедури процесу її досягнення. На основі мети проводять аналіз існуючого положення системи дослідження. Результати цього аналізу повинні дати можливість підійти до формування галузей нових підцілей, досягнення яких сприятиме задоволенню вимог до системи. Після цього здійснюється об'єктивне відображення сутності об'єкта дослідження з урахуванням всіх основних сторін і взаємозв'язків системи, що розглядається. Виявлені конкретні підцілі повинні аналізуватися з метою визначення рівня можливості їх реального здійснення. Ці результати треба розглядати як альтернативи вирішення проблем. На етапі аналізу альтернатив проводять вибір найбільш ефективного варіанта системи. Така основна логіка покладена в основу технології системного аналізу транспортного комплексу. Однак на практиці процедура проведення системного аналізу має циклічний характер, який необхідний для корекції одержаних на кожному етапі результатів. У кінці кожного етапу повинна виконуватись оцінка одержаних результатів з прийняттям рішення про доцільність повторення робіт на попередніх етапах з визначенням програми цих робіт.<br /> Кожний етап проведення системного аналізу має, як відмічалось вище, свої цілі й очікувані результати, що визначаються логікою програмно-цільового планування досліджень. Від сформульованих цілей всього дослідження і окремих етапів залежить необхідний склад інформації, повноту якого, як показує практичний досвід досліджень, не завжди просто встановити й забезпечити. Перераховані завдання системного аналізу можуть бути вирішені з використанням різних підходів і способів представлення і обробки інформації. Важливо, щоб вибраний спосіб мав всі необхідні відомості й дані, що позволяють досягти поставленої мети.<br /> При постановці завдання дослідження визначаються об'єкти дослідження і мета. Термін "мета" тут використовується для того, щоб описати результат, який передбачається досягти. Мета може приймати форму, що обумовлює досягнення максимуму (або мінімуму), величина якого ще повинна бути визначена, або форму завдання діапазону значень, всередині якого повинно знаходитись рішення. У даному разі проблемою є підвищення соціально-економічної ефективності системи міських пасажирських перевезень. Мета проведення аналізу - знаходження шляхів підвищення ефективності роботи автобусів на міських маршрутах. У зв'язку з такою постановкою завдання при системному аналізі треба виявити, чи існують проблеми в організації руху автобусів на маршрутах у найбільших</p>