Вы здесь

Розробка методичних основ оцінки та обліку втрат декоративного каменю при його видобуванні.

Автор: 
Кісєль Олена Олександрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U003106
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
КЛАСИФІКАЦІЯ ВТРАТ ДЕКОРАТИВНОГО КАМЕНЮ ПРИ ЙОГО ВИДОБУВАННІ

2.1. Дослідження питань інвентаризації, обліку, систематизації понять і термінів про втрати і розубожіння на кар'єрах по видобуванню декоративного каменю

Основні принципи розподілу запасів будівельного і облицювального каменю за їх промисловим значенням, техніко-економічною і геологічною вивченістю; принципи підрахунку запасів, геолого-економічної оцінки родовищ і державного обліку запасів згідно з рівнем їх промислового значення регламентуються інструкцією із застосування "Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ будівельного й облицювального каменю" ?47?. Основні визначення і терміни про втрати і ресурсозбереження визначені в ДСТУ 91.010.БА.1.1-43-94. "Система стандартизації та нормування в будівництві. Ресурсозбереження у виробництві будівельних матеріалів і виробів", а також у "Галузевій інструкції по визначенню і обліку втрат нерудних будівельних матеріалів при видобуванні" ?42, 88, 90?.
Кар'єри по видобуванню облицювальних гранітів і схожих з ним твердих порід значно відрізняються не тільки від інших відкритих розробок вугільної, рудної і нерудної промисловості ?30, 46?, але й від кар'єрів по видобуванню таких облицювальних каменів, як мармур, гіпс, травертин, вапняк, туф та інші
?3, 6, 23, 25, 30, 46, 88?. У зв'язку з цим деякі терміни і поняття для кар'єрів по видобуванню декоративних каменів дещо відрізняються від загальноприйнятих і потребують уточнення. Ці уточнення отримані при виконанні даного дослідження ?53, 54?.
Облицювальний камінь - гірські породи, які за фізико-механічними та декоративними властивостями придатні для виготовлення облицювальних та архітектурно-будівельних виробів.
Родовища облицювальних каменів - просторово визначені і економічно обґрунтовані ділянки надр, у межах яких виявлені й оцінені гірські породи, які за своїми властивостями, кількістю, якістю та умовами залягання є придатними для промислового видобування та використання в будівництві відповідно до встановлених стандартів та технічних вимог споживача.
Штучні камені - вироби правильної форми, оброблені шляхом відколювання, обтісування, розпилювання природного каменю (блоки облицювального каменю), а також фігурні й промислові кам'яні вироби (вали, жорна, бігуни).
Основна корисна копалина родовищ облицювального каменю - корисна копалина, що визначає промислове значення родовища, напрям використання його товарної продукції і назву.
Супутня корисна копалина облицювального каменю - корисна копалина, промислове використання якої економічно доцільне за умови, що видобуток її здійснюється разом з основною корисною копалиною.
Корисна копалина, що спільно залягає, - корисна копалина, яка залягає в розкривних породах, бортах кар'єру або в некондиційних пластах, промислове використання якої економічно доцільне за умови, що видобуток її здійснюється разом з основною корисною копалиною.
Вихід блоків розрахунковий (теоретичний) - відношення кількості товарних кондиційних блоків, які теоретично можливо видобути з даної ділянки (родовища), до загальної кількості корисної копалини, яка прийнята до обліку на даній ділянці (родовищі), виражається у відсотках.
Вихід блоків проектний - відношення кількості товарних кондиційних блоків, які очікують отримати з даної ділянки (родовища), до загальної кількості корисної копалини, що підлягає вийманню, з урахуванням впливу технології видобувних робіт, виражається у відсотках.
Вихід блоків фактичний (видобувний) - відношення кількості добутих товарних кондиційних блоків з ділянки (родовища) до загальної кількості видобутої з даної ділянки (родовища) корисної копалини у відсотках.
Розрахунковий (плановий) коефіцієнт використання - ступінь використання сировини у виробництві продукції, яка визначається відношенням корисної витрати до норми витрати, встановленої на виробництво одиниці продукції.
Фактичний коефіцієнт використання - відношення корисної витрати до фактичної питомої витрати сировини на виробництво одиниці продукції.
Коефіцієнт вилучення продукту із вихідної сировини - ступінь використання корисної речовини, яку вміщує відповідний вид вихідної сировини.
Запаси облицювального каменю (загальні запаси) - кількість (обсяги) гірських порід з відповідними властивостями, які виявлені і підраховані на місці залягання за даними геологічного вивчення відкритих (ідентифікованих) родовищ.
Видобувні запаси облицювального каменю - частина загальних запасів, видобування і переробка яких у товарну продукцію гірничого підприємства є економічно доцільними за умови раціонального використання сучасних технічних засобів і технологій та дотримання вимог щодо охорони надр і довкілля.
Товарна продукція гірничого виробництва - продукція, яка вироблена на гірничому підприємстві відповідно до встановлених стандартів та технічних вимог споживачів і підготовлена до реалізації.
Розвідані запаси - це запаси, кількість, якість, технологічні властивості, гірничо-геологічні, гідрогеологічні та інші умови залягання яких вивчені на рівні, достатньому для обґрунтування проектів будівництва гірничодобувних підприємств. Основні параметри розвіданих запасів визначаються за даними безпосередніх вимірів чи досліджень, виконаних у межах покладів корисної копалини за достатньо щільною і рівномірною мережею розвідувальних виробок, у поєднанні з обмеженою експлуатацією, обмеженою екстраполяцією, обґрунтованою даними геологічних, геофізичних та інших досліджень.
Розвідані запаси облицювального каменю за детальністю і достовірністю вивчення морфологічних ознак покладів поділяються на категорії А, В, С1 і С2.
Попередньо розвідані запаси - це запаси декоративного каменю, кількість, якість, технологічні властивості, гірничо-геологічні, гідрогеологічні та інші умови залягання яких вивчені на рівні, достатньому для визначення промислового значення родовища (покладу). Основні пара