Вы здесь

Еволюція відображення зв'язку групових стилів життя та соціальної структури в соціологічних концепціях.

Автор: 
Кролевець Олександр Миколайович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U004980
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
КРИТЕРІЇ ПОРІВНЯННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ ГРУПОВИХ СТИЛІВ ЖИТТЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ
СТРУКТУРИ В ТЕОРЕТИЧНІЙ СОЦІОЛОГІЇ
Для того, щоб встановити cпільне і відмінне між концепціями ХХ ст. у зображенні
зв'язку групових життєвих стилів та структури суспільства, необхідно здійснити
компаративний аналіз образів зв'язку. Будь-яке порівняння має базуватись на
певних критеріях. Відомо, що компаративний аналіз складається з 3-х частин: 1)
аналітичний огляд кожного з об'єктів/явищ/процесів, які підлягають порівнянню
(в нашому випадку - образів зв'язку, це було зроблено в першому розділі); 2)
виділення та розробка критеріїв для порівняння об'єктів/явищ/процесів; 3)
безпосереднє порівняння (виокремлення спільних та відмінних моментів)
об'єктів/явищ/процесів на основі розроблених критеріїв. Критерії – це "мірило"
порівняння, ті диференціюючі та інтегруючі ознаки, на основі яких можна
співставляти, порівнювати різні об'єкти. Таким чином, науково обґрунтований
компаративний аналіз образів зв'язку може бути здійснений лише за умови
виокремлення та розробки критеріїв для порівняння. Отже, в цьому розділі автор
ставить собі за мету розробити критерії для порівняння образів зв'язку в різних
концепціях.
Недостатня вивченість зв'язку групових стилів життя та соціальної структури і
відсутність чіткої типологізації такого зв'язку породжує необхідність виділення
та розробки критерїів для порівнняння його образів через аналіз компонентів
зв'язку. Тому досягнення згаданої мети передбачає виконання 2-х завдань: 1)
визначити компоненти зв'язку групових стилів життя та соціальної структури; 2)
виділити і проаналізувати критерії для порівняння відображення зв'язку по
кожному компоненту.
Базовими компонентами будь-якого зв'язку є, по-перше, об'єкти, що пов'язуються
(надалі будемо їх називати "об'єкти зв'язку"), а по-друге - з'єднувальна ланка.
В нашому випадку об'єктами є групові життєві стилі, з одного боку, і соціальна
структура, з іншого.
Слід зазначити, що групові життєві стилі є підсистемою в системі вищого рівня -
в системі культури. Якщо розглядати груповий стиль життя як сукупність правил
та зразків поведінки, звичаїв, традицій, що притаманні представникам тієї чи
іншої соціальної групи, то все вищеперераховане є похідним від панівних в цій
соціальній групі цінностей, норм, ідей, поглядів, переконань, уявлень, що в
свою чергу є базовими складовими її духовної культури, яка по відношенню до
домінуючої культури даного соціуму може виступати як субкультура або
контркультура. Переважна більшість сучасних соціологів – дослідників групових
стилів життя (прикладом можуть бути російські вчені В.І. Толстих та І.В.
Бестужев-Лада [40]та англієць М. Томлінсон [58]) розглядають їх в контексті
широкої перспективи культури, як складову культури певного соціуму. Проте Л.
Іонін використовує поняття "життєвий стиль" і "культурний стиль" як синонімічні
та розглядає зв'язок життєвих стилів і соціальної структури в контексті зв'язку
культури і соціальної структури.
Специфіка теоретичної інтерпретації понять "соціальна структура" і "культура
соціуму", особливості розгляду цих суттєвих аспектів соціальної реальності в
кожній соціологічній концепції є джерелом теоретичних та методологічних
відмінностей між образами зв'язку групових стилів життя і соціальної структури,
сформованими в межах різних концепцій. Внаслідок цього можна запропонувати такі
критерії для порівняння образів зв'язку в різних концепціях:
соціоструктурний критерій (аспект соціальної структури, на який спираються
автори різних концепцій при формуванні образу зв'язку групових життєвих стилів
та соціальної структури);
соціокультурний критерій (теоретична орієнтація авторів концепцій при аналізі
культури і культурних явищ).
Два зазначених критерії стосуються об'єктів зв'язку. Але ж крім цього є ще й
сама з'єднувальна ланка зв'язку, а логіка побудови цієї ланки в різних
концепціях теж має відмінності, одним з джерел яких є теоретико-методологічні
особливості кожної концепції. Тому необхідно виділити окремо
логічно-конструктивний критерій для порівняння а саме:
3) відображувана форма зв'язку групових життєвих стилів та соціальної структури
(тобто як, з точки зору автора тієї чи іншої концепції, виглядає схема зв'язку
між соціальною структурою та груповими життєвими стилями).
Запропоновані вище критерії (особливо це стосується перших двох) потребують
досить детального опису та аналізу з метою обґрунтування їх використання для
порівняння образів зв'язку групових життєвих стилів та соціальної структури в
соціологічних концепціях ХХ ст.

2.1. Соціоструктурний критерій

Отже, почнемо з першого критерію, а саме – з аспекту соціальної структури, на
який спираються автори різних концепцій при формуванні образу зв'язку групових
життєвих стилів та соціальної структури. В цьому дослідженні вже зазначалось,
що поняття "соціальна структура" є неоднозначним і тому точаться суперечки з
приводу його дефініції, це безумовно пов'язано з багатогранністю і
багатовимірністю тих явищ і процесів, властивості яких дослідники намагаються
відобразити у відповідному понятті. На сьогоднішній день в соціології ще немає
чіткого загальноприйнятого визначення цього поняття. Більшість дослідників
сходиться в тому, що соціальна структура повинна охоплювати розміщення всіх
відношень, залежностей, взаємодій, зв'язків між окремими елементами в
соціальних системах різного рангу.
Автор дисертаційного дослідження виступає проти спроб тлумачення соціальної
структури лише як набору зв'язків, залежностей між елементами системи, що
грунтуються на абстрактній дефініції Р.К. Мертона (соціаль