Вы здесь

Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки.

Автор: 
Науменко Тетяна Сергіївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U001701
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
Педагогічні умови та методика екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки природознавчого змісту
2.1. Аналіз змісту програмових документів з питань екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку
У першому розділі роботи ми проаналізували можливості використання авторської казки природознавчого змісту як засобу екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку в теорії педагогіки. У даному розділі дослідження ми зупинимося на аналізі практичного аспекту вирішення даної проблеми в ДНЗ.
У державних українських програмах (Експериментальна базова програма розвитку дитини дошкільного віку, "Дитина", "Малятко") визначається рівень знань, умінь, навичок, що повинні сформуватися у дітей у процесі ознайомлення їх із природою. Але Базова програма відрізняється від інших програм тим, що знання, уміння і навички визнає не пріоритетами, не метою освіти, а лише одним з інструментів розвитку особистості. Програма центрує на ціннісному ставленні як провідній одиниці цього процесу. Слід зазначити спрямованість кожної з програм на вирішення завдань екологічного виховання та водночас наявність принципових відмінностей у змісті ознайомлення дошкільників із природою.
Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (1999р.) відображає тенденції до гуманізації освіти, орієнтує освітян на цілісний підхід до особистості та її освіти, визнає за основні пріоритети життєву компетентність та морально-духовний розвиток дошкільника, акцентує увагу на необхідності узгодженості таких основних життєвих сил дитини, як прагнення до самовираження, саморозвитку й самозбереження [124, 43]. У Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні відображено вимоги до змісту й обсягу мінімально необхідних, але водночас достатніх знань, умінь і навичок для дітей, що завершили етап дошкільної освіти. Базовий компонент, по суті, є стандартом державних вимог до освіченості дітей дошкільного віку.
Відповідно до Базового компонента метою дошкільної освіти у сфері "Природа" є створення сприятливих умов для становлення в дошкільника компетентності в цій сфері життєдіяльності, формування зачатків екологічної культури, наукового світобачення та екологодоцільної поведінки. Сфера "Природа" в Базовому компоненті передбачає формування в дітей у період дошкільного дитинства елементів природоцілісного світогляду, ціннісно-змістової спрямованості на екологічну й природодоцільну діяльність; сприяння сприйняттю дитиною себе як частини природи, а також формування почуття відповідальності за те, що відбувається навколо неї і внаслідок її дій у навколишньому [8].
Якісно новим та істотним є наявність у сфері "Природа" двох змістових ліній - "Природа планети Земля" і "Природа космосу", які засвідчують взаємозв'язок і взаємозалежність складників Всесвіту, дають наукове уявлення про злитість природи. Перша лінія - "Природа планети Земля" охоплює компетентність дитини у сфері неживої й живої природи: характеризує світосприймання природного оточення (повітря, води, ґрунту, їхні особливості, якості і стани); явища природи (сезонні зміни); рослини (розмаїття, будова, умови життя); тварини; люди, людина (діяльність, екологічний стан довкілля і здоров'я, екологічна поведінка). Інноваційним є наявність другої лінії - "Природа Космосу" - яка характеризує світосприймання дитиною себе як частини космосу, планети Земля, інших планет, космічних тіл, її спрямованість на єдність і цілісність із Природою. На наш погляд, такий підхід найбільше відповідає вимогам часу і потребам суспільства, а також відповідає інтелектуальній підготовленості сучасних дітей до оволодіння цілісною картиною світобудови.
Ключовим у Базовому компоненті (а також у Національній Доктрині розвитку освіти в Україні в 21 ст.) є вперше використане в системі дошкільної освіти поняття життєвої компетентності - це сукупна характеристика людини щодо відповідності її життєдіяльності умовам і вимогам життя та природним можливостям; володіння досвідом, який дає змогу висловлювати зважене судження, займати певну позицію [124, 189]. Як визначає Н.Глухова, компетентність дошкільника у сфері "Природа" - складник його життєвої компетентності. Компетентність дошкільника у субсфері "Природа планети Земля" становить конкретні знання про природу, позитивне емоційно-ціннісне ставлення до її компонентів, обізнаність із правилами природокористування та їх дотримання.
Оскільки підходи до системи знань, умінь, навичок дошкільників у цій сфері життєдіяльності змінилися, основними стають не вони самі по собі, а ставлення до природи як до цінності, екологічна свідомість та екологічно доцільна поведінка, базис особистісної культури дитини - це нове бачення, новий підхід до змісту ознайомлення дітей дошкільного віку з природою та до екологічного виховання дошкільників.
У Коментарі до Базового компонента дошкільної освіти в Україні уточнюється, що на етапі дошкільного дитинства можливе становлення ціннісного ставлення до природи, основ екологічної свідомості, основ екологічної культури [124, 131]. Показниками елементарної екологічної культури дитини автори вважають доступні вікові екологічні знання, емоційне сприймання довкілля, адекватну поведінку у природі, готовність та здатність до природоохоронної діяльності [129, 10].
Цінність Базового компоненту дошкільної освіти в Україні полягає у виділенні сфери "Природа" як такої, що формує елементарний природодоцільний світогляд, несе ціннісно-змістову наповненість за екологічним та природничим напрямами [124, 206]. У сфері "Природа" наголошується на необхідності розвитку в дитини позитивного емоційно-ціннісного ставлення до природного довкілля, формування реалістичних уявлень про явища природи, практичних умінь, дбайливого ставлення до її компонентів, що є підґрунтям формування елементів екологічного світорозуміння та екологічної вихованості. Дуже важливо та доцільно, що відомості про природу розглядаються в Базовому компоненті як основа формування зачатків екологічної культури [12