Вы здесь

Міжбюджетне регулювання в системі забезпечення економічної безпеки держави.

Автор: 
Дець Володимир Федорович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U004416
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

розділ 2.3, 3.2, 3.3).
Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна результатів дослідження
полягає в наступному.
Вперше:
розроблено модель комплексного аналізу ефективності міжбюджетного регулювання з
урахуванням забезпечення економічної безпеки держави, теоретична основа якої
ґрунтується на синтезі методів експертної оцінки, порівняльного кількісного
аналізу та аналітичного планування з методами стратегічного управління, що
розширює можливості моделі в оцінюванні ефективності, виявленні недоліків та
визначенні напрямів удосконалення системи міжбюджетного регулювання;
розроблено методику визначення внутрішніх та зовнішніх загроз бюджетної безпеки
на основі використання методів сучасної теорії менеджменту, зокрема методу
SWOT-аналізу;
обгрунтовано систему показників для оцінювання ефективності міжбюджетного
регулювання як з позицій загальнонаціональних інтересів, та і з позицій
регіонального розвитку.
Удосконалено:
категорійний апарат науки про економічну безпеку, зокрема, щодо визначення
поняття бюджетної безпеки, як стану захищеності бюджетної системи і її
елементів від внутрішніх та зовнішніх загроз, що забезпечує здатність держави
фінансувати реалізацію своїх функцій по захисту національних інтересів, а також
місця та ролі бюджетної безпеки в структурі економічної безпеки держави;
- визначення сутності та змісту міжбюджетних відносин у структурі бюджетної
безпеки, як відносин, що виникають між органами державної влади та органами
місцевого самоврядування щодо розподілу функцій, відповідальності та
повноважень по наданню суспільних благ і послуг, виконанню соціальних
обов’язків держави, а також розподілу обов’язків по здійсненню видатків та
формуванню доходів бюджетів всіх рівнів.
теоретичне обгрунтування вибору пріоритетних напрямів розвитку системи
міжбюджетних відносин в Україні на основі комплексного аналізу ефективності
міжбюджетного регулювання.
Дістали подальшого розвитку:
обґрунтування вибору критеріїв оцінки бюджетної безпеки, системи індикаторів та
їх порогових значень;
теоретичні засади можливості застосування окремих методів менеджменту, зокрема,
методу стратегічного управління, на макроекономічному рівні у сфері економічної
безпеки держави;
науково обґрунтоване визначення шляхів підвищення ефективності міжбюджетного
регулювання на сучасному етапі розвитку України.
Практичні значення одержаних результатів. Практичне значення результатів
дисертаційного дослідження визначається тим, що основні теоретичні положення
роботи доведено до рівня конкретних науково обґрунтованих пропозицій та
рекомендацій, які можуть бути використані при прийняті рішень щодо формування
системи бюджетної та економічної безпеки держави. Запропонована модель
комплексної оцінки ефективності міжбюджетного регулювання може бути використана
для організації постійно діючого моніторингу рівня забезпечення економічної
безпеки України з метою виявлення загроз національній економічній безпеці та
визначення пріоритетних напрямів їх усунення.
Висновки щодо світового досвіду формування моделей міжбюджетних відносин були
використані Національним центром з питань євроатлантичної інтеграції України
при виконанні науково-дослідної роботи «розробка методичних та методологічних
засад реалізації соціально-економічної політики України в контексті
європейської та євроатлантичної інтеграції» (довідка №1/2-11 від
22.01.2008р.).
Результати дослідження у частині аналізу етапів та тенденцій розвитку системи
міжбюджетного регулювання в Україні та побудови моделі комплексного аналізу
були використані Інститутом економічного прогнозування при виконанні
науково-дослідної теми «Вплив системи формування місцевих бюджетів та
міжбюджетних відносин на соціально-економічний розвиток
адміністративно-територіальних одиниць» (довідка №135-15/1196 від
11.12.2007р.).
Результати дисертаційного дослідження також використані Міністерством фінансів
України при підготовці проекту Державного бюджету України на 2008 рік ( довідка
№2800-06/3 від 16.01.2008р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертація є одноосібним науковим дослідженням, в
якому викладено авторський підхід до вирішення наукових завдань щодо визначення
сутності та змісту міжбюджетних відносин, їх місця та ролі в забезпечені
бюджетної та економічної безпеки України, теоретичних підходів до побудови
моделі комплексного аналізу ефективності міжбюджетного регулювання, пропозицій
та рекомендацій щодо основних напрямів державної політики у сфері міжбюджетного
регулювання на сучасному етапі. Наукові положення, висновки і рекомендації, які
виносяться на захист, одержані автором самостійно.
Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження, викладені в
дисертації, були апробовані на Всеукраїнській та міжнародних науково-практичних
конференціях «Регіональні проблеми та перспективи розвитку сфери товарного
обігу: теорія і практика» (м. Вінниця, 2003 р.); «Розвиток методології і
методики податкового аудиту» (м. Ірпінь, 2004 р.); «Актуальні проблеми
реалізації державної політики соціально-економічного розвитку України» (м.
Київ, 2006 р.).
Публікації. За результатами дослідження опубліковано 8 одноосібних наукових
праць загальним обсягом 97 стор., з них 3 одноосібні статті в наукових фахових
виданнях обсягом 25 стор. та 3 тези доповідей на науково-практичних
конференціях обсягом 9 стор.
Обсяг і структура дисертації. Дисертаційне дослідження складається зі вступу,
трьох розділів, які включають в себе 9 підрозділів, висновків, списку
використаних джерел та додатків. Основний зміст роботи викладено на 170
сторі