Вы здесь

Синтез та кристалічна структура сполук гомологічної серії M2Cu2O3-CuO2 (M = Ca, Sr, Pb, Bi)

Автор: 
Заремба Оксана Іванівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U000470
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Подвійні системи M-O
1.1.1. Система Ca-O
1.1.2. Система Cu-O
1.1.3. Система Sr-O
1.1.4. Система Y-O
1.1.5. Система Yb-O
1.1.6. Система Pb-O
1.1.7. Система Bi-O
1.2. Багатокомпонентні системи
1.2.1. Система Ca-Cu-O
1.2.2. Система Sr-Cu-O
1.2.3. Система Ca-Sr-Cu-O
1.2.4. Система Sr-Bi-O та подвійна Sr-Bi, що її обмежує
1.2.5. Системи Sr-Y-Cu, Sr-Cu-Bi та подвійні, що їх обмежують
1.3. Особливості кристалічної структури високотемпературних
надпровідних купратів
1.3.1. Типові високотемпературні надпровідники - сполуки з шарами квадратів CuO
1.3.2. Сполуки з ланцюжками квадратів CuO (ladder compounds)
1.4. Гомологічна серія MCuO-CuO (spin-ladder compounds)
1.4.1. Кристалохімічні особливості
1.4.2. Синтез
1.4.3. Властивості
1.5. Висновки з огляду літератури
РОЗДІЛ МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ
2.1. Способи отримання зразків
2.1.1. Синтез полікристалічних зразків
2.1.2. Вирощування монокристалів
2.1.3. Синтез купратів окисненням інтерметалідів
2.2. Диференціальний термічний та термогравіметричний аналізи.
2.3. Мікроструктурний та локальний рентгеноспектральний аналізи
2.4. Рентгенофазовий та рентгеноструктурний аналізи
2.4.1. Рентгенівські дослідження полікристалічних зразків
2.4.2. Рентгенівське дослідження монокристалів
2.4.3. Уточнення композитних структур
2.5. Дослідження магнітних властивостей
РОЗДІЛ РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ
3.1. Синтез та кристалічна структура сполуки (CaSr)CuO
3.1.1. Уточнення кристалічної структури в тривимірному просторі
3.1.2. Уточнення кристалічної структури в чотиривимірному просторі
3.2. Вплив часткового заміщення (Ca,Sr) на Y, Pb або Bi на кристалічну структуру сполуки (CaSr)CuO
3.2.1. Кристалічна структура заміщеного купрату MCuO
(M = Ca,Sr,Y)
3.2.2. Кристалічна структура заміщеного купрату MCuO
(M = Ca,Sr,Pb)
3.2.3. Кристалічна структура заміщеного купрату MCuO
(M = Ca,Sr,Bi)
3.2.4. Результати диференціального термічного та термогравіметричного аналізів
3.3. Розчинність ітрію в сполуці (CaSr)CuO
3.4. Стабільність купрату MCuO при заміщенні (Ca,Sr) на РЗМ
3.5. Часткове заміщення (Ca,Sr) на Ga, Ge, In, Sn та Sb в сполуці (CaSr)CuO
3.6. Синтез шаруватого купрату із надлишком CuO
3.7. Часткове заміщення Cu на Ni у сполуці (CaSr)CuO
3.8. Часткове заміщення Cu на Co у сполуці (CaSr)CuO
3.9. Кристалічна структура сполуки (Ca,Sr,Bi)CuO
3.9.1. Встановлення кристалічної структури сполуки (Bi,Sr,Ca)CuO методом монокристалу
3.9.2. Структурне уточнення для зразка (Ca,Sr,Bi,)CuOz методом порошку
3.9.3. Аналіз кристалічної структури сполуки (Bi,Sr,Ca)CuO як неспіввимірної композитної
3 Фазовий аналіз зразків (Ca,Sr)CuO із різним співвідношенням
Ca/Sr
3 Фазовий аналіз зразків (Ca,Sr)CuO із різним співвідношенням
Ca/Sr
3 (CaSr)CuO та (CaSr)CuO - гіпотетичні представники гомологічної серії [MCuO]m[CuO]n зі співвідношенням m/n = / та /
3 Синтез складних оксидних систем окисненням інтерметалідів
31. Потрійна система Sr-Y-Cu та подвійні, що її обмежують
32. Потрійна система Sr-Cu-Bi
33. Окиснення інтерметалідів
34. Кристалічна структура сполуки SrBiO
3 Магнітні властивості окремих сполук
31. Залежність магнітної сприйнятливості сполуки (CaSr)CuO
від напруженості поля та температури
32. Залежність магнітної сприйнятливості сполук (Ca,Sr,Y)CuO
із різним вмістом Y від напруженості поля та температури
33. Вплив Ni та Co на магнітні властивості сполуки (CaSr)CuO
РОЗДІЛ ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТУ
4.1. Особливості кристалічної структури сполук гомологічної серії
MCuO-CuO
4.2. Вплив заміщень на утворення та кристалічну структуру сполук гомологічної серії MCuO-CuO
4.3. Реакції утворення шаруватих купратів
4.4. Вплив магнітного поля, температури та часткових заміщень компонентів на магнітні властивості сполук MCuO
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
А. Координати атомів у структурі купратів (Ca-xSrYx)CuO,
де x = , , ,
Б. Розрахунок дифрактограм для фази (CaSr)CuO у зразку складу (Ca,Sr,Cu,)CuOz, синтезованому при , , та K
В. Координати атомів у структурі купрату серії MCuO-CuO у полікристалічному зразку складу (Ca,Sr,Bi,)CuOz, згідно моделей MCuO та MCuO. Карти електронної густини монокристала (Ca,Sr,Bi,)CuO та результати рентгеноспектрального аналізу
Г. Результати дослідження окремих зразків систем Sr-Y-Cu, Sr-Cu-Bi
та Sr-Bi-O до та після окиснення
Д. Магнітна сприйнятливість шаруватих купратів у зразках складів
(Ca-xSrYx)CuOz, де x = , ,, , та , а також (CaSr)(CuM)Oz,
де M = Ni та Co
СПИСОК