Вы здесь

Герман Мелвілл і Федір Достоєвський. Авторські міфи в романах "Мобі Дік" та "Злочин і кара"

Автор: 
Калініченко Михайло Михайлович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U000795
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Вступ.
Розділ 1. Історія, проблеми і перспективи порівняльного дослідження авторських міфів у романах "Мобі Дік" та "Злочин і кара"
1.1. Компаративістська складова сучасного мелвіллознавства: витоки проблеми "Мелвілл і Достоєвський".
1.2. Романи "Мобі Дік" та "Злочин і кара" в сучасній міфокритиці і міфопоетиці
Висновки до
розділу 1.
Розділ 2. Типологія авторських міфів у романах "Мобі Дік" та "Злочин і кара"
2.1. Соціокультурні та індивідуально-психологічні витоки авторських міфів Мелвілла і Достоєвського.
2.2. Децентрованість та інтерсуб'єктність авторських міфів Мелвілла і Достоєвського.
2.3. Художня онтологія авторських міфів в романах "Мобі Дік" та "Злочин і кара".
Висновки до
розділу 2.
Розділ 3. Авторські міфи і типологічні виміри міфопоетики романів "Мобі Дік" та "Злочин і кара".
3.1. Авторський міф і родова рефлексія
3.2. Авторський міф і хронотоп
3.3. Авторський міф і стратегія тексту.
Висновки до
розділу 3.
Висновки
Бібліографія
ВСТУП
Виявлення типологічних збігів, схожостей і відмінностей авторських міфів у романах Германа Мелвілла "Мобі Дік" та "Злочин і кара" Ф.М.Достоєвського відповідає тенденції сучасного українського літературознавства, яка спрямована на перегляд концепції історії світової літератури. Вихід за вузькі межі дослідницької парадигми радянських часів з її соціально заанґажованими принципами розгляду літературних явищ передбачає інтеґрацію у світовий культурно-інтелектуальний простір, застосування сучасних наукових теорій.
Вивчення типологічних збігів, подібностей і аналогій у новітній компаративістиці здійснюється не лише за умови існування безпосередніх творчих, особистих контактів між митцями і різнобічних проявів художньо-естетичного впливу (контактно-генетичний аспект) ? тобто не лише тоді, коли аналіз охоплює "близькі" літературні явища. Праці відомих українських (Г. Вервеса, Д. Наливайка) і зарубіжних науковців (М. Конрада, В. Жирмунського, І. Неупокоєвої, Д. Дюришина та ін.) засвідчують продуктивність типологічного дослідження творчості "далеких" (з огляду на їх історичну та національну відмінність) письменників. Таку продуктивність мав на увазі Ю. Лотман, коли писав, що зіставлення "далеких" (хронологічно й етнічно) літературних явищ уможливлює бачення типологічних рис з більшою виразністю, ніж це буває при зіставленні близьких [, с. ].
У тому літературно-критичному дискурсі, що впродовж сторіччя обабіч Атлантики створювався довкола романів "Мобі Дік" і "Злочин і кара", вже склалася традиція їх сприйняття як творів, що структурно й змістовно орієнтовані на міф. Однак динаміка розвитку, сучасні засади міфокритичних і міфопоетичних студій зобов'язують сьогодні не задовольнятися лише визначенням міфологічного субстрату обох романів. На черзі завдання вивчення й зіставлення індивідуального митецького міфотворення Мелвілла і Достоєвського ? завдання типологічного дослідження авторських міфів у романах "Мобі Дік" та "Злочин і кара".
Зростаюча увага саме до індивідуального, авторського міфу є однією з провідних особливостей сучасного стану міфокритики (назва впливового напряму в англо-американському літературознавстві ХХ сторіччя) і міфопоетики (термін, що відповідає традиції окреслення наукового доробку, який всупереч постулатам офіційного радянського літературознавства створювався у працях Ю. Лотмана, Б. Успенського, З. Мінц, Є. Мелетинського, В. Топорова, С. Аверинцева та ін., починаючи ще з х років ХХ століття). Українські науковці кінця ХХ сторіччя (Г. Грабович, О. Забужко, Т. Мейзерська, В. Нарівська, Я. Поліщук, І. Зварич, О. Киченко та ін.) також визнали актуальність