Вы здесь

Амплітудно-частотні залежності дії комбінованих магнітних полів на гравітропічну реакцію та випромінювання рослин

Автор: 
Шейкіна Надія Валеріївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U001359
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ЗМІСТПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬВСТУП
РОЗДІЛ 1. Літературний огляд.1.1. Коротка історична довідка . 1.2. Результати експериментальних досліджень впливу комбінованих магнітних полів на біооб'єкти.1.2.1. Результати експериментальних досліджень впливу комбінованого магнітного поля на біооб'єкти на клітинному рівні1.2.2. Результати експериментальних досліджень впливу комбінованого магнітного поля на біологічні об'єкти як організмі в цілому.1.2.3. Результати експериментальних досліджень впливу комбінованого магнітного поля на біологічні об'єкти на молекулярному рівні1.3. Роль різних іонів в гравітропічній реакції рослин1.4.Можливі моделі дії комбінованого магнітного поля.1.5. Висновки.
РОЗДІЛ 2. Методика експерименту.2.1. Методи екранування магнітного поля . .2.1.1. Принципи екранування феромагнітних екранів.2.1.2. Принципи екранування надпровідних екранів.2.2. Засоби вимірювання і контролю характеристик слабких і надслабких магнітних полів2.3. Вибір місця розташування установок в лабораторії2.4. Методика відтворення і контролю величини й шуму магнітного поля зі заданими характеристиками.2.4.1. Основна ідея методики.2.4.2. Застосовані екрани та їх характеристики.2.4.2. Пермалоєві екрани2.4.2.2. Надпровідні екрани з теплим робочим об'ємом.2.4.3. Апаратура, що використовувалась для створення постійного і комбінованого магнітних полів .2.4.3.1. Апаратура, що використовувалась в області частот від до Гц2.4.3.2. Апаратура, що використовувалась в області частот - Гц2.4.3.3. Апаратура ,що використовувалась в області частот - Гц .2.5. Об'єкти і методи дослідження2.5.1. Вибір об'єктів дослідження. 2.5.2. Методики вивчення змін гравітропічної реакції в комбінованому магнітному полі.2.5.2.1. Визначення кута відхилення від горизонтальної площини.2.5.2.2. Вивчення змін в корінні методами світлової, електронної і конфокальної спектроскопії. .2.5.3. Експерименти по реєстрації випромінювання, що генерується біологічними об'єктами.2.5.3.1. Апаратура, що використовувалася. .2.5.3.2. Методика реєстрації випромінювання і викривлення магнітного поля навколишніми предметами 2.5.4. Статистичні методи обробки експериментальних результатів щодо зміни гравітропічної реакції. .2.6. Висновки. .
РОЗДІЛ 3. Експериментальне дослідження впливу комбінованих магнітних полів на біологічні об`єкти. 3.1. Вибір біологічної характеристики досліджуваного рослинного об'єкту. 3. Вимірювання кутів, що характеризують гравітропічну реакцію3. Експериментальні результати3.4. Похибка експерименту і достовірність результатів3. Вплив амплітуди змінної складової комбінованого магнітного поля на величину ефекту, що спостерігається 3.5.1. Зміна гравітропічної реакції рослин, що викликана дією постійного магнітного поля3.5.2. Вплив амплітуди змінної складової комбінованого магнітного поля на гравітропічну реакцію коренів крес-салату в області значень амплітуди змінного магнітного поля порядку індукції постійного МП. 3.5.3. Вплив амплітуди змінної складової комбінованого магнітного поля на гравітропічну реакцію коренів крес-салату в області малих значень амплітуди змінного магнітного поля (на рівні - - - Тл).3. Обговорення отриманих результатів, порівняння з існуючими теоретичними механізмами дії комбінованих магнітних полів.3.7. Висновки.
РОЗДІЛ 4. Експериментальне дослідження генерації електромагнітного випромінювання з рослин, що проростають 4.1. Вибір об'єктів дослідження4.2. Особливості апаратури, що використовується4.3. Особливості методики проведення експерименту4.4.Експериментальні результати4.5.Похибка експерименту і достовірність отриманих результатів4.6.Обговорення результатів, порівняння з існуючими теоріями4.7. Вимір і оцінка магнітного моменту зернівки пшениці і насінин крес-салату4.8. Висновки.
РОЗДІЛ 5. Викривлення власного електромагнітного поля біологічних об`єктів навколишнім середовищем. 5.1.Моделі.5.1.1.Металеве оточення.5.1.2.Діелектричне оточення5.1.3.Магнітне оточення5.1.4. Змінне електромагнітне поле об'єкта і його залежність від навколишнього середовища5.1.5. Надпровідне оточен.ня5.2.Чисельні оцінки перекручувань полів конкретних биооб`єктів. Порівняння з експериментальними результатами5.3.Висновки. Зв'язок з біолокаційними ефектами.ВИСНОВКИ.ЛІТЕРАТУРА.
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
КМП - комбіноване магнітне поле;
МП - магнітне поле;
ПМП - постійне магнітне поле;
ЕМП - електромагнітне поле;
НВЧ - надвисока частота;
ДНК - дезоксирибонуклеїнова кислота;
ГТР - гравітропічна реакція;
ІОК - індолілоцтова кислота;
АБК - абсцизова кислота;
ЗМП - змінне магнітне поле;
ПМЕ - пермалоєвий магнітний екран;
НПМЕ - надпровідний магнітний екран;
НКВІД - надпровідний квантовий інтерференційний детектор;
ЕП - електричне поле;
ГМП - геомагнітне поле;
ICR - іонний циклотронний резонанс;
МПР - магнітний параметричний резонанс;
Са+/СаМ - кальцій-кальмодулін
СаМ - кальмодулін;
АКТ - Arabidopsis К+-Transporter;
НС ЗМП - надслабке змінне магнітне поле;
НЧ - низькі частоти;
ЕМ - електромагніт;
ННЧ - наднизькі частоти;
НП - надпровідник;
ВТНП - високотемпературний надпровідник;
Е.р.с. - електрорушійна сила;
НС КМП - надслабке комбіноване магнітне поле;
ВЕП - власне електричне поле;
ЕМВ - електромагнітне випромінювання;
"" МП - нульове магнітне поле;
ПЕП - постійне електричне поле.

ВСТУП
Актуальність