Вы здесь

Синтез та кристалічна структура комплексів галогенідів купруму(І) з органічними сульфідами та їх похідними

Автор: 
Салівон Наталія Федорівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U002175
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Отримання диалілди- та диалілолігосульфідів
1.1.1. Отримання диалілди- та диалілолігосульфідів з ефірних олій часнику
1.1.2. Синтез диалілди- та диалілолігосульфідів
1.2. Методики синтезу комплексів Cu(І) з органічними ди- та олігосульфідами
1.3. Комплекси купрум(І) галогенідів з органічними моно- та дисульфідами
1.3.1. Комплекси купрум(І) галогенідів з моносульфідами
1.3.2. Комплекси купрум(І) галогенідів з органічними дисульфідами
1.4. Комплекси Cu(I) з органічними олігосульфідами
ВИСНОВКИ З ОГЛЯДУ ЛІТЕРАТУРИ
РОЗДІЛ
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ І ВИКОНАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ
2.1. Cинтез органічних лігандів
2.1.1. Синтез диалілолігосульфідів
2.1.2. Синтез диалілсульфоксиду
2.1.3. Синтез диалілтіосульфоксиду
2.1.4. Синтез тіоксану
2.2. Синтез комплексів Cu(I) і вирощування монокристалів
2.2.1. Електрохімічний синтез ? -комплексів Cu(I)
2.2.2. Синтез комплексів Сu(I) безпосередньою взаємодією компонентів
2. Рентгеноструктурне дослідження комплексів
2.3.1. Дослідження фотометодом
2.3.2. Рентгенодифрактометричне дослідження
2.3.3. Встановлення та уточнення структури
РОЗДІЛ
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ
3.1. Кристалічна структура [CuCl(СНOS)] ()
3.2. Кристалічна структура [CuCl(СНOS)] ()
3.3. Кристалічна структура [CuХ(ДАДС)] (X = Cl (), Br ())
3.4. Кристалічна структура [CuX(ДАДС)] (X = Cl (), Br ())
3.5. Кристалічна структура [CuCl(ДАТрС)] ()
3.6. Кристалічна структура [CuX (ДАТС)] (X = Cl (), Br ())
3.7. Кристалічна структура [CuІІOCl(ДАСО)] ()
РОЗДІЛ
ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
4.1. Диалілолігосульфідні ліганди та їх здатність до комплексоутворення з Сu(I)
4.2. Оцінка координаційної активності донорних центрів в молекулах органічних сульфідів та їх похідних
4.3. Зміни геометрії координованих молекул органічних сульфідів та їх похідних
4.4. Координаційна сфера Cu(I) в комплексах з органічними сульфідами та їх похідними
4.4.1. Деформація координаційного поліедра Сu(I)
4.4.2. Геометрія ?-вузла та ефективність взаємодії Cu-m
4.5. Вплив природи органічних лігандів та міжмолекулярної взаємодії на формування структури досліджених комплексів
ВИСНОВКИ
ДОДАТОК А
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ
АР - N-алілроданін;
АТК - алілтіокарбамід;
АТСК - -алілтіосемікарбазид;
ДАГС - диалілгексасульфід;
ДАГпС - диалілгептасульфід;
ДАДС - диалілдисульфід;
ДАПС - диалілпентасульфід;
ДАС - диалілсульфід;
ДАСО - диалілсульфоксид;
ДАТС - диалілтетрасульфід;
ДАТрС - диалілтрисульфід;
ДМС - диметилсульфід;
ДМСО - диметилсульфоксид;
ЛК ? ліпоєва кислота, ;пр.гр. - просторова група симетрії;
ТЦГ - ,,,-тетраметилтіоциклогептин;
ц.а. - центральний атом;
All - аліл;
а, b, c, ?, ?, ? - параметри елементарної комірки;
d - міжатомна відстань;
F() - структурна амплітуда відбиття з індексами ;
Fhkl - cтруктурна амплітуда;
h, k, l - індекси відбиття рентгенівських променів кристалом;
L - ліганд;
Lап. - атом, що займає положення апікального ліганду;
M - d металічний центр;
Ме ? метильна група;
m - cередина координованого зв'язку С=С;
mbt ? меркаптобензотіазол;
R(F), Rw(F) - індекси розбіжності;
Uiзо, Uекв - теплові параметри атомів;
V - об'єм елементарної комірки;
x, y, z - координати атомів у частках періодів гратки, на рисунках кристалографічні осі;
Z - число формульних одиниць в елементарній комірці;
? - вихід ц.а. з площини екваторіальних лігандів в координаційній тригональній піраміді;
? - різниця двох довжин зв'язків Сu-C;
? - торзійний кут;
? - кут, утворений віссю С=С та площиною, що проходить через середину зв'язку С=С та два інші екваторіальні ліганди;
? - валентний кут.
ВСТУП
Актуальність