Вы здесь

Cинтез, будова та властивості 3,4,5,6 тетрагідропохідних 2H-2,6-метано-1,3-бензоксазоцину, 2H-2,6-метано-1,3,5-бензоксадіазоцину, 2H-2,6-епіміно-1,5-бензоксазоцину

Автор: 
Коваленко Світлана Сергіївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003141
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

З М І С Т
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ…………………………………………………………….
ВСТУП……………………………………………………………………………….
РОЗДІЛ 1.
гетероцикліЧНІ МІСТКОВІ СИСТЕМИ з остовом ,?метано-,-бензоксазоцину ТА
,-МЕТАНО-,,-БЕН­ЗОК­САДІАЗОЦИНУ ПРИРОДНОГО ТА СинтеТИЧНого походження
(огляд літератури)…………………………………
1.1.
Місткові гетероциклічні сполуки природного походження…
1.2.
Синтез гетероциклічних сполук з остовом
,-метано-,-бен­зокса­зо­ци­ну…………………………………………………
1.3.
Синтез гетероциклічних сполук з остовом
,-метано-,,-бен­зок­са­ді­а­зо­цину в умовах реакції Бід­жи­неллі……………
Висновки……………………………………………………….
РОЗДІЛ 2.
син­те­з пОХІДНИХ ,-метано-,-бензоксазоцину,
,-МЕ­ТА­НО-,,-БЕН­ЗОКСАДІАЗОЦИНУ та
,-ЕПІМІНО-,-БЕН­ЗОК­СА­ЗО­ЦИ­НУ……………………………………………
2.1.
Cинтез напівпродуктів…………………………………………
2.2.
Синтез сполук, що містять ,-метано-Н-,-бенз­окса­зо­ци-но­вий
фрагмент…………………………………………………
2.2.1.
Синтез -заміщених ку­ма­ри­нів……………………….
2.2.1.1.
Синтез -бензоїлку­ма­ри­нів………………….
2.2.1.2.
Синтез -цинамоїлку­ма­ри­нів……………….
2.2.1.3.
Синтез ?арилсульфонілку­ма­ри­нів…………
2.2.1.4.
Синтез -сульфамідоку­ма­ри­нів……………
2.2.1.5.
Синтез ?(,-бензотіазоліл)-ку­ма­ри­нів.
2.2.1.6.
Синтез кумаринтіокарбоксамідів ………
2.2.2.
Перетворення -заміщених кумаринів в
,-ме­та­но-,-бензоксазоцини…………………………………….
2.2.2.1.
Синтез
-бензоїл-,,,-тет­ра­гід­ро-,-ме­та­но-Н-,-бен­зок­са­зо­цинонів………….
2.2.2.2.
Синтез
-цинамоїл-,,,-тет­ра­гід­ро-,-метано-Н-,-бен­зок­са­зо­цинонів………
2.2.2.3.
Синтез
?арилсульфоніл-,,,-тет­ра­гід­ро-,-метано-Н-,-бен­зок­са­зо­цинонів…
2.2.2.4.
Синтез
-сульфамідо-,,,-тет­рагідро-,-ме­тано-Н-,-бен­зок­са­зо­цинонів………
2.2.2.5.
Синтез
?(,-бензотіазоліл)-,,,-тет­ра­гідро-,-метано-Н-,-бен­зок­са­зо­цинонів………………………………………….
2.2.3.
Синтез -незаміщених
,,,-тетрагідро-,-ме­та­но-Н-,-бензоксазоцинтіонів………………………
2.3.
Синтез сполук, що містять ,-метано-,,-бен­зокса­ді­азо­ци­новий
фраг­мент………
2.3.1.
Синтез похідних ,-метано-,,-бен­зокса­ді­азо­цину в умовах реакції
Біджинеллі…………………………
2.3.2.
Синтез комбінаторних бібліотек амідів м- та
п-(-ме­тил-,-ме­та­нооксо-,,,-тетрагідро-Н-,,-бензокса­ді­азо­циніл)-бензойних
кислот……………
2.3.3.
Ацилювання
-арилметилтіоксо-,,,-тетра­гід­ро-Н-,-метано-,,-бензоксадіазоцинів
та їх ?ок­соаналогів………………………………………….
2.4.
Синтез сполук, що містять ,-епіміно-,-бен­зокса­зо­ци­но­вий
фрагмент……………………………………………………
Висновки………………………………………………………………
Експериментальна частина………………………………………….
РОЗДІЛ 3.
ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ СИНТЕЗОВАНИХ ПОХІДНИХ
,?метано-,-бензоксазоцину, ,-МЕ­ТА­НО-,,-БЕН­ЗОК­САДІАЗОЦИНУ ТА
,-ЕПІМІНО-,-БЕН­ЗОКСА­ЗО­ЦИ­НУ………………………………………………………
3.1.
Профілювання активності фокусованих бібліотек методами ком­п’ю­тер­но­го
мо­делювання за допомогою карт Кохонена
3.2.
Біологічний скринінг синтезованих сполук з метою от­ри­ман­ня нових
високоефективних інгібіторів тирозинових кі­наз на прикладі
ABL-кінази……………………………………
3.3.
Вивчення біологічної активності синтезованих сполук відносно збудників
тропічних хвороб………………………
Висновки……………………………………………………………….
Експериментальна частина………………………………………….
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ……………………………………………………………
СПИСОК