Вы здесь

Індуковані міцелярно-екстракційні системи на основі неіонних ПАР для концентрування нестероїдних анальгетиків

Автор: 
Федорчук Ольга Ігорівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003314
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

зміст
Стор.
Перелік умовних позначень
ВСТУП
РОЗДІЛ 
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ. ІндуКОВАНЕ фазовЕ рОЗШАРУВАННЯ рОЗЧИНІВ неІоннИх ПАр.
проблемИ ТА перспективИ мІцелярно-ЕкстракцІЙного концентрУванНя лабІльнИх
субстратІв
1.1. Індукована міцелярна екстракція
1.1.1. Вплив електролітів та кислот на фазоутворення у розчинах неіонних ПАР
1.1.2. Фазове розшарування у розчинах сумішей ПАР
1.1.3. Модифікуюча дія добавок різної природи
1.1.4. Міжфазовий розподіл індукуючих добавок
1.1.5. Вплив індукуючих добавок на ліофільні властивості міцелярних фаз
1.2. Перспективи використання індукованої міцелярної екстракції в аналізі
1.3. методи концентрування та визначення ряду нестероїдних анальгетиків
1.4. Висновки до
розділу 
РОЗДІЛ 
ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИК, УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТУ ТА ВИБОРУ ОБ’ЄКТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Використані реагенти та апаратура
2.2. Обґрунтування вибору об’єктів та методів дослідження
2.2.1. Фазове розшарування у розчинах неіонних ПАР у присутності індукуючих
добавок
2.2.2. Міцелярно-екстракційне концентрування субстратів індукованими фазами
неіонних ПАР та контроль їх розподілу
2.3. Висновки до
розділу 
РОЗДІЛ 
ІНДУКОВАНЕ ФАЗОВЕ РОЗШАРУВАННЯ У РОЗЧИНАХ НЕІОННИх ПАр ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ
ПОМУТНІННЯ
3.1. Фазове розшарування у водних розчинах ОП? та ОП? у присутності фенолу
3.2. Фазове розшарування у розчинах ОП- у присутності електролітів
3.3. Температура помутніння в індукованій системі як характеристика неіонних
ПАР: оцінка ступеню оксиетилювання
3.4. Висновки до
розділу 
РОЗДІЛ 
ФАЗОВЕ РОЗШАРУВАННЯ У РОЗЧИНАХ Triton X? У ПРИСУТНОСТІ МОДИФІКАТОРІВ.
ЛІОФІЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ІНДУКОВАНИХ МІЦЕЛЯРНИХ ФАЗ
4.1. Вплив природи індукуючої добавки на параметри фазового
розділення у
розчинах Triton X?
4.1.1. Вплив фізико-хімічних параметрів молекул модифікаторів на фазоутворення
у розчинах Triton X?
4.1.2. Індукуюча дія гідротропів різної будови
4.1.3. Оцінка значимості впливу параметрів молекул модифікаторів на
ефективність індукуючої дії
4.1.4. Висновки до
розділу 4.
4.2. Ліофільні властивості індукованих міцелярних фаз Triton X?
4.2.1. Вплив індукуючих добавок на фазоутворення у розчинах Triton X?
4.2.2. Вплив індукуючих добавок на ліофільні властивості міцелярних фаз
Triton X?
4.3. Висновки до
розділу 
РОЗДІЛ 
ІНДУКОВАНЕ МІЦЕЛЯРНО-ЕКСТРАКЦІЙНЕ КОНЦЕНТРУВАННЯ нестероЇднИх анальгетикІв
ФАЗАМИ НЕІОННИХ ПАР
5.1. Закономірності міцелярно-екстракційного концентрування нестероїдних
(ненаркотичних) анальгетиків
5.1.1. Міцелярна екстракція нестероїдних анальгетиків індивідуальними фазами
Triton X?
5.1.2. Фенол-індукована міцелярна екстракція фармпрепаратів
5.1.3. Міцелярно-екстракційне концентрування нестероїдних анальгетиків фазами
Triton X? у присутності саліцилової кислоти
5.1.4. Міцелярна екстракція фармпрепаратів фазами Triton X? у присутності
бензойної кислоти
5.1.5. Коефіцієнт концентрування субстрату при індукованій міцелярної
екстракції
5.2. Оцінка значності параметрів впливу на розподіл ненаркотичних анальгетиків
в індукованих міцелярно-екстракційних системах
5.2.1. Міжфазовий розподіл анальгетиків у гептанол-індукованих
міцелярно-екстракційних системах
5.3. Висновки до
розділу 
РОЗДІЛ 
ІНДУКОВАНІ МІЦЕЛЯРНО-ЕКСТРАКЦІЙНІ СИСТЕМИ TRITON X? ДЛЯ ВЕРХ ВИЗНАЧЕННЯ
ненаркотичНих анальгетикІв
6.1. ВЕРХ визначення мефенамової кислоти з попереднім міцелярно-екстракційним
концентруванням у фазу Triton X? у присутності саліцилової кислоти
6.2. ВЕРХ визначення напроксену з попереднім міцелярно-екстракційним
концентруванням в індуковану бензойною кислотою фазу Triton X?
6.3. ВЕРХ визначення індометацину с попереднім міцелярно-екстракційним
концентруванням у фазу Triton X? у присутності саліцилової кислоти
6.4. Висновки до
розділу 
ВИСНОВКИ
СПИСОК