Вы здесь

Управлінські процеси в господарюючих суб'єктах АПК України

Автор: 
Чорний Георгій Михайлович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2007
Артикул:
0507U000113
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗМІСТУ ВІДОСОБЛЕНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ПРОЦЕСУ В КОНТЕКСТІ ЙОГО ОБ'ЄКТИВНОЇ ОСНОВИ
2.1. Управлінська функція в системі науки управління
Після розкриття об'єктивної основи відособленого управлінського процесу та з'ясування його сутності відповідно до поставленої мети і задач досліджень, належить всебічно і глибше розібратись з поняттям "функція" в сфері управління, тому що в літературних джерелах з цього приводу зустрічаються різні тлумачення. Це зумовило використання повною мірою методів досліджень, що апробовані в економічній науці. Крім цього, в методологічному плані, автором враховувались: характер дискретної циклічності процесів в управлінні; діалектичний зв'язок управлінських процесів з виробничими процесами; об'єктивність технологічних елементів управлінських процесів; організаційні передумови здійснення процесів в управлінні; особливості управлінських процесів в сільському господарстві.
Пріоритет в теорії менеджменту за концепцією функцій належить А.Файолю. Зміст функції ним пов'язується з розподілом праці в сфері управління, в результаті якого управлінські працівники виконують певні спеціальні види робіт. Крім цього, А.Файоль адміністративну функцію, тобто діяльність керівника, розподілив на певні частини, назвавши їх загальними функціями. Стосовно до назви і змісту другого розділу дисертації важливо те, що, за А.Файолем, функція є синонімом певного виду діяльності управлінських працівників і певних однорідних видів робіт адміністратора [67, c.360].
Г.Кунц і О'Доннел до функцій в сфері управління теж відносять основні види діяльності керівників. Вони вважають ці види діяльності зрозумілими для них, як такі, що складають зміст їх практичної роботи. Ці автори в основу систематизації знань про управління кладуть функції керівника, більше того, функції керівника ними розглядаються як стрижень, навколо якого повинна формуватись теорія управління [2, т.1, с.29-34].
На думку В.Г.Афанасьєва в зв'язку з тим, що поняття "функція" вживається в різних значеннях, а саме - здатність до дії, роль, компетенція, задача, тощо, воно різними дослідниками тлумачиться по-різному і потребує належної уваги до себе в контексті діяльності суб'єкта управління. Аналізуючи підходи різних авторів до тлумачення суті функцій, В.Г.Афанасьєв вважає, що в сфері управлінської діяльності праця знаходить свій конкретний вираз, своє предметне втілення в діях і операціях (роботах), які здійснює людина, виконуючи управлінські функції [9, с.77-79].
Й.С.Завадський наголошує на тому, що при всій своїй багатозначності, поняття "функція" має індивідуалізоване застосування відповідно до діяльності в сфері менеджменту, де вона розглядається як види цілеспрямованої діяльності щодо керованого об'єкта [27, с.51].
На змісті управлінських функцій як певних конкретних видах практичної діяльності суб'єктів управління наголошує Г.Х.Попов [47, с.129].
В колективній праці для керівних кадрів за редакцією В.Г.Афанасьєва, Д.М.Гвішіані, В.М.Лісіцина, Г.Х.Попова стверджується, що функції управління - це певні види трудової діяльності управлінських працівників, які виділились в процесі спеціалізації праці в сфері управління. З точки зору суб'єкта управління тут виділяються функції, що відображають стадії управлінського циклу [6, с.88-89].
М.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоурі теж управлінські функції пов'язують нерозривно з процесом управління, що здійснюється кожним керівником. В той же час вони притримуються точки зору про те, що поки в теорії менеджменту немає однієї думки відносно поняття "управлінські функції" і що ця неузгодженість часто носить семантичний характер [4, с.38].
Цікаву підбірку з літературних джерел стосовно тлумачення поняття "функція в управлінні" зробили І.С.Мангутов та П.І.Уманський [66, с.105-108].
Таблиця 2.1
Визначення поняття "функція в управлінні" різними дослідниками
п.п.
i/i.
Визначення поняття "функція в управлінні"Дослідник1231.Галузь роботи, якою є сукупність рішень, дій або процесів, об'єднаних спільністю об'єкта і завдань, що вирішуються в процесі управління виробництвом.І.Н.Кузнєцов2.Певна сфера діяльності суб'єкта управління, яка характеризується спеціалізацією працівників і методами їх впливу на керовану системуС.Є.Каменіцер3.Стійка група операцій (процедур), що базується на професійному і функціональному розподілі праці в керуючій системі та виконується конкретною ланкою апарату управління. Функції управління - конкретні форми відносин управлінняО.Д.Дейнеко4.Особливі види управлінської праці, які є певними напрямками впливу на керовані об'єктиІ.І.Лігов5.Вид роботи системи управлінняГ.Х.Попов6.Вид діяльності управлінського персоналу, що характеризується загальною цільовою спрямованістю, однорідністю змісту і методів виконанняМ.С.Козлов7.Цілеспрямований, специфічний за характером вид діяльності, який у взаємодії з іншими, відмінними від нього (за напрямком і характером) видами діяльності, об'єктивно необхідний для повноцінного, ефективного управління підприємством (виробничою системою)Г.Є.Слезінгер8.Найважливіша галузь або вид діяльності по керівництву виробничо-господарською діяльністю підприємства
Ю.О.Любович
Продовження табл. 2.1
1239.Об'єктивна складова управління; частина управління, як цілого, прояв якої є умовою прояву цього цілого. У функції проявляється суть, зміст управління
О.О.Глухов, В.М.Ейтингон10.Форма, в якій проявляється вплив процесу управління на процес виробництваЄ.І.Долицький11.Об'єктивно необхідна форма, за допомогою якої проявляється цілеспрямований вплив процесу управління на виробництвоМ.Д.Байков12.Суспільно необхідний спосіб дій і об'єктивні завдання органів управління, керівників та колективівГерхарт Фрон13.Конкретна дія, спрямована на опрацювання і реалізацію управлінських рішень, зумовлених вимогами об'єктивних законівЛ.І.Перепелові14.Частина регулювання діяльності соціально-суспільного об'єднання, яка має відносно