Вы здесь

Методи та засоби організації реляційних баз часово-залежних даних

Автор: 
Жежнич Павло Іванович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
3509U000323
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Зміст
Зміст
Перелік умовних скорочень
Вступ
Розділ 1. Аналіз сучасних технологій організації баз даних з урахуванням
залежності даних від часу
1.1. Аналіз бази даних як інформаційного продукту
1.2. Аналіз моделей даних і СКБД, які не враховують час
1.3. Аналіз моделей даних і СКБД, які враховують час
1.4. Аналіз можливостей використання XML-технологій для організації баз
даних
1.5. Обґрунтування вибору методів організації баз часово-залежних даних
1.6. Висновки до
розділу
Розділ 2. Розробка концептуального підходу до моделювання динаміки предметної
області у базі часово-залежних даних
2.1. Специфікація видів логічних організацій даних
2.2. Визначення принципів пов’язування даних з часом
2.3. Визначення залежності даних від часу в базах даних
2.4. Розробка узагальненої інформаційної моделі предметної області
2.5. Висновки до
розділу
Розділ 3. Розробка метамоментної часової реляційної моделі даних
3.1. Урахування впливу фактора часу на модель даних
3.2. Розробка моделей структур часово-залежних даних
3.3. Удосконалення алгебри відношень часово-залежних даних
3.4. Визначення функціональних залежностей часово-залежних даних
3.5. Удосконалення нормалізації інформаційних схем відношень часово-залежних
даних
3.6. Висновки до
розділу
Розділ 4. Розробка XML-засобів подання реляційних баз часово-залежних даних
4.1. Загальна характеристика XTDQML – XML-мови розмітки часово-залежних запитів
і даних
4.2. Розробка елементів мови XTDQML для відображення схем часово-залежних
даних
4.3. Мовна реалізація відображення часово-залежних даних в XTDQML
4.4. Розробка елементів мови XTDQML для відображення структури запитів до
реляційних баз часово-залежних даних
4.5. Розробка методів генерації SQL-сценаріїв та XML-документів за допомогою
XTDQML
4.6. Використання XTDQML для реалізації сервісно-орієнтованої архітектури
програмних засобів опрацювання часово-залежних даних
4.7. Висновки до
розділу
Розділ 5. Побудова архітектури реляційних баз часово-залежних даних
5.1. Обґрунтування необхідності змін в архітектурі реляційних баз
часово-залежних даних
5.2. Удосконалення концептуального рівня архітектури реляційних баз
часово-залежних даних
5.3. Удосконалення логічного рівня архітектури реляційних баз часово-залежних
даних
5.4. Удосконалення вербальних засобів для побудови концептуального та логічного
рівнів архітектури реляційних баз часово-залежних даних
5.5. Визначення параметрів якості реляційних баз часово-залежних даних
5.6. Висновки до
розділу
Розділ 6. Практичні реалізації розроблених методів організації реляційних баз
часово-залежних даних
6.1. Розробка бази даних інформаційно-аналітичної системи "Деканат"
6.2. Розробка бази даних інформаційної історичної системи “Електронний
Музей”
6.3. Розробка бази даних інформаційно-акційної Веб-системи "Організуй
акцію"
6.4. Перевірка адекватності отриманих теоретичних результатів
6.5. Висновки до
розділу
Висновки
Додатки
Додаток А
Додаток Б
Додаток В
Додаток Г
Додаток Д
Додаток Е (акти про впровадження)
Література
Перелік умовних скорочень
Скорочення, термін, позначення
Пояснення
БД
База Даних
БЗ
База Знань
БЧЗД
База Часово-Залежних Даних
ІС
Інформаційна Система
ІТ
Інформаційні Технології
НФ
Нормальна форма
ПЗ
Програмне Забезпечення
ООСКБД
Об’єктно-Орієнтована Система Керування Базами Даних
ОС
Операційна Система
ПО
Предметна Область
РБЧЗД
Реляційна База Часово-Залежних Даних
СКБД
Система Керування Базами Даних
СОА
Сервісно-Орієнтована Архітектура
ТБД
Темпоральна База Даних
ТСКБД
Темпоральна Система Керування Базами Даних
ЧЗД
Часово-Залежні Дані
ЧЗД-відношення
відношення Часово-Залежних Даних
ЧЗД-кортеж
кортеж Часово-Залежних Даних
ЧЗД-сутність
сутність Часово-Залежних Даних
ЧНФ
Часова нормальна форма
AJAX
Asynchronous JavaScript And XML – асинхронний JavaScript і XML
ANSI
Американський національний інститут стандартизації
CASE
Computer-Aided Software Engineering – засоби підтримки розробки програмного
забезпечення
CSS
Cascade Style Sheet – каскадна таблиця стилів
dom
domain – домен атрибута
DOM
Document Object Model – об’єктна модель документа
DTD
Document Type Definition – визначення типу документа
ER-діаграма
Entity-relationship – діаграма “сутність-зв'язок”
FAP
Future Activation Period – періоди активації майбутнього
HTML
HyperText Markup Language – мова розмітки гіпертексту
ISO
Міжнародна організація із стандартизації
ODMG
Object Data Management Group – група керування об’єктними даними
OQL
Object Query Language – мова об’єктних запитів
PAP
Past Activation Period – період активації минулого
QBE
Query By-Example – запит за шаблоном
RTDDB
Relational Time-Depended DataBase – реляційна база часово-залежних даних
SGML
Standard Generalized Markup Language – стандартна узагальнена мова розмітки
SQL
Structured Query Language – мова структурованих запитів
TDB
Temporal DataBase – темпоральна база даних
TER-діаграма
Temporal Entity-Relationship – темпоральна діаграмама “сутність-зв'язок”
TSQL
Temporal Structured Query Language – мова темпоральних структурованих запитів
UML
Unified Modeling Language – мова візуального моделювання загального призначення
UTDER-діаграма
Unified Time-Depended Entity Relationship – уніфікована часово-залежна діаграма
“сутність-зв'язок”
WWW
World Wide Web – всесвітня павутина
XML
eXtensible Markup Language – мова розширюваної розмітки
XSL
eXtensible Style Language – мова шаблонів розмітки
XSLT
XSL Transformations – перетворення XML документів
XTDQML
eXtended Time-Depended Query Markup Language – XML мова розмітки
часово-залежних запитів і даних
Вступ
Дисертаційна робота стосується вирішення завдань підвищення якості реляційних
баз даних як інформаційних продуктів шляхом розроблення нових
науково-обґрунтованих методів і засобів організації реляційних баз
часово-залежних даних. Першочерговим завданням досліджень є методологічні,
методичні та технічні питання організації реляційних баз даних з урахуванням
часових залежностей даних.
Комплекс досліджень має проблемний характер і значне прикладне значення,
оскільки поряд з добре розробленим математичним апаратом та наявними
реалізаціями реляційних баз даних у відомих СКБД та CASE-засобах фактично не
існує єдиного підходу щодо їхнього використання для побудови баз даних як
інформаційних продуктів. Особливо це відчутно при проектуванні, розробці та
реінжинирингу інформаційних систем більшості відомих видів як локального і
розподіленого характеру, зокрема у системі WWW.
Актуальність