Ви є тут

Стратегія управління доходами торговельних підприємств

Автор: 
Полянко Валентина Василівна
Тип роботи: 
Дис. канд. наук
Рік: 
2002
Артикул:
0402U001173
99 грн
(320 руб)
Додати в кошик

Вміст

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ДОХОДІВ ТОРГОВЕЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
2.1. Аналіз динаміки обсягу доходів
Дослідження доходів торговельних підприємств передбачає, перш за все, проведення аналізу динаміки їх загального обсягу і окремих видів з визначенням тенденцій та умов їх формування на сучасному етапі.
Таке дослідження спрямовано на вирішення таких основних задач:
1. Визначити, яку роль відіграє доход торговельних підприємств у формуванні валового внутрішнього продукту України в сучасних умовах.
2. Охарактеризувати тенденції та умови формування комерційного доходу (доходу від реалізації товарів і платних торговельних послуг) в цілому у торговельній галузі, в тому числі по окремих її ланках.
3. Розглянути основні тенденції розвитку операційних доходів торговельних підприємств в цілому у порівнянні з динамікою обсягу їх операційної діяльності.
4. Визначити основні тенденції розвитку загального обсягу валового і чистого доходів підприємств торгівлі в цілому, в тому числі роздрібних та оптово-посередницьких.
5. Порівняти тенденції розвитку доходів торговельних підприємств з тенденціями розвитку обсягу їх витрат та прибутку з метою подальшої оцінки достатності їх формування.
Інформаційною базою аналізу динаміки обсягу доходів є матеріали офіційної статистики, яка відображає результати групування звітів про фінансові результати діяльності торговельних підприємств за відповідні роки Державним комітетом статистики України.
Але використання цих даних, що публікуються в певних статистичних щорічниках, має суттєві обмеження з позицій вирішення поставлених нами задач дослідження. По-перше, ці дані характеризують доходи з торговельної діяльності не тільки підприємств торгівлі, а й підприємств промисловості, транспорту та інших неторгових підприємств, що здійснюють продаж споживчих товарів безпосередньо населенню через касу підприємства. По-друге, у статистичні звіти про обсяг доходів торговельної галузі, дані про які за 1999-2000 роки наведені у додатку Б, включають доходи не тільки підприємств роздрібної та оптової торгівлі, а й підприємств громадського харчування, в яких механізм їх формування має іншу основу. По-третє, по найбільш узагальнюючих показниках результатів діяльності публіковані статистичні дані поєднують торгівлю з іншими галузями сфери обігу - заготівлею, матеріально-технічним постачанням і збутом.
Для того, щоб усунути ці недоліки, для вирішення основних задач дослідження були використані результати обробки Державним комітетом статистики України первинних звітів торговельних підприємств за 1997-1999 роки, згруповані за окремими видами торговельної діяльності - роздрібної та оптово-посередницької. Ці матеріали відображують результати накопичення даних по формах № 2 "Звіт про фінансові результати" та № 1 "Баланс підприємства" за відповідні роки. В цей період нові національні стандарти бухгалтерського обліку ще не діяли, тому результати обробки містять лише ті показники, які визначались попередніми формами статистичної звітності. Основні результати обробки первинних звітів означених торговельних підприємств за 1997-1999 роки наведені у додатках В; Д; Е; Ж; З.
Для того, щоб визначити, наскільки об'єктивно ці дані можуть характеризувати торговельну галузь в цілому, вони співставлені з даними опублікованої статистики. Результати співставлення показують, що обраний для досліження масив даних становить 65 % у валовому обороті та 67 % у загальній сумі доходів торговельних підприємств за 1999 рік. Це дозволяє нам зробити висновок, що дані обстеження Державного комітету статистики України звітів підприємств роздрібної та оптово-посередницької торгівлі можуть з достатньою повнотою характеризувати умови та тенденції розвитку їх доходів на сучасному етапі.
У процесі аналізу розвитку доходів підприємств торговельної галузі необхідно, в першу чергу, визначити, яку роль вони відіграють у формуванні валового внутрішнього продукту України. З цією метою розглянемо міжгалузеві баланси виробництва та розподілу товарів і послуг в Україні, які було складено за 1998 та 1999 роки ?90, с.54-55; 91, с.44-45?. Згідно з даними цих балансів (див.додаток И) валова додана вартість (яка розраховується як різниця між випуском або реалізацією та проміжним споживанням і характеризує обсяг первинних доходів, що утворюються учасниками відповідної галузі) по підприємствах сфери обігу становила у цінах споживачів у 1998 р. 9262 млн.грн. або 9 % загального обсягу валового внутрішнього продукту цього року. У 1999 р. розмір її збільшився до 11221 млн.грн., однак частка у формуванні загального обсягу валового внутрішнього продукту країни зменшилася до 8,6 %.
Але аналізуючи ці дані слід зазначити, що вони характеризують внесок не тільки підприємств роздрібної та оптової торгівлі, а й підприємств громадського харчування, заготівель, матеріально-технічного постачання і збуту. Виходячи з питомої ваги підприємств роздрібної та оптової торгівлі у загальному валовому обороті цих галузей, їх безпосередній внесок у валовий внутрішній продукт України становив у 1998 році за нашими підрахунками 6 %, а у 1999 р. - 5,8 %. Позитивні тенденції розвитку торговельної галузі у 2000 р. сприяли підвищенню її значимості для формування ВВП. В результаті зростання обсягу випуску в торгівлі, громадському харчуванні вклад галузі у зростання на 5,7 % реального ВВП у ІІІ кварталі 2000 р. склав 0,51 процентного пункта [31, с.33].
У процесі безпосереднього аналізу доходів торговельних підприємств розглянемо, перш за все, тенденції розвитку обсягу комерційних доходів, що ними утворюються, оскільки останні становлять основу формування загальної суми доходів і найбільшою мірою відображають специфіку торговельної дільності. Розвиток обсягу цих доходів у порівнянні з розвитком валового товарообороту торговельних підприємств за 1997-1999 роки наведено в табл.2.1.
Як можна побачити з наведених даних, загальний обсяг комерційних доходів обстежених торговельних підприємств зріс з 10,6 млр