Ви є тут

Конкурентоспроможність машинобудівної продукції та напрями її підвищення

Автор: 
Загорянська Олена Леонідівна
Тип роботи: 
Дис. канд. наук
Рік: 
2005
Артикул:
0405U000928
99 грн
(320 руб)
Додати в кошик

Вміст

РОЗДІЛ 2
Аналіз факторів, що впливають на рівень конкурентоспроможності продукції
підприємств машинобудівної галузі
Аналіз сучасного стану галузі машинобудування в цілому та автомобілебудування і
вагонобудування зокрема [142-145] можна провести на підставі даних державного
комітету статистики (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Структура промислового виробництва в Україні, 1991-2002 роки
Галузь
1991
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Промисловість, усього
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Електроенергетика
3,6
11,0
12,7
12,6
12,2
12,15
12,2
12,6
12,4
Паливна промисловість
3,8
13,2
12,1
11,1
11,2
11,05
10,1
13,1
13,7
Чорна металургія
9,9
21,8
21,9
23,4
21,8
23,15
27,4
28,2
28,8
Хімічна та нафтохімічна промисловість
5,9
7,4
7,6
6,7
6,96
6,8
5,8
6,8
6,5
Машинобудування та металообробка
26,4
16,1
14,7
15,4
14,7
14,58
13,2
11,4
11,0
Легка промисловість
12,3
2,8
2,1
1,7
1,72
1,8
1,5
1,5
1,4
Харчова промисловість
24,4
15,1
16,1
17,2
16,8
18,1
17,8
17,9
17,4
Інші види діяльності
13,7
12,6
12,8
11,9
14,62
12,37
12
8,5
8,8
Дані таблиці 2.1 підтверджують факт посилення паливно-енергетичної і
матеріально-сировинної орієнтації промислового виробництва. Така ситуація може
бути прокоментована факторами [116], що впливають на динаміку промислового
виробництва України, які наведені в таблиці 2.2.
Таблиця 2.2
Забезпеченість окремих держав факторами виробництва, ефективність їхнього
використання
Країна
Фактори виробництва

Трудові ресурси
Основний капітал
Науковий потенціал
ВВП
Е
Англія
6,5
1,2
5,4
1,2
4,5
1,8
8,0
Канада
3,4
1,2
4,7
0,9
1,0
4,4
4,2
Німеччина
9,3
1,0
9,2
1,1
5,3
1,8
9,6
Росія
21,1
0,2
10,3
0,4
39,5
0,1
4,0
США
31,1
1,5
40,4
1,2
26,9
1,7
46,1
Україна
7,4
0,1
2,5
0,3
7,5
0,1
0,7
Франція
5,6
1,5
9,0
0,9
3,2
2,6
8,2
Японія
15,6
1,2
18,6
1,1
12,1
1,6
19,2
Усього:
100
100
100
100
Ф – забезпечення фактором у % до підсумку; М – місце за рівнем забезпечення, Е
– коефіцієнт ефективності використання – виробництво ВВП на одиницю фактора в
країні стосовно середнього рівня.
Аналізуючи дані таблиці 2.2, можна зазначити, що Україна має достатню
забезпеченість трудовими ресурсами; непоганий науковий потенціал, що у свою
чергу має дуже низький коефіцієнт використання. Нестача основного капіталу і
вплив перерахованих вище факторів призводять до зменшення ВВП, а також спаду
обсягів виробництва в машинобудуванні через низьку конкурентоспроможність
продукції останнього, котре є наукомісткою і досить трудомісткою галуззю
промисловості.
Конкурентоспроможність підприємств багато в чому залежить від рівня
конкурентоспроможності їх продукції, де якість, як відзначалося в поперед-ньому
розділі, є основною її складовою. Але не завжди продукція високої якості може
зробити підприємства конкурентоспроможними з тієї причини, що існує велика
кількість факторів (неплатоспроможність покупців, не повне задоволення
продукцією певних вимог споживачів, зайва якість продукції), які можуть
негативно вплинути на рівень конкурентоспроможності продукції досить високої
якості, що робить необхідним, на погляд автора, проведення аналізу діяльності
підприємств вантажного авто- і вагонобудування за наступними напрямками:
- оцінка динаміки виробництва продукції та аналіз виконання плану;
- аналіз потреби в продукції визначеного виду як на вітчизняних, так і на
закордонних ринках збуту;
- оцінка номенклатури продукції, що випускається;
- оцінка рівня якості продукції;
- оцінка додаткових конкурентних переваг продукції;
- оцінка впливу вищенаведених показників на прибуток та рентабельність
машинобудівних підприємств.
Машинобудування є комплексною галуззю, до складу якої входять декілька
однорідних, але спеціалізованих за виробничо-технологічною спільністю і більш
вузькому призначенню продукції галузей (автомобілебудування, вагонобудування
тощо). Такий розподіл дає можливість задовольняти найрізноманітніші потреби
суспільства в складній технічній продукції. Саме наявність тих чи інших потреб
визначає номенклатуру продукції, яка необхідна споживачеві, тому подальший
аналіз спрямований на дослідження промислової продукції за видами, де базою
вихідних даних є таблиця 2.3 [142-145].
Оцінюючи динаміку виробництва найважливіших промислової видів продукції,
зазначаємо таке:
Постійне збільшення виробництва спостерігається тільки по виробництву готового
вугілля, випуск інших видів продукції зменшується, про що свідчать данні
таблиці 2.3. Вийти на рівень виробництва 1990 року державі не вдалося за жодним
видом промислової продукції.
Починаючи з 2000 року спостерігаємо стале зростання обсягів випуску
готового прокату, паперу, цементу та побутових холодильників.
3. Випуск автомобілів коливається то у бік збільшення, то - зменшення. Ця
тенденція може свідчити про спроби вітчизняних виробників підвищити
конкурентоспроможність продукції цієї групи.
Більш детальний аналіз стану машинобудівного комплексу здійснимо на прикладі
підприємств вантажного автомобіле- та вагонобудування.
2.1. Аналіз виробництва та реалізації продукції підприємств вантажного
автомобіле- та вагонобудування
Динаміку парку вантажних автомобілів України за 1999 – 2003 роки відображає
таблиця 2.4. Зіставляючи базисні та змінні індекси росту частки ринку кожного
виробника в загальному обсязі, констатуємо наступне:
- частка ринку фірм далекого зарубіжжя - незначна, можна виділити лише компанію
IVECO, яка вийшла