Вы здесь

Управління і регулювання факторами та наслідками курсової динаміки акцій

Автор: 
Височанський Володимир Юліанович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U000436
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ВИЗНАЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ КУРСОВОЇ ДИНАМІКИ АКЦІЙ
Змінюючись з часом ринкові ціни акції утворюють її курсову динаміку. Зростаюча
курсова динаміка відображає ріст ринкової ціни акції і є передумовою
капітального доходу для інвесторів, які володіють акціями. Спадаюча курсова
динаміка, навпаки, свідчить про зменшення ринкової вартості акції протягом
розглядуваного періоду і пропонує капітальний дохід лише для інвесторів з
короткими позиціями по акції. Будучи складовим елементом доходу від
інвестиційної операції з акцією, капітальний дохід, фактично, в більшості
випадків є найбільшою його часткою. Це пояснюється тим, що будь-яка акція в
більшій чи меншій мірі зазнає коливань ринкової ціни, тоді як існує багато
емітентів, які взагалі не сплачують дивіденди протягом тривалого періоду часу,
а надходження від M&A-операцій та ліквідації підприємтсва є неординарними
випадками для емітента і носять, як правило, разовий характер.
Так як курсова динаміка акції та дохідність операції з нею є взаємопов’язаними,
то відносну мінливість першої можна оцінити, спостерігаючи зміну дохідності
інвестицій у акції. На Рисунку 8 приводяться річні дохідності фінансових
інструментів США за період 1926 – 1993 рр. [78] Для виміру дохідності акцій
було взято портфель, який включає акції п’ятисот фірм і вибраний корпорацією
Standard & Poor’s (відомий також як індекс S&P 500), для того щоб
охарактеризувати ринок в середньому. Як видно з рисунку, дохідність володіння
акціями є найбільш мінливою – цей показник змінювався від самого високого
значення 53,99% в 1933 р. до самого низького – 43,34% в 1931 р. при
середньорічному значенні за вказаний період 12,34%. Інвестиції в акції
забезпечували дохідність, яка в середньому перевищувала дохідність державних
облігацій і казначейських векселів (5,36% і 3,74% відповідно). Проте такі
вкладення є найризиковішими – середнє квадратичне відхилення, яке прийнято
вважати за міру ризику, становило за ними 20,44% за розглядуваний період,
Рисунок 8. Річна дохідність фінансових інструментів США за період 1926 – 1993
рр. [78]

проти 8,67% і 3,32% за державними облігаціями та казначейськими векселями
відповідно. Така висока мінливість курсової динаміки пояснює як низьку ступінь
ефективності фондового ринку, так і динамічну зміну оцінок інвестиційної
вартості акцій з часом. Через відносно високий ступінь ризику та потенційний
капітальний дохід успішне прогнозування курсової динаміки акцій є передумовою
отримання прибутку від операцій з ними.
Здійснюючи аналіз курсової динаміки акції, потрібно чітко усвідомлювати ступінь
ефективності її ринку. За умови абсолютної ефективності ринку, ринкова ціна
акції дорівнює її інвестиційній вартості. З цього виходить, що для
прогнозування курсу акції необхідно визначення її майбутньої інвестиційної
вартості.

Аналіз і застосування фундаментальних чинників при прогнозуванні майбутньої
ціни акцій.
Сукупність методик прогнозування курсової динаміки акцій, які базуються на
принципі залежності її ринкової ціни від фундаментальних факторів, таких як
діяльність емітента, стан галузі, в якій він функціонує, загальноекономічні
фактори (макроекономічна ситуація в країні, ситуація на зовнішніх ринках та
ін.), називається фундаментальним аналізом [1, c. 813], [79, c. 30], [80, c.
149], [81]. Використовуючи ці фактори, фундаментальні аналітики прогнозують
майбутню ціну акції, вираховують теперішню і майбутню її інвестиційні вартості.
Вдалий прогноз майбутньої ринкової ціни буде свідчити про зростаючу чи спадаючу
динаміку ціни акції, тоді як правильно визначена теперішня інвестиційна
вартість за умови неефективного ринку передбачатиме незабаром зміну курсової
динаміки акції в бік першої. Іншими словами, позитивна різниця між ринковою
ціною та інвестиційною вартістю свідчитиме про переоціненість акції ринком і
ймовірну спадаючу курсову динаміку акції в майбутньому, а в протилежному
випадку – її недооціненість і майбутню зростаючу курсову динаміку. Майбутня
інвестиційна вартість може бути застосована в умовах абсолютно ефективного
ринку і, в разі позитивної різниці між нею та теперішньою інвестиційною
вартістю, передбачатиме зростаючу курсову динаміку акції в майбутньому. І
навпаки, негативна різниця між майбутнім та тепершнім значеннями інвестиційної
вартості акції свідчитиме про спадаючу курсову динаміку акції в майбутньому.
Фундаментальний аналіз проводиться у два етапи. На першому аналізується
макроекономічна ситуація та стан галузі, до якої відноситься емітент. На
другому етапі проводять фінансовий аналіз самого емітента акції [1, c.
814-818].
Фондовий ринок як складова частина фінансового ринку тісно пов’язаний з
економічними процесами, які протікають в суспільстві. Як суб’єкти, так і
об’єкти фондового ринку (інвестори та фонди акціонерних товариств відповідно) з
плином часу зазнають впливу з боку різних економічних чинників таких, як
інфляція, ріст виробництва, зміна відсоткових ставок та ін. Стан фондового
ринку відображає очікування інвесторів, їхній погляд на майбутній розвиток
емітентів і економіки країни взагалі. Від зміни економічної кон’юнктури
залежить успішність діяльності емітентів, акції яких обертаються на фондовому
рику. З іншого боку, інвестори, оцінюючи як фінасові результати та перспективи
емітентів в майбутньому, так і зміни в економіці, також впливають на стан та
динаміку фондового ринку в цілому.
Динаміка фондового ринку характеризується перш за все динамікою фондових
інде