Вы здесь

Маркетингова діяльність вищих навчальних закладів фізкультурного профілю у системі кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту України

Автор: 
Приймак Марія Михайлівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U001658
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Методи дослідження
Вибір методів дослідження здійснювався, виходячи з необхідності реалізації головних напрямів дослідження та з урахуванням специфіки об'єкту та предмету дослідження.
Аналіз наукової розробленості проблеми організації маркетингу в ВНЗ фізкультурного профілю взагалі та проблеми зайнятості молодих фахівців, які навчаються у ВНЗ фізкультурного профілю, свідчить про нагальну потребу поглиблення теоретико-методологічних підходів до аналізу, насамперед, предмета дослідження. Не применшуючи важливості досліджень, проведених іншими авторами, слід в той же час визнати, що в багатьох випадках у них не проглядаються досить вивірені методики, що забезпечують поглиблений науковий підхід до аналізу організації маркетингової діяльності ВНЗ фізкультурного профілю та галузевого ринку праці, передумов його становлення і розвитку в Україні і так само місцю кадрових аспектів у маркетинговій стратегії ВНЗ.
Маркетингова діяльність ВНЗ фізкультурного профілю часто трактується як неминучий наслідок активного тиску з боку ринку, а саме споживачів, або як результат, який ліквідує недолік існуючої системи вищої фізкультурної освіти - непідготовленість молодих фахівців до практичної діяльності, низька їхня конкурентоспроможність, надання ВНЗ знань, що не відповідають сучасним вимогам ринку. При цьому в поле зору потрапляє, як правило, чисто зовнішній бік маркетингової діяльності ВНЗ, аналізу підлягає, насамперед, емпіричний матеріал.
У кращому випадку, в окремих роботах можна зустріти в принципі правильний висновок про те, що успішне розгортання маркетингової діяльності ВНЗ фізкультурного профілю сприятиме підвищенню ефективності діючих у країні структур, що займаються рішенням кадрових проблем галузі, а це дозволить молодим фахівцям з фізичного виховання і спорту зайняти провідні місця на галузевому ринку праці.
Вибір правильних методологічних підходів щодо дослідження маркетингової діяльності ВНЗ фізкультурного профілю є важливим не тільки з теоретичної точки зору, але й з практичної. Адже, коли відсутні чіткі уявлення про соціально-економічну природу, об'єктивні передумови розгортання маркетингової діяльності в галузі фізкультурної освіти, дуже складно формувати й удосконалювати маркетингову стратегію ВНЗ фізкультурного профілю як фактора вдосконалення системи кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту в Україні.
Особливо важливим це стає в сучасних умовах, коли система соціально-економічних відносин, в яку інтегрована українська фізкультурна освіта, істотно ускладнилася зі зміною структури попиту на фахівців у зв'язку з ринковою трансформацією галузі, і кожна помилка при реалізації цілей маркетингової діяльності (стратегії маркетингу) ВНЗ фізкультурного профілю приведе до невиправданих витрат на підготовку фахівців, що не знайдуть застосування своїм знанням, умінням та навичкам, дефіциту реально необхідних фахівців.
В основу аналізу соціально-економічної природи маркетингової діяльності ВНЗ фізкультурного профілю у роботі покладений діяльнісний підхід. У нашому випадку мова йде про аналіз маркетингової діяльності ВНЗ фізкультурного профілю як виду діяльності його суб'єктів. Діяльнісний підхід дозволяє здійснювати інтегральний аналіз процесу, форм і результатів діяльності, який здійснюється у рамках ВНЗ фізкультурного профілю. Особливо важливо визнати аналіз визначених аспектів третього з названих компонентів - результату, так як його зміст найчастіше залишається поза межами дослідження.
Під час проведення аналізу маркетингової діяльності ВНЗ в роботі поставлено та вирішено ряд принципово важливих для нашого дослідження завдань використання маркетингового підходу в вирішенні проблем ВНЗ фізкультурного профілю.
По-перше, виявлені особливості середовища, в якому здійснюється маркетингова діяльність, соціально-економічні аспекти результату маркетингової діяльності ВНЗ фізкультурного профілю, визначений характер суб'єктно-об'єктних відносин, що виникають у процесі цієї діяльності. На цій основі з'явилася можливість визначити основні параметри як галузевого ринку праці, так і ринку освітніх послуг, мотивацію учасників ринкових відносин, що, в свою чергу, дало можливість з наукових позицій дати визначення таким поняттям як "ринок праці у сфері фізичної культури і спорту", "маркетингова діяльність ВНЗ фізкультурного профілю", товар "робоча сила фахівця з фізичного виховання і спорту".
По-друге, обґрунтовані з наукових позицій зміст та головні напрями маркетингу ВНЗ фізкультурного профілю в Україні. Це дозволило уникнути вузько економічного підходу аналізу проблеми, включаючи в сферу аналізу не лише економічні, але й соціальні, педагогічні, організаційні, правові та інші механізми розвитку маркетингової діяльності, що відображають специфіку діяльності ВНЗ фізкультурного профілю, їх принципові відмінності від ВНЗ інших сфер діяльності.
Цільовий компонент маркетингової діяльності ВНЗ фізкультурного профілю повинний строго узгоджуватися з цільовим компонентом галузевого ринку праці. Саму ж маркетингову діяльність варто розглядати як діяльність, що забезпечує адаптацію ВНЗ фізкультурного профілю до нових соціально-економічних умов з метою забезпечення країни такими фахівцями, кваліфікація яких відповідала б не тільки зростаючим потребам суспільства, але й вищим світовим стандартам.
Встановлено, що маркетинг ВНЗ фізкультурного профілю це така стратегія їхнього розвитку, яка підпорядковує діяльність ВНЗ потребам сучасного ринку праці у сфері фізичної культури і спорту.
По-третє, виділені й обґрунтовані принципові підходи до організації маркетингової діяльності ВНЗ фізкультурного профілю. Обґрунтування підходів побудоване на критеріях, що відбивають принципові якісні зміни у змісті та структурі навчального процесу підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту в Україні.
По-четверте, у процесі дослідження за допомогою використання діяльнісного підходу в процесі досліджен