Вы здесь

Удосконалення механізму регулювання інвестиційної діяльності в Україні та її регіонах

Автор: 
Савостенко Тетяна Олександрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U001890
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ТА ФАКТОРІВ ІНВЕСТІЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В УКРАЇНІ ТА ЇЇ РЕГІОНАХ
2.1. Стан та проблеми створення привабливого інвестиційного клімату
в Україні та її регіонах
Динаміка обсягів інвестицій значною мірою залежить від стану інвестиційного клімату, тобто певних умов реалізації інвестиційної діяльності на конкретній території.
Розрізняють поняття "інвестиційний клімат" та "інвестиційна привабливість".
Під інвестиційним кліматом розуміють сукупність політичних, правових, економічних, організаційних і соціальних умов, що визначають привабливість і доцільність інвестування тієї чи іншої господарської системи (економіки країни, регіону, підприємства). В деяких економічних публікаціях поняття "інвестиційний клімат" та "інвестиційна привабливість" ототожнюються [179, с.57], [182, с.105].
До показників, що характеризують інвестиційний клімат країни включаються стан та структура виробництва, рівень розвитку робочої сили, наявність та стан банківської системи, стан ринкової інфраструктури, тоді як по уявленню автора поняття "інвестиційний клімат" включає до себе законодавчо-правову базу регулювання інвестиційної діяльності у сфері банківських, фінансово-кредитних відносин, роздержавлення економіки, грошово-валютних відносин, визначення статусу іноземного інвестора, створення умов для підвищення інвестиційної активності населення, регіональної інвестиційної політики, формування позитивного інвестиційного іміджу країни та її регіонів.
Як економічна категорія інвестиційний клімат - це сукупність політичних, законодавчо - правових, та організаційних умов інвестиційної діяльності, які сприяють або гальмують процес інвестування як на макро-, так і на мікрорівні. Відповідно до цього існують певні напрями та сфери впливу держави, де формується відповідний інвестиційний клімат (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Напрями формування інвестиційного клімату держави
Напрями державного впливуСфери впливу

Створення відповідної
законодавчої і нормативної бази
Інвестиційна діяльність
Банківська сфера
Грошово - валютні відносини
Митні тарифи
Комерційна діяльність
Роздержавлення економіки
Фінансово - кредитні відносини
Відносини власності
Створення вільних економічних зон
Міжнародно - договірні відносини
Статус іноземного інвестораЗагальні принципи існування підприємств з іноземними інвестиціями
Майнові права іноземних інвесторів
Діяльність міжнародних
фінансово-кредитних інституцій
Інвестиційна активність населенняМожливості придбання цінних паперів
Ставки Національного банку України на вклади населення
Банківські проценти по кредитах, що надаються населенню
Регіональна інвестиційна політикаНадання особливих прав та повноважень у
сфері залучення інвестиційних ресурсів
Надання пільг та гарантій стосовно інвестицій у регіони та сфери пріоритетного розвиткуФормування позитивного
інвестиційного іміджу країни
та її регіонівСтворення інформаційної системи для
інвесторів як на державному, так і
на регіональному рівні

За роки проведення реформ в Україні були досягнуті певні успіхи в напрямку створення сприятливого інвестиційного клімату, зокрема, забезпечено: зростання обсягів ВВП; фінансову стабілізацію шляхом зниження інфляції, зміцнення власної грошової одиниці і зменшення дисконтної ставки; зростання темпів приватизації. Однак цього недостатньо, залишається ряд проблем, вплив яких негативно позначається на інвестиційному кліматі України і вимагає розв'язання на державному рівні (табл. 2.2).
При створенні сприятливого інвестиційного клімату треба враховувати необхідність забезпечення сталості економічної системи та безпеки держави, відповідність інтересів інвесторів та одержувачів інвестицій, розвиток людського капіталу.
Для характеристики інвестиційного клімату використовується показник інвестиційної привабливості території, який є важливім аспектом у прийнятті інвестиційних рішень та використовується у країнах світу вже більш ніж 30 років. Найбільш відомим у сучасний період є рейтинг журналу "Euromoney", у якому використовуються дев'ять груп показників: ефективність економіки; рівень політичного ризику; стан заборгованості; здібності до обслуговування боргу; кредитоспроможність; доступність банківського кредиту; доступність короткострокового фінансування; доступність довгострокового позичкового капіталу; ймовірність виникнення форс-мажорних обставин. Значення цих показників визначаються експертним або розрахунково-аналітичним шляхом. Вони вимірюються за 10 - бальною шкалою, а потім зважуються у відповідності з важливістю того чи іншого показника та його внеском у загальну оцінку. Методичні підходи та склад показників постійно переглядаються авторами рейтингу залежно від зміни кон'юнктури світового ринку.
Ключове значення для потенційного інвестора мають масштаби економіки (загальний обсяг ВНП, ВНП на душу населення), що визначають розмір потенційного ринку, ступінь політичного та економічного ризиків, валютний курс, існуюча податкова система, економічна стабільність, територіальне розташування країни. За оцінками журналу "Euromoney", у рейтингу країн, привабливих для інвестицій, Україна займає місце в останній чверті з 169 країн, а в підготовленому дослідницькою групою "Бізнес-ризик интернешнл" списку небезпечних для інвестицій країн,
Таблиця 2.2
Класифікація проблем, які мають негативний вплив на
інвестиційний клімат України
Ознаки
групування
Зміст проблем
ЕкономічніНестабільність макроекономічного середовищ