Вы здесь

Державне регулювання розвитку малого бізнесу в регіоні.

Автор: 
Берницька Дарія Іванівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U002125
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИХ механізмів державного регулювання
малого бізнесу в регіоні
2.1 Оцінка розвитку і підтримка малого бізнесу в регіоні
Регіональний аналіз розвитку малого бізнесу має свої особливості за складом
показників та критеріями оцінки стану підприємництва. В такий аналіз доцільно
включати дослідження загальноприйнятих економічних показників. Важливим у
виборі показників є інформаційне забезпечення, можливе дослідження їх динаміки
за рід років. Характерним для кожної групи показників є підбір власних
критеріїв оцінки їх стану, тобто, вивчається динаміка показників, проводиться
співставлення різних показників для вивчення кількісних та якісних змін у
розвитку підприємництва. Показники розвитку малого бізнесу регіону порівнюються
із відповідними даними в Україні, із максимальними та мінімальними значеннями
показників по різних областях, по різних адміністративних одиницях регіону.
Загальну тенденцію розвитку малого бізнесу малих підприємств в регіоні будемо
аналізувати по таких показниках:
- загальна кількість малих підприємств і кількість підприємств на 10 тис.
населення;
- кількість малих підприємств за видами економічної діяльності;
- за формами власності;
- по шляхах формування малих підприємств (демографія);
- за чисельністю працюючих;
- за фінансовими результатами.
В таблиці 2.1 наведені дані по основних показниках розвитку малих підприємств
за 1998 – 2001 рр. У додатку A1 подано кількість малих підприємств по районах і
діаграму кількості малих підприємств (на 10 тис. чоловік наявного населення) в
динаміці за 1996 – 2001 роки.
Таблиця 2.1
Основні показники розвитку малих підприємств за 1998 – 2001 роки
1998
1999
2000
2001
Кількість малих підприємств, одиниць
2423
2689
3030
3468
у % до попереднього року
118,2
110,9
112,7
114,5
на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць
21
23
26
30
Середньорічна кількість працюючих на малих підприємствах, осіб
26230
27441
31133
34979
у % до попереднього року
104,6
113,5
112,4
у розрахунку на одне підприємство, осіб
10
10
10
Одним з основних показників, що характеризують процес становлення малого
бізнесу є динаміка кількості діючих суб’єктів малого підприємництва. З
наведених даних ми бачимо, що на кінець 2001 р. в економіці області
функціонувало 3468 підприємств з середньорічною кількістю працюючих 34979 осіб,
проти 1998 р. кількість працюючих за відповідний період зросла на 33,3 %.
В середньому по області на 10 тис. осіб наявного населення припадає 30
підприємств. Порівняно з 2000 р. цей показник зріс на 4 підприємства, а з 1996
р. – на 20 підприємств.
Аналізуючи цей показник в територіальному розрізі слід відмітити, що розвиток є
нерівномірним. Якщо в середньому по області на 10 тис. чоловік наявного
населення припадає в 2000 – 2001 рр. відповідно 26 і 30 малих підприємств, то в
м. Тернополі припадає 63 і 70 підприємств, в Тернопільському районі – 42 і 47
підприємств. Найменша кількість підприємств на 10 тис. осіб наявного населення
в 2000 р. було по Зборівському району – 8, Підгаєцькому і Гусятинському – 10, а
у 2001 р. найменша кількість підприємств так і залишилася у Гусятинському
районі – 12. В середньому на одному підприємстві малого бізнесу працювало 10
осіб, в тому числі на одному промисловому підприємстві – 13, будівельному – 14,
торговому – 7, транспортному – 11, сільськогосподарському – 18 осіб.
Аналіз діяльності малих підприємств дозволяє простежити певні тенденції за
основними видами економічної діяльності (табл. 2.2, додаток А2, А3, А4).
Таблиця 2.2
Кількість малих підприємств за основними видами економічної діяльності за 2000
– 2001 роки
2000
2001
одиниць
у % до підсумку
одиниць
У % до підсумку
Всього по економіці
3030
100
3468
100
з неї:
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство
184
6,1
266
7,7
Рибне господарство
0,1
0,1
Промисловість
585
19,3
675
19,5
У тому числі:
Добувна
0,1
0,2
Обробна
572
18,9
645
18,6
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
0,3
23
0,7
Будівництво
250
8,3
280
8,1
Оптова та роздрібна торгівля (включаючи торгівлю транспортними засобами та
послуги з їх ремонту)
1263
41,7
1295
37,3
Готелі та ресторани
121
4,0
128
3,7
Транспорт
133
4,4
171
4,9
Фінансова діяльність
17
0,5
21
0,6
Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам
260
8,6
367
10,6
Державне управління
0,3
12
0,3
Освіта
16
0,5
20
0,6
Охорона здоров’я та соціальна допомога
49
1,6
67
1,9
Колективні, громадські та особисті послуги
139
4,6
162
4,7
Переважна більшість суб’єктів малого бізнесу працює у сфері оптової та
роздрібної торгівлі (включаючи торгівлю транспортними засобами та послуги з їх
ремонту) це 1295 підприємств з загальної кількості 3468. питома вага
підприємницьких структур в галузі торгівлі складає 37,3 відсотків,
промисловості – 19,5, в сільському господарстві – 7,7, будівництві – 8,1,
операції з нерухомістю, здавання під найм, та послуги користувачам – 10,6.
Малі підприємства в області перебувають у приватній, колективній, державній та
комунальній власності (рис. 2.1, додаток А5).
Рис. 2.1. Структура кількості малих підприємств за формами власності за 2000 та
2001 роки (у відсотках до загального показника)
У 2001 р. найбільше – майже 60 відсотків малих підприємств складала колективна
власність, а це 2072 підприємства. Якщо дивитись у розрізі основних видів
економічної діяльності, то найбільше цих підприємств припадало на оптову і
роздрібну торгівлю – 793, 441 – промисловість, 126 – сільське господарство.
Приватна власність складає 32,4 відсотки. Прослідковуючи зміну структури форм
власності, можна