Вы здесь

Науково-методичні основи регулювання ринку банківських послуг та їх якості.

Автор: 
Данилюк Олена Василівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U002226
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
дослідження процесу ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ринком банківських послуг та
формування їх якості
2.1. Умови формування конкурентоспроможної банківської системи України
Значення банківської системи для розвитку економіки важко переоцінити, оскільки
банки відіграють важливу роль в забезпеченні грошового обігу, в переміщенні
капіталів, в наданні можливостей промисловим, комерційним підприємствам для
розвитку, в накопиченні збережень населення з метою розквіту держави.
Часто вживаною стала фраза, що банки - це кровеносна система економіки. З цим
твердженням важко сперечатися. Стабільність у банківській сфері дуже важлива не
тільки для розвитку вітчизняної економіки, але й для максимально можливого
залучення до неї іноземних кредитів.
О.Дубілет голова Правління комерційного банку "Приватбанк" [47] пропонує
сучасну банківську систему України умовно поділити на чотири групи банків, які
суттєво відрізняються за масштабами, характером і ефективністю діяльністі:
• системні банки (колишні державні, їх ще називають банками "першої хвилі");
* нові комерційні банки (банки "другої хвилі");
* банки з іноземним капіталом;
* інші (малі) банки.
На цей час більш-менш "системними" можна вважати сім банків з активами більше 1
млрд.грн. ("Промінвестбанк", "Укрсоцбанк", "Ощадбанк", "Укрексімбанк", "Аваль",
"Приватбанк" та "ПУМБ"). В цих банках акумульовано 80% фінансових ресурсів
(кореспондентські рахунки інших банків, кошти на поточних рахунках).
Станом на 1 січня 2002 року в Державному реєстрі банків України зареєстровано
189 банків. Серед них 164 банки (86,8%) – акціонерні товариства, 25 банків
(13,2%) –товариства з обмеженою відповідальністю, 28 банків (14,8%) створено з
участю іноземного капіталу, в тому числі 6 із 100% іноземним капіталом.
Динаміка зростання кількості банків показана на рис. 2.1 [67].
Рис 2.1 Динаміка кількості банків в Україні
Аналіз цієї динаміки дає підставу стверджувати, що:
· в Україні існує тенденція до поступового зменшення загальної кількості
комерційних банків;
· зміни в організаційній формі комерційних банків відображають поступову
трансформацію банків із товариств з обмеженою відповідальністю в акціонерні
товариства відкритого та закритого типу;
· спостерігається стала тенденція збільшення як абсолютної кількості, так і
питомої ваги комерційних банків;
· абсолютна кількість і питома вага комерційних банків, що мають ліцензію НБУ
на здійснення валютних операцій зросла, досягнувши рівня 77% від загальної
кількості банків.
На думку Д. Гладких [32, с.31] зазначені тенденції є результатом політики
держави в особі Національного банку України щодо банківського сектора -
політика яка поєднує в собі і ліберальні, і регулюючі властивості.
На фінансовий стан банків, перспективи їх розвитку впливає система факторів,
визначальним серед яких є рівень капіталізації. Виконуючи регулюючу функцію та
сприяючи захисту від ризиків їх роль у зростанні капіталу посилюється. Цьому
сприяють слідуючі фактори:
· конкуренція між українськими банками за надання широкого спектру послуг для
платоспроможного позичальника;
· конкуренція між українськими банками і банками- нерезидентами;
· залучення коштів зовнішніх інвесторів;
· нестійкий характер економіки, що спонукає банки до значних ризиків,
пов'язаних із прагненням мати стабільні прибутки.
Упродовж багатьох років спостерігається стійка тенденція до зростання
балансового, статутного та регулятивного капіталу про що свідчать дані наведені
в табл. 2.1 [100].
Таблиця 2.1
Структура динаміки балансового та регулятивного капіталу комерційних банків
України
Показники
на 01.01.1999
На 01.01.2000
На 01.01.2001
На 01.07.2001
млн. грн.
Млн. грн.
Млн. грн.
Млн. грн.
Регулятивний капітал
419,7
4307,5
4943,3
5434,3
Статутний капітал
2100,0
43,3
2913,8
19,6
3666,0
56,8
4028,5
57,2
Результат минулих років
1809,8
37,3
1860,0
31,6
1702,4
26,4
1372,0
19,5
Субординований борг
98,0
2,0
98,0
1,7
570,1
8,8
659,0
9,0
Резервний фонд
274,2
5,7
346,7
5,9
388,5
6,0
504,7
7,2
Результат поточного року
448,7
9,3
512,8
8,7
-29,6
-0,4
68,0
1,0
Інший капітал
112,0
2,4
146,3
2,5
152,2
2,4
436,6
6,43
Всього капіталу
4842,7
100
5877,6
100
6449,6
100
7038,8
100
Зростання капіталу в основному проходило за рахунок збільшення статутних фондів
і залучення субординованого боргу.
Банківська система України достатньо капіталізована, про що свідчить показник
достатності капіталу 13,4% (мінімальна норма 4%). Щоправда, спостерігається
тенденція до зниження зазначеного показника, оскільки активи зростають швидше,
ніж капітал. Однією з причин цього є переоцінка валютної частини активів.
Фінансова стійкість та ефективність діяльності комерційних банків значною мірою
залежить від якості, стабільності їх ресурсної бази, оптимального
співвідношення між статутним капіталом, резервним фондом, коштами суб'єктів
господарювання, вкладами населення, субординованим боргом, тощо.
Економічна ситуація в Україні в 2001 -2002 році помітно відрізнялась від
попередніх років. Основними тенденціями в економіці країни в цей період були:
· зростання обсягів промислового виробництва;
· зростання валового внутрішнього продукту;
· реформування сільськогосподарського сектору економіки;
· зростання номінальних і реальних доходів неселення;
· відносна стабілізація національної валюти;
· ліквідація заборгованості по пенсіях та зарплатах.
Позитивні зрушення в економіці сприяли й розвитку банківської системи. Майже на
всіх основних ринках банківських послуг в 2001 році спостерігалось помітне
нарощування обсягів операцій, при цьому: чисті активи комерційних банків зросли
з початку року в 1,4 рази; обсяг кредитів,