Вы здесь

Організаційно-методологічні аспекти обліку податкових платежів підприємства для цілей прийняття управлінських рішень (на прикладі підприємств харчової промисловості).

Автор: 
Негрич Інна Михайлівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U002525
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

2.1. Принципи побудови та критичний аналіз системи обліку податкових платежів на підприємстві

Аналіз спеціальної наукової літератури щодо бухгалтерського обліку податків показав, що на сьогодні з точки зору джерел нарахування податкових платежів у бухгалтерському обліку (витратні рахунки чи за рахунок доходу) не виникає дискусії. Та на нашу думку, дане питання є недостатньо вивченим та потребує вдосконалення. Ми спробуємо довести, що діюча методика обліку податкових платежів не відповідає головній функції бухгалтерського обліку - інформативності.
Так, відповідно Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291, для відображення всього спектру розрахунків підприємства з бюджетом та позабюджетними фондами, включаючи податки, які згідно законодавства утримуються підприємством з фізичних осіб, а також фінансові санкції, які стягуються в дохід Державного бюджету призначений рахунок 64 "Розрахунки за податками і платежами"
По кредиту рахунка 64 відображаються нараховані платежі до бюджету, по дебету - належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо.
Рахунок 64 "Розрахунки за податками і платежами" має субрахунки 641"Розрахунки за податками", 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами". Субрахунки 643 "Податкові зобов'язання" та 644 "Податковий кредит" призначені для обліку податку на додану вартість не за принципом нарахування і відповідності, а за принципом першої події.
На субрахунку 641 "Розрахунки за податками" ведеться облік податків, які нараховуються і сплачуються відповідно до чинного законодавства (податок на прибуток, податок на додану вартість, акцизний збір та ін.)
На субрахунку 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" ведеться облік розрахунків за зборами (обов'язковими платежами), які справляються відповідно до чинного законодавства.
Для ведення обліку розрахунків за зборами на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття та ін. призначений рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням".
За кредитом рахунка 65 "Розрахунки за страхуванням" відображаються нараховані зобов'язання за страхуванням, а також одержані від органів страхування кошти, за дебетом - погашення заборгованості та витрачання коштів страхування на підприємстві.
Рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням" має субрахунки 651 "За пенсійним забезпеченням", 652 "За соціальним страхуванням" та 653 "За страхуванням на випадок безробіття"
На субрахунку 651 "За пенсійним забезпеченням" ведеться облік розрахунків з Пенсійним фондом України за збором на обов'язкове пенсійне страхування.
На субрахунку 652 "За соціальним страхуванням" ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування України за збором на обов'язкове соціальне страхування.
На субрахунку 653 "За страхуванням на випадок безробіття" ведеться облік розрахунків з Державним бюджетом України за збором на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття.
Виходячи з економічної теорії джерелами нарахування податків до бюджету є:
1. Дохід (податок на додану вартість, акцизний збір);
2. Витрати (податки і збори, що нараховуються на фонд оплати праці, плата за землю, комунальний податок, податок з власників транспортних засобів та ін. платежі);
3. прибуток (податок на прибуток).
Однак, з точки зору бухгалтерського обліку джерелами нарахування податкових платежів є витрати та дохід (рис.2.1-2.4)
Методологію обліку податків (у складі витрат)визначає Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999р. N318. Відповідно до П(С)БО 16 податкові платежі підприємства включаються до складу:
- виробничої собівартості (робіт, послуг) (нарахування на фонд оплати праці та ін податкові платежі, які згідно чинного законодавства включаються до собівартості);
- адміністративних витрат (нарахування на фонд оплати праці, плата за землю, податок з власників транспортних засобів та ін.);
- витрат на збут (нарахування на фонд оплати праці, податок з реклами);
- інших витрат операційної діяльності(нарахування на фонд оплати праці, збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства).
Згідно П(С)БО 15 в складі доходу враховуються такі непрямі податки як податок на додану вартість, акцизний збір.
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій містить у своєму складі 7 клас "Доходи і результати діяльності", 8 клас "Витрати за елементами" та клас 9 "Витрати діяльності", використання яких призначено для обліку фінансових результатів підприємства (зокрема, для обліку податкових платежів)
Для обліку податкових платежів (у складі витрат) передбачено три варіанти обліку.
Перший варіант (рис.2.1) передбачає застосування для обліку лише рахунків класу 9. При цьому за дебетом рахунків класу 9 відображаються суми нарахованих податкових платежів, а за кредитом - списання цих сум на рахунок 79 "Фінансові результати".
Другий варіант (рис.2.2) обліку передбачає одночасне застосування рахунків класу 8 та 9. При застосуванні вказаного варіанта з допомогою рахунків класу 8 накопичується інформація про операційні витрат за елементами (відрахування на соціальні заходи, інші податкові платежі у складі інших операційних витрат та податок на прибуток у складі інших витрат). За дебетом цих рахунків відображаються, зокрема, суми нарахованих податкових платежів, за кредитом - списання на рахунок 23 "Виробництво" податкових платежів, які прямо включаються до виробни