Вы здесь

Інтродукція видів роду Карія (Carya Nutt.) в Україні

Автор: 
Божок Володимир Олександрович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U002786
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ПРОГРАМА, МЕТОДИКА ТА ОБ'ЄКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Програма досліджень
Для досягнення поставленої мети передбачено дослідити інтродуковані на територію України види карії, тобто:
* провести їх інвентаризацію в місцях зростання;
* вивчити особливості морфологічної будови та уточнити видовий склад;
* порівняти фенологію розвитку карії та порід-супутників із природного аре-алу, визначити життєздатність видів карії в умовах штучного ареалу;
* проаналізувати хід плодоношення та якість насіння в різних кліматичних зонах України;
* передбачити можливості створення насіннєвої бази та необхідність залучен-ня насіння окремих видів із природного ареалу;
* розробити технологію підготовки насіння до сівби в умовах відкритого ґрун-ту та агротехніку вирощування садивного матеріалу найпоширеніших видів карії;
* вивчити особливості росту карії в молодому віці, передбачити підбір порід для створення лісових культур у різних типах лісу;
* дослідити біоекологічні особливості росту та догляду за культурами в мо-лодому віці;
* врахувати агроекологічні особливості карії для розробки районування те-риторії України з метою її впровадження;
* проаналізувати анатомічні особливості будови та провести дослідження фі-зико-механічних властивостей деревини з метою її використання в народно-му господарстві.
2.2. Методика досліджень
Теоретичні та експериментальні роботи проведені з використанням за-гальноприйнятих екологічних, лісівничих, таксаційних, фенологічних та мате-матичних методик [1,14,16,25,26,30,40,44,50,57,77,91,99,100,101,138]. Дослі- дження фізико-механічних властивостей деревини проведено відповідно до діючих стандартів, список яких наведено окремо в літературі.
Назви видів карії в розділі "Історія та стан вивчення проблеми" подані в тій інтерпретації, що трапляється в літературі з часів їх виділення та обґрун-тування окремими авторами, а в подальшому використані українські та латин-ські назви з останніх академічних видань як вітчизняних, так і зарубіжних авто-рів [34,58,64,81,143,167,168]. Назви інших видів дерев, кущів і трав'янистих рослин уточнені і наведені відповідно до каталогів та визначників вітчизняних академічних видань.
Для тих видів карії, що зустрічаються на території України, крім українських та латинських назв, наведені також вживані в природному ареалі зростання англійські назви.
Інвентаризація видів карії. У зв'язку з тим, що карія на території України зростає невеликими біогрупами та поодинокими деревами в парках, ботанічних садах, скверах, на присадибних ділянках і т.д., за виключенням більш компактної групи дерев у Соболівському лісництві Гайсинського ДЛГ на площі 0,2 га, ми відмовились від традиційної методики закладання пробних площ із визначенням складу, повноти та запасу насаджень. Інші таксаційні показники (висота, діаметр, об'єм стовбура, діаметр крони) наведені лише для карії. Для визначення об'єму стовбура карії користувалися нормативними матеріалами визначення запасу по дубу звичайному для умов України*.
*Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молда-вии. __ К.: Урожай, 1987. - 558 с.
Тип умов зростання (а також і тип лісу) уточнювали за наявністю навколишніх дерев, присутністю в складі підросту, підліску, трав'яного покриву, рельєфу місцевості та родючістю ґрунту. Перед проведенням інвентаризації особливу увагу звертали на інформаційні матеріали: літературні джерела, таксаційні описи, каталоги, періодичні видання і т.д. Як правило, старі дерева карії занесені в каталоги й описані у спеціальній літературі. На таких ділянках нами фіксувались лише зміни в характері росту, плодоношенні та біологічній стій-кості виду. На вперше виявлених ділянках зростання карії уточнювався видо-вий склад, вивчалась історія створення цієї біогрупи. Проте не завжди вдава-лось уточнити походження насіння та дату садіння. Якщо карія висаджувалась одночасно з іншими породами, то віковим буравом брались зразки деревини з навколишніх порід для уточнення віку дерев.
Такі роботи проводились у літній та осінній періоди. Це давало мож-ливість не лише уточнити видову належність карії, але й відзначити її пло-доношення, а за можливістю і зібрати насіння для наступних досліджень.
Враховуючи терміни роботи над дисертацією, нам вдалось охопити дослідженнями тридцять одну ділянку з участю карії у різних районах України (додаток А), що дозволило виявити вплив кліматичних умов на стан та розви-ток карії і розробити схему районування території України для її впровадження в лісові культури.
Фенологія карії. Спостереження за проходженням карією, горіхом грецьким, горіхом чорним та дубом північним окремих фенофаз росту та роз-витку проводилось нами протягом чотирьох років за методикою Н.Е.Булигіна [25] та І.Н.Бейдеман [16]. Ці породи вибрані не випадково. Дуб північний та горіх чорний є породами-супутниками карії в природних популяціях, вони більше поширені і вивчені на території України [38,49,109]. Як і горіх грецький, ці породи взяті нами в якості контрольних при фенологічній оцінці карії. При аналізі результатів фенологічних спостережень використані також матеріали Г.Е.Мисника [88,89,91] щодо окремих видів карії для умов південних та схід-них районів України.
Здатність карії в повному об'ємі проходити цикли сезонного та онтоге-нетичного розвитку оцінювали показниками життєздатності, що розроблені й введені П.І.Лапіним та С.В.Сіднєвою [77]. За цією методикою нами проведена оцінка життєздатності п'яти видів карії у м. Львові, Мукачеві, Гайсині, Ужгоро-ді та Києві.
Для оцінки життєздатності і перспективи інтродукції авторами [77] рекомендовано сім показників, які можуть бути визначені шляхом візуальних спостережень за загальним і сезонним розвитком деревних порід і разом з цим характеризувати стан і можливості існування цих порід у певному районі. До цих показників автори відносять: ступінь щорічного визрівання пагонів, зимо-стійкість, збереження форми крони, здатність до пагоноутвор