Вы здесь

Бухгалтерська фінансова звітність: методологія складання і практика використання

Автор: 
Коробко Оксана Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U003495
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ЇХ ПРОГНОЗУВАННЯ
2.1. Методика аналізу і прогнозування показників бухгалтерської фінансової звітності

Ефективне функціонування фінансового менеджменту на підприємстві передбачає формування та підтримання оптимальної структури фінансових ресурсів підприємства, які б дозволили йому успішно здійснювати свою господарську діяльність, отримувати максимально можливий прибуток та забезпечувати фінансову стійкість і платоспроможність. Ключовим моментом при цьому стає аналіз бухгалтерської фінансової звітності як найбільш повного та об'єктивного джерела інформації про підприємство.
"Під аналізом фінансової звітності розуміють висвітлення взаємозв'язків і взаємозалежностей між різними показниками його фінансово-господарської діяльності, що представлені в звітності" [82,с.18].
Використання інформації бухгалтерської фінансової звітності дозволяє визначити сукупність параметрів фінансового стану підприємства та результатів його діяльності в минулому з метою оцінки його майбутніх умов господарювання. Аналіз бухгалтерської фінансової звітності є одним із розділів фінансового аналізу, за допомогою якого здійснюється об'єктивна оцінка внутрішніх і зовнішніх відносин об'єкта, який аналізується, оцінюється можливість підвищення ефективності функціонування підприємства за рахунок раціональної фінансової політики, а також напрямки його розвитку.
Дослідження методики аналізу показників бухгалтерської фінансової звітності дозволяє стверджувати про значну кількість її напрямків при вивченні господарських процесів. Досить часто вітчизняними фахівцями з фінансового аналізу використовуються методики з російської практики, проте в роботах не завжди присутні рекомендації щодо адаптації даних методик до реальних умов господарювання та існуючого інформаційного забезпечення. Ґрунтуючись на цій позиції можна стверджувати, що основними напрямками удосконалення методики аналізу бухгалтерської фінансової звітності є подальша розробка теоретичних основ методики та підвищення ефективності використання даних аналізу через приведення їх до зіставності.
Методика фінансового аналізу залежить від поставлених цілей і задач. Такі передумови визначають необхідність вивчення та удосконалення системи аналізу і прогнозування показників бухгалтерської фінансової звітності, що дозволить найбільш повно врахувати запити користувачів.
Формування інформаційно-аналітичних засад аналізу та прогнозування показників бухгалтерської фінансової звітності передбачає визначення наступних елементів: суб'єкти, об'єкти, мета та задачі, інструменти аналізу і прогнозу, методичні прийоми. В загальному вигляді система аналізу і прогнозування показників бухгалтерської фінансової звітності представлена на рисунку 2.1.
Всі елементи представленої системи дозволяють ефективно використовувати дані аналізу бухгалтерської фінансової звітності в управлінні фінансово-господарською діяльністю. Розглянемо детально основні задачі аналізу та методичні прийоми, що забезпечують їх реалізацію.
Мета аналізу, що визначається зовнішніми та внутрішніми користувачами, передбачає оцінку фінансово-господарської діяльності підприємства, перспективи його розвитку, формує задачі та основні напрямки аналізу. Основними задачами аналізу бухгалтерської фінансової звітності є:
? оцінка облікових правил і процедур формування бухгалтерської фінансової звітності;
? підготовка бухгалтерської фінансової звітності до аналізу;
? експрес-аналіз бухгалтерської фінансової звітності;
? поглиблений аналіз фінансово-господарської діяльності та виявлення можливостей її поліпшення.
Суб'єкти: внутрішні і зовнішні користувачіОб'єкти: фінансово-господарська діяльністьМета аналізу: оцінка діяльності підприємства та перспектив його розвиткуЗадачі аналізуОцінка облікових правил і процедур формування бухгалтерської фінансової звітностіПідготовка бухгалтерської фінансової звітності до аналізуЕкспрес-аналізПоглиблений аналіз фінансово-господарської діяльностіІнструменти аналізуСистема показниківКритеріїМетодичні прийомивартіснікількісніякісніекономічнісоціальніВертикальний аналізМетоди екстраполяціїГоризонтальний аналізМатричні моделіАналіз трендівМетоди факторного аналізуКоефіцієнтний аналізДетерміновані зв'язкиСтохастичні зв'язкиУзагальнення і реалізація результатів аналізуОцінка результатів аналізуОформлення висновків та розробка рекомендаційВаріанти оптимальних управлінських рішеньРис. 2.1. Система аналізу і прогнозування показників бухгалтерської фінансової звітності
Оскільки кожна з вище перерахованих задач включає ряд завдань, що їй підпорядковані, та визначають етапи аналізу, зупинимось на них більш детально.
Бухгалтерська фінансова звітність формується шляхом вибору підприємством окремих принципів, прийомів та методів бухгалтерського обліку, тому першим етапом аналізу бухгалтерської фінансової звітності повинно стати вивчення їх впливу на дані, що аналізуються. На даному етапі доцільним є вивчення непрямої облікової інформації, що стосується бухгалтерської фінансової звітності. Такий підхід забезпечить зіставність розрахованих показників фінансово-господарської діяльності підприємства та ефективність їх використання.
На другому етапі здійснюється підготовка бухгалтерської фінансової звітності до аналізу. Зокрема, перевіряють фінансову інформацію за формальними і якісними ознаками, для підвищення її достовірності і аналітичності. З цією метою оцінюють відповідність формування джерел фінансової інформації до діючих положень законодавчо-нормативної бази, перевіряють взаємозв'язок і узгодженість складових бухгалтерської фінансової звітності, оцінюють реальність окремих її показників.
Повнота та достовірність аналізу бухгалтерської фінансової звітності в значній мірі залежить від побудови агрегованих аналітичних