Вы здесь

Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничорудної промисловості Кривбасу

Автор: 
Коновалова Оксана Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
3403U004078
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ГІРНИЧОРУДНОГО ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Аналіз формування оборотних активів
Важливим напрямком управління оборотними активами є управління процесом їх формування, причому, забезпеченню оптимальності їх складу та структури належить чільне місце. Від раціональності їх розміщення та ефективності використання у великій мірі залежить успіх підприємства. Тому, в процесі аналізу потрібно звернути увагу , насамперед, на склад і структуру оборотних активів, розміщення їх у сфері виробництва і обігу, ефективність використання, а також розглянути окремі групи оборотних активів, що здійснюють найбільш істотний вплив на платоспроможність і фінансову стійкість підприємства.
Основним джерелом інформації для аналізу складу та структури оборотних активів слугує форма 1 "Баланс", яка належить до фінансової звітності кожного підприємства. Методичні засади, за якими складається ця форма фінансових звітів, регулюються цілим рядом нормативних документів [37,38,40,45,48], та знайшли своє відображення в працях провідних українських науковців [80,81,82,83]. Зокрема, Кужельний М.В. та Лінник В.Г. відзначають, що для одержання узагальнених даних про стан та використання господарських засобів їх об'єднують в групи та розділи і слід відрізняти три способи групування господарських засобів та джерел їх утворення, які відображаються у різних статтях Балансу:
перший - за функціональною роллю господарських засобів (активів) та порядком утворення й цільовим призначенням (пасив);
другий - за способом перенесення вартості засобів виробництва на продукт, у створенні якого вони брали участь, а джерел - за формами утворення і цільовим призначенням;
третій - за цільовим призначенням засобів господарювання і джерел їх утворення.
Групування статей Балансу за першим способом відбувається для отримання даних про обсяг ресурсів підприємства в цілому з виокремленням закріплених за сферою виробництва засобів праці, предметів праці; сферою обігу - предметів обігу, коштів у розрахунках; невиробничою сферою - засобів довгострокового споживання, засобів короткострокового споживання [80, с.101].
Також, вони відзначають, що позитивні показники оборотних активів - це необхідна передумова нормального фінансового стану підприємства, який безпосередньо залежить від структури, обсягу і стану виробничих запасів, незавершеного виробництва, коштів, розрахунків та інших активів [80, с.102].
На початку нашого дослідження звернемо увагу на загальну динаміку питомої ваги оборотних активів промислових підприємств України, представлену у наступній таблиці:
Таблиця 2.1
Оборотні активи за галузями економіки (станом на кінець року, %)**
Галузь
1987
1988
1989
1995
1997
1998*1
1999*1
2000*2
2001*21. Всього оборотних активів за всіма галузями,
з них:
ТМЦ
1.1. В т.ч.,
оборотні активи промисловості, всього,
з них:
ТМЦ100,00
71,83
32,50
74,67100,00
67,82
31,88
72,53100,00
68,22
32,64
72,93100,00
44,19
50,66
47,13100,00
36,42
44,62
43,87100,00
28,39
42,65
34,43100,00
24,82
41,94
29,97100,00
23,92
34,19
32,46100,00
23,06
39,47
27,12
*1 - Крім банків, малих підприємств та бюджетних установ;
*2 - Крім банків та бюджетних установ;
** - "Народне господарство Української РСР в 1989 році: Стат. щорічник", К.: Техніка, - 1990.- 468 с.;
"Статистичний щорічник України за 1998 рік", К.: Техніка, - 1999. - 576 с.;
"Статистичний щорічник України за 2001 рік", К.: Техніка, - 2002. - 646 с.

Як свідчать дані табл. 2.1, найбільшою питома вага оборотних активів промислових підприємств була у 1995 році і складала 50,66% після чого поступово зменшилась до 2000 року на 16,5% (34,19%-50,66%). Особливої уваги заслуговує динаміка питомої ваги оборотних активів в запасах ТМЦ у загальній їх величині. На українських підприємствах всіх галузей і на промислових зокрема, доля ТМЦ в оборотних активах була найбільшою у 1987 році - 71,83% та 74,67%, відповідно. Далі, під впливом змін в умовах господарювання, ця частка поступово, але невпинно, скорочувалась і у 2001 році, порівняно з 1987, знизилась на 48,8% (23,06% - 71,83%). У промисловості найнижчого значення питома вага ТМЦ у загальній вартості оборотних активів набула у 2001 році, коли, порівняно з 1987 роком, вона знизилася на 47,6% (27,12% - 74,67%), або майже в 3 рази (74,67/27,12).
Повертаючись до розгляду структури оборотних активів українських підприємств у 1995 - 2001 роках (див. табл.1.1.), слід зазначити, що протягом всього періоду зберігаються однакові тенденції:
по-перше - найбільшу питому вагу в складі оборотних активів займає дебіторська заборгованість, яка в 2001 році зросла, порівняно з 1995 роком, на 40,2% (68,5% - 28,3%), або більше, ніж в 2 рази (68,5/28,3);
по-друге - найменшу питому вагу серед оборотних активів займають грошові кошти, які набували мінімального значення у 1997 році, що було пов'язане із загальною кризовою ситуацією в українській економіці. Відтоді, їх питома вага зросла на 1,6% (3,4% - 1,8%), або майже в 2 рази (3,4/1,8);
по-третє - поступово знижується питома вага ТМЦ, про що вже йшлося раніше (див. табл. 2.1);
Проводячи дослідження, особливу увагу необхідно приділити такій галузі, як чорна металургія, яка є однією з провідних у вітчизняній економіці. Розглянемо, спочатку, динаміку питомої ваги оборотних активів у майні підприємств цієї галузі, представлену рис. 2.1.
Як бачимо, динаміка оборотних активів за останні роки опосередковано відбиває економічну ситуацію в українській економіці цього періоду: різке погіршення ситуації в галузі у 1996 -1998 рр., а потім поступове дуже повільне покращення становища у 1999 - 2001 рр. в основному, завдяки проведенню економічного експерименту на