Вы здесь

Стратегічні засади розвитку зовнішньотороговельних зв'язків України з країнами СНД

Автор: 
Щербина Ольга Вікторівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U004342
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ЗВ`ЯЗКІВ З КРАЇНАМИ СНД

2.1. Визначення передумов конвергенції інтеграційних процесів на макрорівні в межах СНД

При набутті країнами на пострадянському просторі державності і незалежності виникла необхідність створення умов для вільного переміщення товарів, капіталів і робочої сили. Цей процес, як показує дослідження, відбувався з різною швидкістю в країнах на терені СНД, що обумовило створення двох груп регіональних економічних об'єднань з різними принципами взаємодії. Об'єднання першої групи націлюються на прискорення інтеграції при більш тісній економічній та політичній взаємодії, це - Союзна Держава Білорусі і Росії та Євразійське економічне співтовариство. В другу групу входять ті об'єднання, які формуються на базі суто регіональних інтересів: Центральноазіатське економічне співтовариство Казахстану, Киргизстану, Узбекистану і Таджикистану та альянс Грузії, Узбекистану, України, Азербайджану та Молдови (дані об'єднання ґрунтуються на спільному використанні транспортно-комунікаційного потенціалу цих країн).
Для виміру інтеграційних тенденцій у регіональних об'єднаннях країн СНД та оцінки її посилення або послаблення застосовуються відповідні критерії, побудовані виходячи з сутності інтеграційного процесу. Нині теорія і практика інтеграції враховують, що економічна інтеграція здійснюється на двох рівнях - країн в цілому і їх суб'єктів господарювання. На першому рівні економічна інтеграція розглядається як добровільно узгоджений розвиток відтворювальних процесів суверенних держав. На другому - як вільне переміщення товарів, послуг, капіталів і робочої сили суб'єктів господарювання країн, що інтегруються. Такий підхід дозволяв автору сформувати систему критеріїв інтеграції, що дозволяє оцінювати інтеграційні процеси на двох рівнях з використанням наявних статистичних матеріалів за наступними показниками:
- зміна (зростання або зниження) ЗТО між країнами СНД, що входять в регіональні об'єднання;
- зміна частки ЗТО всередині регіональних об'єднань країн СНД у їх загальному ЗТО з країнами ближнього зарубіжжя;
- зміна (посилення або послаблення) тенденцій взаємодоповнення структур промислового виробництва країн СНД, що входять у регіональні об'єднання;
- зміна тенденцій взаємодоповнення структур інвестицій в основний капітал по галузях промисловості регіональних об'єднань країн СНД (Збільшення значень цих критеріїв свідчить про підвищення рівня узгодженості відтворювальних процесів держав Співдружності відповідного регіонального об'єднання, тобто про посилення інтеграційних тенденцій у даному об'єднанні, їх зменшення - означає послаблення);
- макроекономічні показники виробництва і роздрібного товарообігу в розрахунку на душу населення;
- середньомісячна заробітна плата і пенсія;
- споживання основних продуктів харчування в розрахунку на душу населення (Зближення значень цих критеріїв у різних країн свідчить про посилення взаємного вільного "перепливу" їхніх товарів, послуг, праці і капіталів, що підвищує рівень рівномірності розвитку країн СНД, тобто наближення їх до умови конвергенції, що означає посилення тенденцій до мікроінтеграції. Розбіжність розмірів вказаних критеріїв у країнах СНД, що входять до різних регіональних об'єднань дозволяє зробити висновок про послаблення їхніх інтеграційних тенденцій).
Відповідно до кожного з цих критеріїв був зроблений аналіз економіки країн СНД, що входять до регіональних об'єднань, результати якого викладаються нижче.
- Критерій зміна (зростання або зниження) обсягу ЗТО між країнами СНД, які входять в регіональні об'єднання. Розрахунки за цим критерієм (табл. 2.1) показують, що в 1997 р. у порівнянні з 1996 р. спостерігалося зростання ЗТО всередині регіонального об'єднання (між країнами, що входять у нього) у СДБР - на 47,9%, ГУУАМ - на 20,3%, ЄврАзЕС - на 17,1%, і тільки у ЦАЕС відбувався спад товарообігу на 6,0%.
Таблиця 2.1.
Динаміка ЗТО в межах регіональних об'єднань країн СНД (в постійних цінах)
Темпи приросту (+), зниження (-), в % до попереднього року2000 р. в % до 19905 р.1997 р.1998 р.2000 р.СДБР+47,9-5,0+32,6157,3ЄврАзЕС+17,1-11,8+40,3103,3ЦАЕС-6,0-11,2-4,991,7ГУУАМ+20,3-38,5+31,3105,2 Розраховано за [33, с. 149; 94].

Аналіз динаміки ЗТО всередині регіональних об'єднань, у країнах, що до них входять (табл. 2.2), показав, що у 2000 р. частка ЗТО всередині регіонального об'єднання країн СНД у всьому ЗТО з ближнім зарубіжжям була помітно більша, ніж у 1990 р., у СДБР, ЦАЕС, ГУУАМ, істотно нижча - у ЄврАзЕС.
Таблиця 2.2.
Динаміка ЗТО країн СНД регіональних об'єднань (в дол. США)
Регіональні об'єднання країн
СНДКраїни СНД, що входять в
регіональні об'єднанняТемпи приросту (+), зниження (-), в % до попереднього року2000 р. в % до 1990 р.1997 р.1998 р.2000 р.СДБРБілорусь+47.9-5.0+32,6157,3Росія+47.9-5.0+32,6157,3ЄврАзЕСБілорусь+45.7-3,4+32,5128,2Казахстан-20.8-22.9+66,2121,5Киргизстан-17.0-3.5-5,292,5Росія-21.0-14.2+4093,6Таджикистан-1.6-7.2+51,876,4ЦАЕСКазахстан-31.9-14.3+23,444,6Киргизстан-20.9-13.2+16187,2Таджикистан-0.2-3.0-29,2128,6Узбекистан+20.7-13.7--ГУУАМГрузія-39.7-27.7+25,6153,8Україна+8.9-41.3+45,443,5Узбекистан+201.9-52.4--Азербайджан+17.2-32.6+0,9104,8Молдова-23.5-24.5+23,490,1 Розраховано за [33, с. 149; 94]

- Критерій зміна (зростання або зниження) частки ЗТО всередині регіональних об'єднань країн СНД у всьому ЗТО з ближнім зарубіжжям. Відповідно до даного критерію зростання цієї частки свідчить про посилення інтеграційних тенденцій, зниження - про їх послаблення. Результати розрахунків свідчать, що в аналізованих регіональних об'єднаннях країн СНД у 1990-2000 рр. були присутні обидві тенденції (табл. 2.3).
Таблиця 2.3.
Частка ЗТО в межах регіональних об'єднань країн СНД в всьому їх ЗТО з ближнім заруб