Вы здесь

Організування та інвестування інтегрованих виробничо-господарських структур

Автор: 
Бажанова Анна Ігорівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U000121
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ДОСЛІДЖЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ТА УМОВ ІНТЕГРАЦІЇ ІДПРИЕМСТВ
2.1. Умови доцільності створення інтегрованих виробничо-господарських структур

Інтегровані виробничо-господарські структури формуються з метою підвищення ефективності функціонування підприємств-учасників й реалізації завдань, які самостійно не в змозі реалізувати жоден з учасників об'єднання самостійно.
За дослідженнями С.Гальперина, М.Дороднєвої, Ю.Мишина і Є.Пухова, об'єктивність ухвалення рішення про створення інтегрованих виробничо-господарських структур слід оцінювати за такими критеріями (205(:
орієнтація основної діяльності ІВГС на пріоритети державної промислової політики і пріоритетні напрямки розвитку галузевої структури промисловості;
відповідність основних принципів створення ІВГС державним пріоритетам у галузі формування таких структур;
оптимальність організаційної структури і складу учасників;
забезпечення стійкості ІВГС;
забезпечення внутрішньої керованості й контролю в процесі функціонування ІВГС;
виникнення додаткової економічної вигоди від проведення спільної діяльності учасниками ІВГС;
створення умов для досягнення цілей і завдань, які ставлять перед собою учасники ІВГС тощо.
Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що виділені критерії автори розглядають як чинники, які впливають на ухвалення рішення про створення ІВГС. Два перших із зазначених критеріїв на практиці враховуватимуться тільки у випадку, якщо учасниками ІВГС є державні підприємства, або ІВГС претендує на створення для нього державою режиму особливого сприяння. До того ж автори залишили поза увагою окремі аспекти функціонування інтегрованих виробничо-господарських структур, зокрема, адаптованість ІВГС до ринкових змін і здатність ІВГС досягати фінансових та інших цілей, які за рівнем вищі, за ті, які підприємства-учасники можуть досягнути самостійно.
Необхідність формування ІВГС обумовлюється можливістю розв'язання проблем, які підвищують ризик реалізації інвестицій. Джерелами виникнення ризику у процесі реалізації інвестиційних проектів є:
1) система забезпечення виробничого процесу сировиною, матеріалами, енергією;
2) система реалізації інвестиційного проекту;
3) система розрахунків і платежів.
Доцільність формування певного виду інтегрованої виробничо-господарської структури значною мірою зумовлюється особливостямипроблем, які необхідно вирішити у результаті створення об'єднання, цілями формування ІВГС, а також специфікою умов, у яких створюватиметься і діятиме ІВГС.
Систему критеріїв вибору і оптимізації проектів створення ІВГС досліджували C.Гальперін, М.Дороднєва, Ю.Мішин та інші. Результати проведених ними досліджень свідчать про те, що оцінка й відбір інвестиційних проектів в межах об'єднання підприємств здійснюється за такими критеріями [205]:
1. Обґрунтованість і доцільність створення інтегрованої виробничо-господарської структури. Цей критерій передбачає:
1.1. Оцінку організаційних проектів із створення інтегрованих структур за критеріями обґрунтованості і доцільності, які включають основні аспекти інтеграції з точки зору реалізації основних задач об'єднання;
1.2. Формування умов, за яких склад об'єднання вважається оптимальним, а інтегрованої виробничо-господарської структури стійкою;
1.3. Підвищення ефективності внутрішньо-корпоративного управління;
1.4. Аналіз факторів, які зумовлені участю держави у фінансування проекту;
1.5. Вибір і оптимізація організаційної структури управління, механізму управління і регулювання внутрішньо групової діяльності.
2. Ефективність управління корпорацією і стійкість її фінансового стану. Цей критерій передбачає розрахунок:
2.1. Показників, які характеризують оптимальність складу учасників корпорації;
2.2. Показника, який характеризує ефективність корпоративного управління;
2.3. Ефекту синергізму;
2.4. Показників, які характеризують потенціал конкурентноздатності корпоративних структур;
2.5. Показників фінансової стійкості і платоспроможності.
3. Ефективність проектів створення корпоративних структур. Застосування цього критерію передбачає:
3.1. Оцінку комерційної ефективності проекту;
3.2. Оцінку бюджетної ефективності проекту.
Доцільність проведення спільної інвестиційної діяльності учасниками інтегрованої виробничо-господарської структури зумовлена можливістю зменшення впливу різних видів ризику на реалізацію інвестиційних проектів як окремими учасниками об'єднання, так і інтегрованою структурою в цілому. За джерелами виникнення ризики інвестиційної діяльності поділяють на ?12, 15; 23; 51?:
1. Систематичні (ринкові, зовнішні), що включають процентні, інфляційні, валютні, політичні, такі, що визначаються зміною етапів економічного циклу, кон'юнктурних циклів інвестиційного ринку, змінами у податковому законодавстві тощо, на що інвестор не може вплинути при виборі об'єктів інвестування і які неможливо диверсифікувати.
2. Несистематичні (внутрішні, специфічні - галузеві, фінансові, бізнес - ризики) притаманні певному об'єкту інвестиційної діяльності, певному інвестору і можуть виникнути через некваліфіковане керівництво компанією, об'єктом інвестування, посилення конкуренції в певних сегментах інвестиційного ринку, нераціональної структури інвестиційних коштів, в результаті неплатежів, недопоставок матеріалів, комплектуючих, збуту продукції, відсутність взаєморозрахунків між підприємствами, тощо, небажані наслідки яких можна було б попередити або уникнути в разі ефективного управління інвестиційним процесом.
Участь в ІВГС кредитно-фінансових установ із залученням наукових, торгівельних, транспортних організацій є одним із факторів зменшення впливу несистематичних ризиків на операційну, інвестиційну і фінансову діяльність ІВГС. Варто зауважити, що більшість несистематичних ризиків, які пов'язані з реалізацією інвестицій в межах об'єднання виникають внаслідок: посилення конкуренції в певних сегментах інвестиц