Вы здесь

Економічне регулювання інвестиційної діяльності в промисловості

Автор: 
Мельник Михайло Федорович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U000856
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ПРОМИСЛОВОСТІ

2.1. Сучасний стан розвитку інвестиційної діяльності в промисловості
Динамічний розвиток інвестиційної діяльності в промисловості є одним із найважливіших індикаторів добробуту національної економіки, який визначає зміну сукупного попиту й, у перспективі, обсягу виробленого продукту та рівня зайнятості. Виступаючи найважливішим фактором стабілізації промисловості та макроекономічної рівноваги, інвестиційна діяльність, у свою чергу, є складним процесом, що залежить від комплексу факторів.
Особливості сучасного етапу розвитку промисловості зумовлюють істотну специфіку здійснення інвестиційної діяльності. Сучасне економічне зростання в промисловості активізувало фактори, що стимулюють інвестиції. При цьому реалізація загальних закономірностей інвестиційної діяльності, які розглядалися у попередньому розділі, значно модифікувалася. Тому важливим етапом дослідження є аналіз основних факторів, які впливають на інвестиційну діяльність у промисловості і загальних умов здійснення інвестиційної діяльності, що характеризують її стан і перспективи розвитку.
Основними причинами зниження інвестиційної активності в українській економіці були: тривалий економічний спад, зменшення валових національних заощаджень, інфляційні процеси та зниження стійкості національної валюти, структурні деформації грошової маси, скорочення інвестиційних витрат бюджету при зростанні фінансування інвестицій із власних і залучених коштів підприємств, загострення кризи бюджетної системи, збільшення неплатежів, нестійкий фінансовий стан промислових підприємств, дестабілізація процесів формування суспільного капіталу, співвідношення між системою відсоткових ставок і рівнем рентабельності реального сектора економіки, стан, коли перевага віддається одержанню доходів на фінансовому ринку, незначне надходження іноземних інвестицій, відсутність державної інвестиційної стратегії, недосконалість законодавства, повільний темп інституціональних реформ.
Обсяг виробленого суспільного продукту виступає важливим макроекономічним фактором, що знаходиться в прямій або зворотній залежності з фактором інвестицій. Зростання виробленого продукту залежно від інвестиційної активності, у свою чергу, визначає реальні можливості країни в інвестуванні на кожному конкретному етапі розвитку. Чим вищі темпи приросту валового внутрішнього продукту (ВВП), тим більше можливостей для розширеного відтворення інвестиційних ресурсів, і навпаки. Тому стабільне економічне зростання виступає найважливішим стимулюючим інвестиційним фактором [85].
Вплив економічного зростання в промисловості на динаміку інвестицій можна представити так. Зростання виробництва призводить до зростання масштабів нагромадження, що, у свою чергу, зумовлює розширення фінансової бази інвестицій і збільшення їх обсягу. Збільшення обсягу інвестицій у промисловості викликає збільшення капіталоозброєності, що при високому рівні ефективності використання інвестицій призводить до збільшення обсягу виробленого продукту, коло замикається.
Далі йде новий виток описаної залежності, процес генерується, утворюючи модель розширеного відтворення. При цьому падіння обсягів інвестицій і вкрай низька ефективність їх використання ускладнюють проведення структурної перебудови в промисловості.
Зростання обсягів виробництва сприяло зростанню обсягів інвестицій в основний капітал (табл. 2.1). Якщо з 1990 р. до 1995 р. відбувалося поступове зниження цього показника у зв'язку з кризою в економіці, то з 1997 р. до 2001 р. відбувається його зростання. Однак показник інвестицій в основний капітал у % до ВВП з кожним роком знижувався. Стабілізація такого показника у 1997-2000 рр. та зростання у 2001 р. свідчить про стабілізацію інвестиційної активності в Україні.
Таблиця 2.1
Інвестиції в основний капітал у цілому по Україні
РокиІнвестиції в основний капітал у фактичних цінахУ % до ВВПМлрд крб.:
199031,118,6199149,716,61992866,017,2199329310,019,81994228033,218,91995937815,517,2Млн грн:
199612557,315,4199712400,613,3199813958,213,6199917552,113,5200023629,513,7200132573,016,1
Джерело: [41, с. 25].

В умовах різкого скорочення ємності внутрішнього ринку значно зросла роль зовнішнього ринку, підсилилася залежність національної економіки від кон'юнктури на зовнішніх ринках. З 1995 року при тимчасовому розширенні обсягів збуту продукції галузей, що зорієнтовані на експорт (сировинна, паливно-енергетичні, металургія у сфері виробництва легких, кольорових і рідких металів), намітилася тенденція до прискорення темпів загальноекономічного зростання. У 1996 р. індекс ВВП за офіційними даними становив 90% від рівня 1995 р., в 1997 р. - 97,0% від рівня 1996 р., а в 2001 р. - 109,1% (табл. 2.2). Разом з тим ця тенденція не призвела до перелому в економічній динаміці, оскільки не були усунуті глибинні причини економічного спаду. У 1998 році при різкому погіршенні соціально-економічної ситуації темпи економічного зростання зменшилися, випуск продукції промисловості знизився до 99,0% порівняно з 99,7% у 1997 р., а у сільському господарстві - до 90,4% порівняно з 98,2%. В українській економіці виникли нові серйозні проблеми, пов'язані зі зменшенням можливостей для переходу до економічного зростання, необхідністю виявлення додаткових засобів для сплати зростаючих зобов'язань за зовнішніми і внутрішніми боргами, оздоровлення фінансових ринків і банківської системи.
Таблиця 2.2
Індекси валового внутрішнього продукту й інвестицій в цілому по Україні, відсотків до попереднього року
Показники1995 р.1996 р.1997 р.1998 р.1999 р.2000 р.2001 р.Валовий внутрішній продукт87,890,097,098,199,8105,9109,1Продукція промисловості88,094,999,799,0104,0112,4114,2Продукція сільського господарства96,490,598,290,493,1109,8110,2Інвестиції в основний капітал71,578,091,2106,1100,41